Seminar: Predpisi o stvarnem premoženju države in občin ter ocena vrednosti stavbne pravice
18.3.2020

Postopek ustanavljanja stavbne pravice, še posebej v primerih, če se le-ta ustanavlja na nepremičninah v lasti države ali občin, je kompleksen postopek, pri katerem je treba upoštevati številne predpise. Predmet obremenitve s stavbno pravico so lahko različne vrste nepremičnin, tudi takšne, ki imajo pravni status javnega dobra, nepremičnega kulturnega (umetnostno-zgodovinskega) spomenika in podobno. Poleg prikaza praktičnih vzorcev pogodb in klavzul bodo na seminarju pojasnjeni posamezni pravni instituti z aktualno sodno prakso. Predstavljeni bodo vpliv postopka izvršbe in stečaja na nepremičnine, ki so obremenjene s stavbno pravico, ter postopki proti imetniku stavbne pravice, problematika zakonitih stavbnih pravic, zapletena vprašanja preoblikovanja stavbne pravice v etažno lastnino, ustanavljanje stavbne pravice na zgodovinskih nepremičninah, posebni pravni režimi stavbnih pravic po ZSPDSLS-1, ZDARS-1, ZUreP-2, ZNP-1, GZ, ZIZ, ZFPPIPP, ZVEtL-1, ZJZP, ZV-1, ZCes-1, ZSInv ipd.

V drugem delu seminarja bomo predstavili osnovna izhodišča ocenjevanja vrednosti ob vzpostavitvi in prenehanju stavbne pravice. Predstavili bomo metodologijo, ki je primerna za ocenjevanje nadomestila za vzpostavitev stavbne pravice ter nadomestila ob njenem prenehanju. Odprli bomo ključna vprašanja, ki jih moramo ocenjevalci vrednosti poznati, kadar ocenjujemo vrednost pravic, povezanih s stavbno pravico.

Seminar je namenjen vsem, ki se ukvarjajo z nepremičninskim stvarnim pravom in vrednotenjem nepremičnin.
9.00–10.30 Praktični prikaz ustanovitve stavbne pravice (predstavitev pogodb o ustanovitvi stavbne pravice s komentarjem)
Ustanovitev stavbne pravice v skladu z ZSPDSLS-1 in Uredbo
Oblikovanje zemljiškoknjižnih dovolil za ustanovitev stavbne pravice
Izvedba prenosa stavbne pravice
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Preoblikovanje stavbne pravice v etažno lastnino (praktični prikaz)
Posebni pravni režimi stavbne pravice
Pravne posledice prenehanja stavbne pravice
Stavbna pravica v sodni praksi
12.15–12.30 Odmor
12.30–14.00 Izhodišča ocenjevanja stavbne pravice
Metodologija ocenjevanja
Nadomestilo za vzpostavitev stavbne pravice
Nadomestilo o prenehanju stavbne pravice

Dr. Renato Vrenčur je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter predstojnik Katedre za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo. Bil je član delovne skupine za pripravo Stvarnopravnega zakonika ter član delovne skupine za pripravo Zakona o zemljiški knjigi. Je stalni predavatelj pri GZS-ju v okviru izobraževanja posrednikov v prometu z nepremičninami in pri SIR-u v okviru izobraževanja ocenjevalcev vrednosti nepremičnin; arbiter pri Stalni arbitraži GZS-ja; član izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti ter član izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin pri SIR-u.

 

Grega Hojnik

Grega Hojnik je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, zaposlen v podjetju Estimia, d. o. o. Pred tem je bil zaposlen v različnih finančnih institucijah na področju kreditnih zavarovanj s področja nepremičnin in vodenja projektov. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj na področju ocenjevanja vrednosti nepremičnin. Ukvarja se z vrednotenjem nepremičnin, ocenami investicij in raziskavami trga. Je predavatelj novih kandidatov za ocenjevalce vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici A, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).
Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako: C.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.