Delavnica: Uporaba temeljnih statističnih metod v financah in ekonomiji
10.6.2020

V praksi smo pogosto v položaju, ko nimamo dovolj podatkov, ki bi omogočali sprejemanje odločitev brez tveganj. V takšnih primerih je smiselno uporabiti metode statističnega sklepanja, ki lahko pomagajo pri oblikovanju objektivnih odločitev.

Cilj delavnice je pregled temeljnih statističnih metod, ki jih običajno srečamo v praksi na področju ekonomije in financ. Predstavljeni bodo postopek izvedbe statične analize (potek analize, postopek zbiranja podatkov, prikaz podatkov), metode vzorčenja, deskriptivna statistična analiza, statistično sklepanje, povezanost med spremenljivkami in regresijski modeli.

Ker pomemben del postopka ocenjevanja vrednosti temelji na pričakovanjih, je zelo pomembno poznavanje temeljnih metod za kvantifikacijo tveganj ter njihova implementacija v postopek vrednotenja. Zato bodo prikazane metode za ocenjevanje nestanovitnosti, mere tveganj ter metode za izračunavanje tvegane vrednosti.

Na delavnici bo s primeri predstavljeno, na kaj morajo biti ocenjevalci  pozorni, kadar so prisiljeni uporabljati metode statističnega sklepanja, ter kakšne pasti se pojavljajo pri uporabi posameznih metod.

9.00-10.30 Potek statistične/ekonometrične analize
Tipi podatkov
Podatkovni viri
Populacija in vzorec
Uvod v deskriptivno statistiko
Tabelarične in grafične metode
Numerične metode
Vzorčenje
Testiranje hipotez
Testiranje ustreznosti izbrane teoretične porazdelitve
10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15 Izvedba regresijske analize
Interpretacija rezultatov regresijske analize
Vzorčne značilnosti izbranih cenilk
Izvedba regresijske analize v Excelu
Pregled metod za napovedovanje na osnovi časovnih vrst
12.15-12.45 Odmor
12.45-14.30 Pojem nestanovitnosti
Metode merjenja nestanovitnosti
Primeri modeliranja nestanovitnosti v Excelu
Pojem tvegane vrednosti
Metode izračunavanja tvegane vrednosti
Implementacija tvegane vrednosti v Excelu

Dr. Timotej Jagrič

Dr. Timotej Jagrič je redni profesor za področje financ ter za področje aplikativne ekonomije in ekonometrije. Je nosilec licence Certified in Risk Management (CRM). Zaposlen je na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer ob pedagoškem delu opravlja tudi funkcijo predstojnika Inštituta za finance in bančništvo. Njegovo trenutno raziskovalno in svetovalno delo je osredotočeno na področje obvladovanja tveganj in razvoja metod umetne inteligence.

Delavnica bo ob 9.00 v predavalnici A, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 347,70 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma člane Inštituta znaša udeležnina skupaj z gradivom 295,55 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).
Podatke za plačilo delavnice prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima delavnica oznako C.
Delavnica je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Če želite prejeti ustrezno potrdilo, nas o tem prosimo obvestite. Članom IZS ni potrebno vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk, ker bomo vlogo oddali mi in jim bodo točke pripisane avtomatično.