Popoldanska delavnica Informacijske tehnologije za revizorje - 2. del - Splošne računalniške kontrole v reviziji računovodskih izkazov
12.2.2020

Revizor mora v reviziji računovodskih izkazov v vseh fazah postopka upoštevati informacijsko okolje organizacije, saj je praviloma pomemben del notranjekontrolnega okolja vgrajen v informacijske rešitve. Ker je delovanje v informacijske rešitve vgrajenih notranjih kontrol odvisno od delovanja tako imenovanih splošnih računalniških kontrol, na Slovenskem inštitutu za revizijo pripravljamo celovit okvir za pregled splošnih računalniških kontrol. V njem bomo povezali tipične splošne računalniške kontrole, tveganja pravilnosti računovodskih evidenc in poročanja in odzive ter ravnanje revizorja v primeru, ko računalniške kontrole niso uvedene ali ne delujejo ustrezno.

Delavnica je zasnovana kot del sklopa vsebin s področja informacijskih tehnologij za revizorje in bo novi okvir zelo podrobno predstavila. Vanjo bomo vključili tudi vrsto konkretnih primerov, kjer so napake ali namerni posegi v delovanje informacijskih tehnologij povzročili napake v računovodskih evidencah in poročanju.

Udeležencem, ki bi želeli pred delavnico o splošnih računalniških kontrolah v reviziji računovodskih izkazov obnoviti svoje znanje s področja informacijskih tehnologij, priporočamo udeležbo na delavnici o temeljnih pojmih tega področja, ki jo bomo organizirali v januarju.

Udeleženci obeh delavnic bodo prejeli tudi prvo, še neuradno različico praktičnega pripomočka  Informacijsko okolje organizacije v reviziji računovodskih izkazov in pridobivanje zagotovil o splošnih računalniških kontrolah, ki ga je pripravil Slovenski inštitut za revizijo in je namenjen izvedbi revizijskih postopkov na tem področju.

15.00–16.30 Vloga informacijskega okolja v posamezni fazi revizijskega procesa, kontrole korporativnega upravljanja informacijskega okolja, delovanja informacijskih rešitev
16.30–16.45 Odmor
16.45–18.15 Kontrole informacijske varnosti, upravljanja sprememb, dobaviteljev

Maja Hmelak

Mag. Maja Hmelak je strokovna sodelavka na Računskem sodišču Republike Slovenije. Njeno posebno strokovno področje so revizije učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti delovanja informacijskih tehnologij. Pred tem je vrsto let delala kot revizorka informacijskih sistemov v finančnih institucijah, proizvodnih in trgovskih organizacijah v različnih evropskih državah.

Delavnica bo v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi delavnice vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od delavnice odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 240,34 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 204,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).
Podatke za plačilo prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem in pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico prizna 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Delavnica je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.