Seminar Vzdrževanje strojev in opreme
14.5.2020

Področje vzdrževanja strojev in opreme je kompleksna materija, ki jo morajo razumeti tudi pooblaščeni ocenjevalci strojev in opreme, saj morajo presojati stanje strojev in opreme. Pri tem je za presojo vrednosti pomembno vzdrževanje v preteklosti in načrtovanje v pričakovani dobi koristnosti.

Na seminarju bomo predstavili:
- sisteme v strojništvu,
- vrste vzdrževanj in sodobne trende v vzdrževanju,
- vzdrževanje strojev in naprav (v procesni industriji),
- vzdrževanje obdelovalnih strojev, transportnih naprav, pogonskih strojev, motorjev, kompresorjev, črpalk, sklopk itd.

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje
12.15–12.30 Odmor
12.30–14.00 Predavanje

Viktor Jemec

Viktor Jemec je po srednji strojni tehniški šoli nadaljeval študij strojništva na FS v Ljubljani. 13 let je delal v Centralnih delavnicah za vzdrževanje vozil v Mostah kot vodja mehanskih meritev, varilne tehnologije in iskanja nepravilnosti v materialih (neporušne metode, diagnostika, vzdrževanje po stanju …). Na IMK je vodil več super kontrol in sanacij predvsem na energetskih objektih. Sedaj je že 12 let urednik revije Vzdrževalec ter avtor več člankov in član OO TPVS (Tehničnega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije). Na višji šoli za strojništvo predava avtomatizacijo in robotiko.

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici B, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima seminar oznako C.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Če želite prejeti ustrezno potrdilo, nas o tem prosimo obvestite. Članom IZS ni potrebno vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk, ker bomo vlogo oddali mi in jim bodo točke pripisane avtomatično.