Seminar z delavnico (ZOOM): REVIDIRANJE PRESOJ IN OCEN (VKLJUČNO Z DOBRIM IMENOM, NALOŽBENIMI NEPREMIČNINAMI) POVEZANO Z RAZKRITJI V LETNEM POROČILU Z VIDIKA MSRP-jev
12.11.2020

Seminar sta v sodelovanju pripravila in organizirata Slovenski inštitut za revizijo in EYPregled določil računovodskih standardov v povezavi s presojo in oceno: 

• SRS 16, SRS 17 v povezavi z ostalimi SRS-ji
• MSRP 13, MRS 36 v povezavi z ostalimi MSRP-ji
• Prenovljeni MSR 540 – Revidiranje računovodskih ocen in z njimi povezanih razkritij
• MSR 620 – Uporaba dela revizorjevega veščaka

9.00–10.30 Pregled zahtev računovodskih standardov in revizijskih standardov
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Pregled zahtev računovodskih standardov in revizijskih standardov (nadaljevanje) s praktičnim primerom
12.15–12.30 Odmor
12.45–14.15 Predavanje

Mihael Rot je pooblaščeni revizor, menedžer v revizijskem oddelku EY Slovenija. Ima več kot 15 let izkušenj na področju zunanje revizije in drugih storitev dajanja zagotovil. Njegove izkušnje s področja zunanje revizije obsegajo revidiranje računovodskih izkazov družb iz različnih panog (storitve, maloprodaja, proizvodnja, gradbeništvo, bančništvo, drugo) in neprofitnih organizacij.

Seminar bo ob 9.00 potekal preko aplikacije ZOOM.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma člane Inštituta znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar z delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima seminar z delavnico oznako B.
Seminar z delavnico je v skladu s 4. členom Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev vrednoten z oznako A, in sicer se prizna 6 ur (s področja revizije).