Seminar: PRAVO INDUSTRIJSKE LASTNINE
13.2.2020

Prvi del seminarja je namenjen predstavitvi prava industrijske lastnine s poudarkom na temeljnih pravicah industrijske lastnine, kot so patent, model in znamka. Drugi del seminarja pa se nanaša na novosti na področju znamk, ki jih je uvedla nova direktiva EU-ja o znamkah, ki je korenito posegla v to področje prava. Udeleženci bodo seznanjeni predvsem z novimi in prenovljenimi absolutnimi in relativnimi razlogi za zavrnitev znamke, novimi pravicami in prenovljenimi omejitvami pravic iz znamke, novostmi glede postopkovnih pravil in drugimi spremembami.

9.00–10.30 Predavanje: Uvod v pravo industrijske lastnine s poudarkom na patentu, modelu in znamki
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje: Novosti na področju znamk in novela ZIL-1E

Dr. Martina Repas je redna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je med drugim tudi nosilka predmeta Pravo intelektualne lastnine. Je avtorica številnih člankov s področja prava intelektualne lastine in avtorica knjige Pravo blagovnih in storitvenih znamk ter razsodnica za reševanje domenskih sporov pod vrhnjo domeno .si.

Delavnica bo ob 9.00 v predavalnici B, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).
Podatke za plačilo delavnice prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar priznajo 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima seminar oznako C.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B