Spletni seminar (zoom): Predstavitev novih Slovenskih računovodskih standardov 2024
12.12.2023

Komisija za SRS-je je po opravljeni analizi in primerjavi obstoječih SRS-jev z MRS-ji oziroma MSRP-ji ter z upoštevanjem Direktive 2013/23 EU Evropskega parlamenta in Sveta pripravila predlog sprememb in dopolnitev SRS-jev. Strokovni svet Inštituta je na predlog Komisije za SRS-je sprejel nove SRS-je 2024, ki se bodo začeli uporabljati v prihodnjem letu. Po pridobitvi soglasij Ministrstva za finance in Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem bodo SRS-ji 2024 tudi objavljeni v uradnem listu.
Novi SRS-ji 2024 temeljijo na naslednjih izhodiščih:

  1. SRS-ji so končni in najvišji dosežek slovenske računovodske stroke;
  2. SRS-ji po ZGD-1 v zasnovi ne smejo biti v nasprotju z MRS-ji oziroma MSRP-ji;
  3. SRS-ji so samostojni (stand alone) in neodvisni standardi;
  4. SRS-ji dopuščajo možnost uporabe vseh tistih strokovnih pravil računovodenja, ki jih ne urejajo neposredno;
  5. MRS-ji in MSRP-ji se stalno spreminjajo; SRS-ji 2024 so usklajeni z aktualnimi MRS-ji oziroma MSRP-ji;
  6. SRS-ji so računovodska pravila predvsem za mikro, majhne in srednje družbe ter družbe, ki se ne revidirajo, zato so potrebne poenostavitve zanje;
  7. zmanjšanje zahtev po razkritjih in
  8. zaradi obsežnih sprememb in dopolnil SRS-jev 2016/19 so sprejeti novi SRS-ji 2024.

Na seminarju bodo člani Komisije predstavili najpomembnejše novosti posameznih SRS-jev ter pojasnili razloge, zakaj jih je bilo treba uvesti.

9.00–11.15 Predstavitev novosti v SRS-jih 2024:
• izhodišča in podlage novih SRS-jev 2024
• Uvod v SRS-je in Okvir SRS-jev
• SRS 1
• SRS 2
• SRS 6
• SRS 4, SRS 7, SRS 8 in SRS 13
11.15–11.30 Odmor
11.30–13.45 Predstavitev novosti v SRS-jih 2024:
• SRS 3
• SRS 5
• SRS 9
• SRS 10
• SRS 11
• SRS 12
• SRS 14
• SRS 15
• SRS 20–23
• SRS 30–35
• SRS 39

Dr. Marjan Odar

Dr. Marjan Odar je doktor poslovno-organizacijskih znanosti, pooblaščeni revizor, preizkušeni poslovni finančnik, preizkušeni davčnik in docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od ustanovitve je direktor Slovenskega inštituta za revizijo ter glavni in odgovorni urednik revije SIR*IUS. Predava na strokovnih seminarjih s področja revizije, računovodstva, financ in davkov, ki jih organizirajo različne strokovne institucije, z znanstvenimi in strokovnimi članki pa redno sodeluje na konferencah in simpozijih s področja računovodstva, revizije in tudi gospodarskega prava v Sloveniji in tujini.
Kot glavni avtor je aktivno sodeloval pri pripravi in uvedbi SRS 2006, je tudi predsednik Komisije za Slovenske računovodske standarde in glavni avtor SRS 2016. Je avtor številnih razprav s področja revizije, računovodstva in davkov ter sorodnih področij. Njegova bibliografija v Cobissu obsega preko 570 del.

 

Dušan Hartman

Dušan Hartman ima več kot 30 let izkušenj na področju revizijskih storitev številnim slovenskim družbam v avtomobilski, prehrambni, telekomunikacijski industriji in številnih drugih industrijah široke potrošnje. Njegovo glavno strokovno področje so mednarodne revizije po MSRP-jih. Poleg izkušenj pri revizijah je sodeloval tudi v več forenzičnih revizijskih poslih in poslih korporativnega upravljanja. Licenco pooblaščenega revizorja je pridobil v Sloveniji leta 1994. Nadaljevanje njegovega strokovnega izobraževanja je podprto s članstvom pri Slovenskem inštitutu za revizijo, kjer je bil dolga leta član strokovnega sveta, še vedno pa je član komisije za pripravo SRS-jev. V Sloveniji eden največjih strokovnjakov za področje konsolidiranja in tudi avtor številnih člankov s tega področja je aktivno vključen v izobraževalni proces na Slovenskem inštitutu za revizijo. Zaposlen je v revizijski družbi PwC.

 

Dr. Robert Horvat

Dr. Robert Horvat je predavatelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in predstojnik predstojnik Katedre za računovodstvo in revizijo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov o računovodenju in reviziji ter tudi nosilec več študijskih predmetov s tega področja.

 

Saša Jerman

Saša Jerman ima več kot 30 let strokovnih izkušenj na področju davka, računovodstva in revizije. Njena prva zaposlitev je bila v Službi družbenega knjigovodstva (sedaj FURS) na področju nadzora, od leta 1994 v revizijski družbi Podboršek, k. d., kot pooblaščena revizorka in vodja revizijskih projektov, od leta 2000 je zaposlena v mednarodni revizijski družbi KPMG kot vodja davčnega in pravnega svetovanja. Od leta 2004 do 2007 je bila na Slovenskem inštitutu za revizijo odgovorna za področje davkov. Od konca leta 2007 ustanoviteljica, solastnica in direktorica družbe za davčne, računovodske in pravne storitve ter svetovanje in izobraževanje Jerman&Bajuk, d. o. o., je vodja zahtevnejših projektov s področja reorganizacije, statusnih preoblikovanj družb in davkov. Je predsednica Odbora preizkušenih davčnikov in podpredsednica Strokovnega sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Ima večletne izkušnje pri vodenju in izvedbi zahtevnih projektov na poslovnem, davčnem in revizijskem področju.

 

Mihael Kranjc

Mihael Kranjc je preizkušeni računovodja in preizkušeni davčnik. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je končal magistrski program računovodstvo in revizija. Od leta 1990 deluje na področju računovodstva v računovodskem servisu Saša iz Ljubljane, katerega soustanovitelj in direktor je. V več kot 30 letih dela je bil odgovoren za poslovne knjige in računovodske izkaze več kot 150 različnih organizacij, večinoma gospodarskih družb iz najrazličnejših panog, pa tudi samostojnih podjetnikov, društev in zavodov tako domačih kot tujih lastnikov ali ustanoviteljev, zato ima zelo bogato praktično znanje s področja računovodenja in obdavčitve. Imenovan je za sodnega izvedenca za področje računovodstva in davkov.
Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je predsednik Odbora preizkušenih računovodij in računovodij, član Komisije za Slovenske računovodske standarde ter področni urednik za računovodstvo pri reviji SIR*IUS in član Odbora preizkušenih davčnikov. Mihael je avtor mnogih stališč Odbora s področja računovodstva v rubriki Iz prakse za prakso, predava o raznih aktualnih računovodskih in davčnih temah ter sodeluje pri izobraževanju novih generacij strokovnjakov z nazivi pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

 

Mag. Andreja Mušič

Mag. Andreja Mušič je zaposlena na Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev in je aktivna članica Komisije za SRS pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Opravila je tudi izobraževanje za pooblaščenega revizorja. Predava na strokovnih seminarjih, konferencah in simpozijih in na temo računovodstva in davkov.

 

Dr. Daniel Zdolšek, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za računovodstvo in revizijo (predstojnik). Je predavatelj na fakulteti, kjer izobražuje bodoče generacije s strokovnih področij računovodstva in revizije; raziskovalno usmerjen v revizijo, notranjo revizijo, računovodstvo in druge interdisciplinarne tematike (npr. nefinančno poročanje). Prispevke je objavil v več revijah in je tudi avtor oziroma soavtor poglavij v monografijah, ki so izšle pri založbah Elsevier in Pearson (npr. monografija Napovedni model za poročanje revizorjevega dvoma; seznam več prispevkov je dostopen tukaj: https://www.researchgate.net/profile/Daniel-Zdolsek). Sodeluje s Slovenskim inštitutom za revizijo, med drugim je član Odbora preizkušenih notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo in Komisije za Slovenske računovodske standarde pri Slovenskem inštitutu za revizijo. V preteklosti pa je bil član Strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo. Je tudi zunanji (neodvisni) član revizijske komisije v gospodarski družbi.

Seminar bo od 9.00 dalje potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 329,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 279,99 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 296,46 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

• za prijavljenih več kot 4  udeležencev iz iste družbe nudimo 10 % popust;
• za prijavljenih več kot 4 udeležencev iz kolektivnega člana-revizijske družbe ali kolektivnega člana-pravne osebe nudimo 20 % popust.

Popusti se med seboj ne seštevajo, velja tisti, ki je višji.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje računovodstvo).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava