Seminar: Revidiranje razkritij v računovodskih izkazih ter revizorjevi postopki v zvezi z drugimi informacijami
10.3.2020

Predstavniki ATVP-ja bodo predstavili postopke nadzora na področju preverjanja razkritij v letnih poročilih, njihove ugotovitve in pogled na trenutno stanje na področju razkritij v letnih poročilih slovenskih borznih družb.

V nadaljevanju bomo predstavili postopke revidiranja razkritij v računovodskih izkazih, pristope k določanju pomembnosti pri revidiranju razkritij ter prednosti in pasti uporabe vprašalnikov pri revidiranju razkritij.

Dokumenti, ki vključujejo računovodske izkaze, postajajo vse obsežnejši, saj se zaostrujejo tudi zahteve po poročanju (npr. nefinančno poročanje). Pogledali bomo, kakšne so zahteve prenovljenega MSR 720 ‒ Revizorjeve naloge, povezane z drugimi informacijami v dokumentih, ki vsebujejo revidirane računovodske izkaze.

Za zaključek bomo ob popoldanski kavi izmenjali svoje poglede, dileme, dobre prakse o revidiranju razkritij.

9.00–10.30 Predstavitev pogleda ATVP-ja na kakovost razkritij in možnost izboljšav (Tanja Lovka, Bogdan Novak)
 • Postopki nadzora ATVP-ja na področju preverjanja razkritij v letnih poročilih
 • Ugotovitve ATVP-ja pri preverjanju razkritij v letnih poročilih
 • Pogled ATVP-ja na trenutno stanje na področju razkritij v letnih poročilih ter možnosti izboljšav
10.30–10.45 Odmor
10.45–13.00 Revizorjevi postopki pri revidiranju razkritij v računovodskih izkazih ter pri izvajanju nalog, povezanih z drugimi informacijami (Katarina Sitar Šuštar, Primož Koder)
 • Revidiranje razkritij v računovodskih izkazih
  • MSR o revidiranju razkritij
  • Določanje pomembnosti pri revidiranju razkritij
 • Uporaba pripomočkov/vprašalnikov pri revidiranju razkritij – Prednosti in pasti
  • Točnost in popolnost razkritij
  • Vsebinska presoja
 • Revizorjevi postopki v zvezi z drugimi informacijami v dokumentih, ki vsebujejo računovodske izkaze (prenovljeni MSR 720)
  • Kaj so druge informacije?
  • Revizorjevi postopki v zvezi z drugimi informacijami
  • Revizorjevi odzivi pri različnih ugotovitvah v zvezi z drugimi informacijami
13.00–13.45 Odmor
13.45–14.30 Interaktivna izmenjevalnica (Katarina Sitar Šuštar, Primož Koder)
 • Določanje pomembnosti pri revidiranju razkritij
 • Poročanje o manjkajočih razkritjih
 • Izkušnje pri uporabi vprašalnikov o popolnosti razkritij
 • Kdaj so manjkajoča razkritja tako pomembna, da je treba prilagoditi revizorjevo poročilo?

Bogdan Novak ima večletne praktične izkušnje na področju revidiranja računovodskih izkazov po MSRP-jih in SRS-jih večjih podjetij in skupin podjetij (tako tistih, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, kot drugih) in praktične izkušnje iz različnih sektorjev (finančnega in nefinančnega), tudi kot vodja revizijskih skupin. Več let je delal v oddelkih financ in kontrolinga gospodarskih subjektov, med drugim z upravljanjem slabih terjatev, bil je tudi vodja finančnega oddelka. Trenutno je kot področni sekretar zaposlen pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, na Oddelku za primarni trg in prevzeme, kjer se ukvarja predvsem z nadzorom nad finančnim poročanjem družb, katerih vrednostni papirji kotirajo na organiziranem trgu. Redno se udeležuje delovnih skupin Evropske agencije za trg vrednostnih papirjev (ESMA).

Tanja Lovka, mag., je vrsto let zaposlena na Agenciji za trg vrednostnih papirjev, kjer od leta 2018 vodi Oddelek za primarni trg in prevzeme. Področje njenega dela je ves čas povezano s poročanjem javnih družb, z njihovimi vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Izkušnje z omenjenega področja pridobiva tako s spremljanjem in sodelovanjem pri sprejemanju s tem povezanih predpisov kot tudi s praktičnim delom na omenjenem področju (npr. v nadzornih postopkih). Pomembne izkušnje pridobiva tudi kot članica ekspertne skupine s področja korporativnega poročanja (Corporate Finance Standing Committee) v okviru Evropske agencije za trg vrednostnih papirjev (ESMA).

Primož Koder je pooblaščeni revizor in ima več kot 12-letne izkušnje pri revidiranju računovodskih izkazov družb in njihovih skupin na slovenskem trgu.  Večino izkušenj je pridobil z delom pri mednarodni revizijski družbi, zadnji dve leti pa je lastnik in direktor revizijske družbe CONSTANTIA PRIMIA, d. o. o. Poleg tega je del svoje profesionalne kariere deloval tudi kot notranji revizor v eni izmed večjih slovenskih družb.

Katarina Sitar Šuštar, MBA, je diplomirana ekonomistka (Univerza Ljubljana) in pooblaščena revizorka. Dvaindvajset let je bila zaposlena v revizijski družbi KPMG. Poleg vodenja oddelka revizije, kjer je bila specializirana za področje revidiranja zavarovalnic, telekomunikacij in javnega sektorja, je bila zadolžena tudi za področje kadrov in izobraževanje. V okviru KPMG-ja je predavala v Sloveniji in tujini, poleg tega je predavateljske izkušnje nabirala pod okriljem Združenja nadzornikov Slovenije, Slovenskega inštituta za revizijo, Slovenskega državnega holdinga ter Ekonomske fakultete. Je zunanja članica revizijske komisije Pošte Slovenije.

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici B, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).
Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima seminar oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.