Seminar Ocenjevanje vrednosti podjetij za računovodsko poročanje
27.1.2020

Seminar je namenjen ocenjevalcem vrednosti podjetij, ki se pri svojem delu srečujejo z ocenami za različne namene računovodskega poročanja. Razdeljen bo na dva dela: prvi del bo namenjen pregledu ključnih računovodskih standardov, ki jih mora poznati ocenjevalec podjetij, kadar ocenjuje za računovodsko poročanje, drugi del pa bo obravnaval praktične primere ocen vrednosti finančnih naložb za računovodsko poročanje ter tudi primer ocene za ugotovitev potrebe po slabitvi dobrega imena. V okviru prvega dela seminarja bo predstavljen tudi Mednarodni standard revidiranja 620 – Uporaba dela revizorjevega veščaka.

• Pregled računovodskih standardov MSRP 13, MRS 36 in SRS 16  ter SRS 17 (segmenti, ki so pomembni pri ocenjevanju vrednosti)
• Predstavitev revizijskih postopkov z vidika ocenjevalca vrednosti
• Ocenjevanje poštene vrednosti in nadomestljive vrednosti za namene računovodskega poročanja (pristop in posebnosti)
• Ocenjevanje vrednosti dobrega imena za potrebe potencialne slabitve (primer ocene)

15.00–16.30 Predavanje
16.30–16.45 Odmor
16.45–18.15 Predavanje

Mag. Karin Lušnic je pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij Slovenskega inštituta za revizijo in Accredited Senior Appraiser pri American Society of Appraisers. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj na področju ocenjevanja vrednosti podjetij. V obdobju 1999–2006 je bila zaposlena v podjetju KPMG poslovno svetovanje, d. o. o., kjer je delala na področju finančnega svetovanja (Financial Advisory Services) in pridobila izdatne izkušnje pri delu z vodilnimi regijskimi korporacijami ter sodelovala pri številnih lokalnih in mednarodnih projektih. Od leta 2008 do marca 2018 je bila lastnica in vodja podjetja KLBV, d. o. o., ki je bilo na slovenskem trgu prepoznavno po pripravah ocen vrednosti in skrbnih finančnih pregledih. Marca 2018 se je pridružila družbi BDO Svetovanje, d. o. o., kjer je kot partnerica zadolžena za poslovne finance.

 

Maruša Hauptman, prokuristka in partnerica v družbi BDO Revizija, d. o. o., je pooblaščena revizorka, licencirana pri Slovenskem inštitutu za revizijo in od leta 2000 zaposlena v družbi BDO Revizija, d. o. o. Vodi in izvaja revizije računovodskih izkazov podjetij v domači in tuji lasti, in sicer s področja storitev, trgovine, proizvodnje, zavarovalništva, bančništva in energetike, ki svoje računovodske izkaze pripravljajo skladno z MSRP-ji ali skladno s SRS-ji. Izvajala je vrsto skrbnih finančnih pregledov družb s področja  storitvenih dejavnosti, zavarovalništva in industrije tako v Sloveniji kot v tujini, prav tako pa je izvedla več posebnih revizij in forenzičnih pregledov, povezanih z gospodarskimi prevarami v podjetjih. Pri ACCA je pridobila certifikat IFRS s področja Mednarodnih standardov računovodskega poročanja, prav tako je pridobila licenco CFE za preizkušeno preiskovalko prevar. Je članica ameriškega združenja preiskovalcev prevar ACFE ter slovenskega društva preiskovalcev prevar. Zadnjih nekaj let redno predava na seminarjih s področja računovodskih standardov, predvsem MSRP 9 – Finančni instrumenti in MSRP 16 – Najemi. Je soavtorica slovenskega dela knjige Interpretacija poslovnih poročil in računovodskih izkazov in avtorica več člankov s področja računovodskih standardov, analize podjetij, gospodarskih prevar in priprave letnih poročil.

Seminar bo ob 15.00 v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).
Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem in pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako  B, in sicer se prizna 6 ur.