Seminar: Svetovanje pri notranjem revidiranju
18.6.2020

Notranji revizorji poleg poslov dajanj zagotovil, to je tradicionalnih revizijskih poslov, zadnja leta opravljajo vse več svetovalnih poslov. Svetovalni posli pri notranjem revidiranju se razlikujejo od tradicionalnih poslov dajanja zagotovil (revizijski posli).

Ključna vprašanja svetovalnega udejstvovanja na ravni posebne funkcije notranjega revizije v organizaciji je treba obravnavati z listino o notranjem revidiranju, ki temelji na pravilih notranjega revidiranja, objavljenih v mednarodnem okviru poklicnih praks (IPPF).
Notranji revizorji se srečujejo pri svetovalnih poslih s številnimi vprašanji in težavami, zlasti v zvezi z zahtevo po uporabi načela neodvisnosti in nepristranskosti notranje revizije ter izogibanja nasprotju interesov. Zato se ta vprašanja želijo urediti z novimi pravili na področju notranjega revidiranja, zlasti z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, ki se uporabljajo od 1. 1. 2017. Poleg tega obstaja več vrst svetovalnih dejavnosti, ki jih notranje revidiranje zagotavlja v praksi. Končno je treba ustrezno načrtovati in izvajati svetovalne posle notranjega revidiranja v skladu s predhodnim dogovorom z vodstvom, ki zahtevajo ustrezen pristop k poročanju in morebitnemu spremljanju doseženih rezultatov.

Namen tega seminarja je seznaniti udeležence s ključnimi značilnostmi svetovalnih poslov pri notranjem revidiranju, ki jih notranji revizorji tradicionalno opravljajo poleg poslov dajanja zagotovil ali revizijskih poslov. Zaradi zahtev načela neodvisnosti in nepristranskosti ter izogibanja nasprotju interesov se pri izvajanju svetovalnih poslov notranjega revidiranja pojavljajo številna pomembna vprašanja. Namen seminarja je predstaviti Mednarodne standarde notranje revizije v zvezi z vprašanji svetovalnih poslov, vlogo notranjerevizijskega predstojnika ter podobnosti in razlike med svetovalnimi posli pri notranjem revidiranju in drugimi vrstami poslov, ki jih opravlja  notranji revizor. Udeleženci seminarja se bodo seznanili s ključnimi nalogami notranjega revizorja v fazi načrtovanja svetovalnih poslov, z izvajanjem svetovalnih poslov, poročanjem rezultatov in spremljanjem ravnanja z rezultati svetovalnih poslov notranjega revidiranja.

Vsebina seminarja:
• Opredelitev pojmov svetovalnih poslov notranjega revidiranja
• Podobnosti in razlike v opredelitvi pojmov in število strank, ki sodelujejo v svetovalnih in revizijskih poslih
• Rezultati svetovalnih poslov pri notranjem revidiranju in razlike pri rezultatih revizijskih poslov
• Celovit pregled veljavnih Mednarodnih standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju v zvezi s svetovalnimi posli
• Vloga notranjerevizijskega predstojnika
• Neodvisnost in nepristranskost ter izzivi pri uporabi teh načel v svetovalnih poslih pri notranjem revidiranju
• Zaščitni ukrepi v primeru kršitve neodvisnosti in nepristranskosti
• Možne vrste svetovalnih poslov pri notranjem revidiranju in njihove značilnosti
• Odgovornost upravljavskih struktur in odgovornost notranjega revizorja pri zagotavljanju svetovalnih poslov
• Načrtovanje svetovalnih poslov pri notranjem revidiranju
• Izvajanje svetovalnih poslov pri notranjem revidiranju
• Sporočanje rezultatov svetovalnih poslov pri notranjem revidiranju
• Spremljanje ravnanja z rezultati svetovalnih poslov pri notranjem revidiranju

9.00–10.30 Delovni del seminarja
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Delovni del seminarja
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.14 Delovni del seminarja
14.15–14.30 Razprava, vprašanja in odgovori

Prof. dr. sc. Boris Tušek

Prof. dr. sc. Boris Tušek je redni profesor na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Je predavatelj pri več predmetih s področja računovodstva in revidiranja v okviru več študijskih programov na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu. Pred zaposlitvijo na fakulteti je deset let delal v praksi kot revizor in svetovalec. Samostojno ali v soavtorstvu je objavil več člankov s področja računovodstva, notranje revizije, revidiranja računovodskih izkazov in korporativnega upravljanja – akademske in strokovne knjige, univerzitetne priročnike in učbenike, znanstvene in strokovne članke. Sodeloval je na številnih znanstvenih in strokovnih srečanjih na Hrvaškem in v tujini. Ima 20 let izkušenj kot svetovalec številnim hrvaškim podjetjem in institucijam. Je predsednik Sekcije notranjih revizorjev pri Zvezi računovodskih in finančnih delavcev Hrvaške. Bil je podpredsednik in član izvršnega odbora Hrvaškega inštituta notranjih revizorjev, predsednik Odbora za strokovno usposabljanje in stalno strokovno usposabljanje ter član izpitne komisije za pridobitev naziva pooblaščeni revizor v Hrvaški revizijski zbornici. S sklepom Vlade Republike Hrvaške je bil januarja 2017 imenovan za člana Sveta za sistem notranjih kontrol v javnem sektorju. Od leta 2006 je član več revizijskih svetov družb v Republiki Hrvaški.

Seminar bo potekal kot webinar preko aplikacije Zoom. Pred webinarjem, vam bomo poslali povezavo, preko katere bo potekal.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma člane Inštituta znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).
Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako: B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.