Delavnica ANALIZIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN »OKO ZA PREVARE«
4.11.2020

Na delavnici bomo po skupinah analizirali več različnih temeljnih računovodskih izkazov v obsegu bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. Osredotočili se bomo na iskanje opozorilnih znakov, tako imenovanih »rdečih zastavic« (angl. red flag), ki lahko nakazujejo na to, da ima organizacija težave, ali da je mogoče, da gre za prevarantsko računovodsko poročanje. Po zaključenem delu v skupinah bomo predstavili in skupaj komentirali izsledke vsake skupine.
Prav tako se bomo seznanili z navpično in vodoravno analizo izkazov, ter nekaterimi ključnimi kazalci in kazalniki, ki jih tudi sicer uporabljamo pri analizi računovodskih izkazov, a jim bomo na delavnici dali drugačen poudarek. Poiskali bomo tudi alternativne možnosti izračunavanja kazalcev, ki jih lahko izračunavamo na bolj sintetičnih podatkih, kot so predstavljeni v obliki računovodskih izkazov za javno objavo pri AJPES-u.

Zaradi dela v skupinah in interaktivne delavnice je izvedba omejena na največ 20 udeležencev.

9.00-10.30 Uvod in analiziranje računovodskih izkazov po skupinah
Poročanje o izsledkih
10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15 Navpična in vodoravna analiza izkazov. Prikaz ključnih kazalcev in kazalnikov s poudarkom na indikatorjih za tveganje prevare ali težjega položaja organizacije

Mihael Kranjc

Mihael Kranjc je preizkušeni računovodja in preizkušeni davčnik. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je končal magistrski program računovodstvo in revizija. Od leta 1990 deluje na področju računovodstva v okviru računovodskega servisa Saša iz Ljubljane, katerega soustanovitelj in direktor je.
V skoraj 30 letih dela je bil odgovoren za poslovne knjige in računovodske izkaze več kot 100 različnih organizacij, večinoma gospodarskih družb iz najrazličnejših panog, pa tudi samostojnih podjetnikov, društev in zavodov, tako domačih kot tujih lastnikov ali ustanoviteljev, zato ima zelo bogato praktično znanje s področja računovodenja. Imenovan je za sodnega izvedenca za področje računovodstva in davkov.

Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je trenutno predsednik Odbora preizkušenih računovodij in računovodij, član Komisije za Slovenske računovodske standarde in področni urednik za računovodstvo pri reviji SIR*IUS ter član Odbora preizkušenih davčnikov. Je pobudnik uvedbe in soavtor Enotnega kontnega načrta, katerega nadaljevanje so z novimi SRS 2016 uvedene poenotene sheme računovodskih izkazov za različne vrste organizacij. Mihael je avtor mnogih stališč Odbora s področja računovodstva v rubriki Iz prakse za prakso, predava o različnih aktualnih računovodskih in davčnih temah, organizira in vodi strokovna srečanja preizkušenih računovodij in računovodij ter davčnikov, pri predmetu računovodstvo pa sodeluje pri izobraževanju novih generacij strokovnjakov z nazivi pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma člane Inštituta znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.