SEMINAR Uporaba nove prostorske in gradbene zakonodaje na praktičnih primerih
19.9.2019

1. 6. 2018 sta stopila sta bila v veljavo nova Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon. Novi ZUrep-2 določa cilje, načela in pravila urejanja prostora, udeležence, ki delujejo na tem področju, vrste in postopke za sprejem prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja. Ureja tudi spremljanje stanja v prostoru in delovanje prostorskega informacijskega sistema, določa pa tudi pogoje za razlastitev in omejitev lastninske pravice na nepremičninah v javno korist. Novi GZ ureja graditev objektov in prinaša spremembe in nove rešitve.

Oba zakona se dotikata tudi področja nedovoljenih objektov, njihovega evidentiranja, legalizacije, rušenja … V enem letu od uveljavitve se je že pokazalo kje se ocenjevalcem vrednosti pojavljajo dileme, zato bo predavateljica ob predstavitvi normativnega dela predstavila tudi primere iz prakse.

Vabimo vas, da nam do 26. 8. 2019 pošljete svoje primere, ki jih bomo posredovali predavateljici in bodo predstavljeni na seminarju.

9.00-10.30

Zakon o urejanju prostora

 • Prostorsko informacijski sistem PIS – prikaz vpogleda na internetu
 • Temeljna pravila urejanja prostora
 • Udeleženci pri urejanju prostora
 • Vrste prostorskih aktov in njihove značilnosti s poudarkom na OPN in OPPN
 • Bistvene značilnosti sprejema  in spremembe prostorskega akta
 • Lokacijska preveritev
 • Začasni ukrepi: vrste in namen
 • Ukrepi zemljiške politike
 • Razvoj stavbenih zemljišč
 • Opremljanje stavbnih zemljišč
 • Pogodbene in upravne komasacije: namen in značilnosti
 • Gradbena parcela stavbe
 • Soglasje za spreminjanje meje parcele
 • Preskrba in pridobivanje zemljišč ter pravic na njih
 • Predkupna pravica
 • Razlastitev
 • Finančna sredstva zemljiške politike

Preveritev legalnosti zgrajenega objekta in legalnosti uporabe

 • Pregled potrebnih dovoljenj od leta 1967 naprej
 • Priporočila kako ugotavljati legalnost
 • Zaznambe v Zemljiški knjigi, razlike zaznamb glede na zakon
10.30-10.45 Odmor
10.45-14.30

Z vmesnim odmorom od 12.15-12.45

Gradbeni zakon in praktični primeri

 • Pomen izrazov po novem Gradbenem zakonu v primerjavi s sedanjo zakonodajo (definicije: objekta, gradnje, posegov v prostor, … )
 • Osebe pri gradnji objektov
 • Vrste objektov
 • Bistvene lastnosti objektov
 • Spremembe upravnih postopkov pridobivanja  dovoljenj v zvezi z gradnjo in uporabo objektov
 • Gradnja z gradbenim dovoljenjem
 • Gradnja brez gradbenega dovoljenja, vzdrževanje
 • Legalizacije
 • Po želji za člane IZS in ZAPS vpogled v imenik

Aleksandra Velkovrh, dip. inž. gradb., spec., je končala podiplomski specialistični študij na Fakulteti za upravo s področja gradbenega inšpiciranja z aktualno problematiko uvajanja ZGO-1. Leta 2004 je z nazivom specialist javne uprave pridobila znanje o vodenju ter opravljanju najzahtevnejših nalog v državni upravi. Je avtorica številnih strokovnih člankov in predava na seminarjih in konferencah s področja gradbene zakonodaje. Na temo novega gradbenega zakona je so avtorica petih knjig in priročnikov. Vodila je gradbišča, bila je svetovalka župana za okolje in prostor, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, vodila je Inšpektorat RS za okolje in prostor in Medobčinski inšpektorat petih občin. Zdaj je zaposlena kot gradbena inšpektorica višja svetnica.

Delavnica bo ob 9.00 v predavalnici A Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana. Udeleženci morajo na delavnico prinesti računalnike.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi delavnice vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od delavnice odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).
Podatke za plačilo delavnice prejmete po elektronski pošti.

 

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem in pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico prizna 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem posvetu določila oznako B.