Seminar Revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov
16.6.2020

Združenje evropskih revizijskih regulatorjev (CEAOB) v Market Monitoring Reportu za leto 2019 ugotavlja, da se ugotovitve regulatorjev med drugim nanašajo na revizije računovodskih izkazov skupin, vključno z delom revizorjev sestavnih delov.
Z izobraževalnimi vsebinami smo se doslej osredotočali predvsem na računovodska vprašanja, povezana s konsolidiranjem. Namen te delavnice je zapolniti vrzel pri izobraževanju na področju revidiranja konsolidiranih računovodskih izkazov.

Na predavanju bomo povzeli določila revizijskih standardov, ki obravnavajo revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov, in izpostavili vprašanja, ki se pri revidiranju konsolidiranih računovodskih izkazov pojavljajo v praksi.

Na interaktivni izmenjevalnici boste imeli udeleženci priložnost izmenjati svoje izkušnje, dobre prakse, dileme in vprašanja.

9.00–9.45 Računovodski orehi pri konsolidiranju (Damjan Ahčin)
10.30–10.45 Odmor
10.45–13.00

Revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov (Damjan Ahčin, Katarina Sitar šuštar)
• Revizijska tveganja pri revidiranju konsolidiranih računovodskih izkazov
• Opredelitev pomembnosti
• Komunikacija z revizorji odvisnih družb
• Postopki v primerih, ko revizorji odvisnih družb niso iz iste mreže
• Revidiranje razkritij v konsolidiranih letnih poročilih
• Seznam nepopravljenih napak
• Poslovodske predstavitve
• Komunikacija s poslovodstvom in pristojnimi za upravljanje

13.00–13.45 Odmor
13.45–14.30

Interaktivna izmenjevalnica (Damjan Ahčin, Katarina Sitar šuštar)
• Revizijski delovni programi
• Komunikacija z revizorji odvisnih družb
• Komunikacija s poslovodstvom in pristojnimi za upravljanje
• Enotnost računovodskih usmeritev v družbah v skupini

Damjan Ahčin, FCCA, direktor in član uprave v družbi PricewaterhouseCoopers (PwC), d. o. o., je specialist za menedžment in ima več kot 10 let izkušenj z revidiranjem velikih skupin, ki pripravljajo konsolidirane računovodske izkaze v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja. Prav tako ima več kot desetletje izkušenj s svetovanjem strankam, predvsem na področju strokovnih izobraževanj, implementacije novih standardov mednarodnega poročanja in optimizacije poslovnih procesov. Je pooblaščeni revizor pri Slovenskem inštitutu za revizijo in ima mednarodno licenco ACCA.

 

Katarina Sitar Šuštar

Katarina Sitar Šuštar, MBA, je diplomirana ekonomistka (Univerza  Ljubljana) in pooblaščena revizorka. Dvaindvajset let je bila zaposlena v revizijski družbi KPMG. Poleg vodenja oddelka revizije, kjer je bila specializirana za področje revidiranja zavarovalnic, telekomunikacij in javnega sektorja, je bila zadolžena tudi za področje kadrov in izobraževanje. V okviru KPMG-ja je predavala v Sloveniji in tujini, poleg tega je predavateljske izkušnje nabirala pod okriljem Združenja nadzornikov Slovenije, Slovenskega inštituta za revizijo, Slovenskega državnega holdinga ter Ekonomske fakultete. Je zunanja članica revizijske komisije Pošte Slovenije.

Seminar bo ob 9. uri potekal v predavalnici B v 2. nadstropju.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma člane Inštituta znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima seminar oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.