Seminar ODLOŽENI DAVKI
22.10.2020

• Na kratko o osnovah odloženih davkov in njihovo pripoznavanje po MSRP-jih
• Terjatve za odloženi davek in pripoznavanje do višine prihodnjih obdavčljivih dobičkov (pravila standarda in revidiranje izračuna prihodnjih obdavčljivih dobičkov)
• Revidiranje razkritij v letnem poročilu v zvezi z odloženimi davki
• Odloženi davki v poslovnih združitvah, pravila standarda in naloga revizorja

9.00–11.15 Predavanje

Barbara Žibret Kralj je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je dobitnica fakultetne Prešernove nagrade in nagrade Banke Slovenije. Izkušnje iz področja financ je pridobivala na University of Glasgow. Na ekonomski fakulteti v Ljubljani je zaključila magistrski študij in pridobila naziv magistrica znanosti. Kot asistentka je sodelovala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, na katedri za računovodstvo in revizijo.
Bila je članica posebne ekspertne skupine v okviru Deloitte Srednja Evropa, ki revizijskim skupinam družbe svetuje in je odgovorna za zapletenejša vprašanja, ki se pojavljajo v okviru Mednarodnih standardov računovodskega poročanja.
Je pooblaščena revizorka z več kot 15 let izkušenj v zunanji reviziji. Pri revidiranju se je specializirala za večje skupine podjetji in zavarovalniški sektor ter sodelovala pri reviziji številnih projektov v zasebnem in javnem sektorju.
Ima bogate izkušnje kot predavateljica, o odloženih davkih pa predava tudi na Slovenskem inštitutu za revizijo.

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici A, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 149,45 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma člane Inštituta znaša udeležnina skupaj z gradivom 127,04 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar priznajo 3 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima seminar oznako B.
Seminar je v skladu s 4. členom Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev vrednoten z oznako A, in sicer se prizna 3 ure (s področja računovodstva).