Seminar Izkaz denarnih tokov v skladu z MRS 7 - določila standarda, primeri in razkrtija
11.3.2020

BDONa seminarju bo podrobno predstavljen MRS 7, s pomočjo primerov pa tudi vrsta posebnosti, ki jih je treba upoštevati glede izračuna in predstavitve pri posameznih transakcijah in poslovnih dogodkih (poslovne združitve, najemi, določila glede pobotanja, posebnosti v konsolidiranem izkazu denarnih tokov itd.). Udeleženci bodo na podlagi primera tudi sami sestavili izkaz denarnih tokov, prejeli pa bodo tudi primer obveznih razkritij v povezavi z izkazom denarnih tokov, zato morajo na seminar prinesti računalnik.

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje
12.15–12.30 Odmor
12.45–14.15 Predavanje

Mateja Vrankar je pooblaščena revizorka  (od leta 1995), partnerka v družbi BDO Revizija, d. o. o. Vodi revizije domačih in mednarodnih družb iz dejavnosti industrije, trgovine, storitev in finančnih storitev ter svetuje na področju uvajanja in uporabe MSRP-jev ter izdelave konsolidiranih računovodskih izkazov. Je tudi preizkušena notranja revizorka in predavateljica v okviru izobraževalnih programov SIR-a in Akademije Finance.

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici A, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).
Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima seminar oznako B.
Seminar je v skladu s 4. členom Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev vrednoten z oznako A, in sicer se prizna 6 ur (s področja računovodstva).