Seminar z delavnico REVIDIRANJE PRESOJ IN OCEN (VKLJUČNO Z DOBRIM IMENOM, NALOŽBENIMI NEPREMIČNINAMI) POVEZANO Z RAZKRITJI V LETNEM POROČILU Z VIDIKA MSRP-jev
12.11.2020

Seminar sta v sodelovanju pripravila in organizirata Slovenski inštitut za revizijo in EYPregled določil računovodskih standardov v povezavi s presojo in oceno: 

• SRS 16, SRS 17 v povezavi z ostalimi SRS-ji
• MSRP 13, MRS 36 v povezavi z ostalimi MSRP-ji
• Prenovljeni MSR 540 – Revidiranje računovodskih ocen in z njimi povezanih razkritij
• MSR 620 – Uporaba dela revizorjevega veščaka

9.00–10.30 Pregled zahtev računovodskih standardov in revizijskih standardov
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Pregled zahtev računovodskih standardov in revizijskih standardov (nadaljevanje) s praktičnim primerom
12.15–12.30 Odmor
12.45–14.15 Predavanje

Mihael Rot je pooblaščeni revizor, menedžer v revizijskem oddelku EY Slovenija. Ima več kot 15 let izkušenj na področju zunanje revizije in drugih storitev dajanja zagotovil. Njegove izkušnje s področja zunanje revizije obsegajo revidiranje računovodskih izkazov družb iz različnih panog (storitve, maloprodaja, proizvodnja, gradbeništvo, bančništvo, drugo) in neprofitnih organizacij.

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici B, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma člane Inštituta znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar z delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima seminar z delavnico oznako B.
Seminar z delavnico je v skladu s 4. členom Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev vrednoten z oznako A, in sicer se prizna 6 ur (s področja revizije).