Seminar Okvir celovitega mnenja - dajanje zagotovila s celovitim revizijskim mnenjem
27.9.2019

Deležniki v organizacijah (revizijske komisije, poslovodstvo, drugi deležniki) vedno pogosteje pričakujejo, da bodo notranji revizorji storili več od zgolj zagotavljanja skladnosti in dodajali vrednost z zagotavljanjem dobrega vpogleda in strokovnega stališča s področij upravljanja organizacije, upravljanja tveganj in kontrolnih postopkov. Notranji revizor lahko uporabi celovito mnenje, da povzame in poudari svoje delo na teh področjih. Poleg tega celovito mnenje notranjim revizorjem omogoča, da vzpostavijo in vzdržujejo višjo raven opaznosti in ostajajo pomembnejši v poslu in si zaslužijo mesto ob samem vodstvu organizacije!

Kaj se bomo naučili?

Udeleženci se bodo na tem seminarju naučili uporabiti orodja za dajanje zagotovil in bodo  lahko sami razmišljali o načrtovanju vpeljave celovitega mnenja! Med drugim bomo na tem interaktivnem druženju z notranjim revizorjem Evropske komisije obravnavali naslednja vprašanja:

Kaj je vloga Komisija in njene Službe za notranjo revizijo
Ozadje vloge Evropske komisije v Evropski uniji kot izvršnega organa EU, ki upravlja njen proračun z državami članicami in izvaja širok spekter dejavnosti, ki niso povezane s porabo.
Služba za notranjo revizijo – kdo smo in komu poročamo; naše vrednote, standardi in strokovni okvir; naši ključni rezultati in končni izsledki ter pregled vsega, kar Služba za notranjo revizijo želi doseči in kaj vse mora pregledati.

Kaj je celovito mnenje?
Na kratko: celovito mnenje je ocena, ugotovitev in/ali drug opis izidov na široki ravni za organizacijo kot celoto (mnenje na makroravni) ali pa je to mnenje o posameznih sestavinah delovanja organizacije (mnenje na mikroravni).
Celovito mnenje je zajeto v Standardu 2450 Mednarodnih standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Ta standard je bil sprejet zaradi priznavanja vse večjega zanimanja notranjih revizorjev za taka mnenja po vsem svetu.

Kaj je celovito mnenje notranjega revizorja Evropske komisije?
Od leta 2011 se celovito mnenje predloži vsako leto. Osredotoča se na stanje finančnega upravljanja Evropske komisije. Temelji predvsem na delu, ki ga je v treh letih opravila Služba notranje revizije. Upošteva tudi poročila Vrhovne revizijske institucije Evropske unije, to je Evropskega računskega sodišča.

Kaj je dodana vrednost celovitega mnenja? Kako to pomaga Evropski komisiji?
Celovito mnenje je ključni sestavni del ključnih poročil Komisije organom, ki sklepajo o razrešitvah (Evropskemu parlamentu in Svetu); ta poročila so del celovitega poročanja o finančnem poslovanju in odgovornosti za upravljanje finančnih sredstev EU in doseženih rezultatih.

Kakšno breme nalaga sodelujočim? Službi notranje revizije? Revizorjem?
Začetno oblikovanje in vzpostavitev okvira za celovito mnenje sicer zahteva dobro načrtovanje ter jasno komuniciranje in usklajevanje med ključnimi dejavniki, zrel sistem pa lahko deluje učinkovito in sodelujoče le omejeno obremenjuje.

Kakšna je razlika med celovitim mnenjem in vsemi drugimi poročili? 
Ob predstavitvi bo jasno prikazana razlika med različnimi pravnimi podlagami, obsegom in obravnavanimi temami celovitega mnenja Službe za notranjo revizijo in drugimi ključnimi poročili, zlasti letnim poročilom notranjega revizorja kolegiju komisarjev. Jasno bodo prikazane tudi povezave med razkritji upravljanja in revizijskimi poročili.

Kakšne so možne primerjave z revizijskim mnenjem zunanjega revizorja in zlasti v javnem sektorju z Vrhovno revizijsko institucijo?
Primerjava med izjavo o zanesljivosti Evropskega računskega sodišča in celovitim mnenjem Službe za notranjo revizijo priznava uporabo različnih pomembnih revizijskih standardov zunanjih in notranjih revizorjev (Mednarodni standardi revidiranja in Mednarodni standardi revidiranja Vrhovnih revizijskih institucij v primerjavi z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju). Poleg tega so različne ugotovitve zunanjih in notranjih revizorjev lahko odraz različnih pravnih podlag in pričakovanj deležnikov. To je mogoče bolje pojasniti s sklicevanjem na vrsto in obdobja posameznih revizij in njihove finančne perspective.

9.00–10.30 Predavanje (teme 1–4)
10.30–11.00 Odmor
11.00–12.30 Predavanje (teme 5–7)
12.30–13.30 Odmor za kosilo
13.30–14.30 Sklepi in zaključne pripombe

Manfred Kraff se je rodil leta 1959 v Saarburgu (Nemčiji). Diplomiral je iz javne uprave in ekonomskih znanosti ter doktoriral iz ekonomije na univerzi v Freiburgu.

Na strokovno poklicno pot je stopil leta 1981 kot uradnik v nemški upravi. V letih 1983–1988 je bil uradnik Evropske komisije in delal zlasti kot pomočnik vodje direktorata Zaposlovanje in generalnega direktorata Zaposlovanje, odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialne zadeve.

Leta 1988 se je prišel na Evropsko računsko sodišče, najprej kot pomočnik, pozneje pa kot glavni administrator na več različnih področjih. V letih 1990–1994 je bil na položaju drugega atašeja v kabinetu prof. Friedmanna, nemškega člana Evropskega računskega sodišča.

Leta 2003 je bil imenovan za vodjo oddelka Usklajevanje izjave o zanesljivosti (DAS), leta 2008 pa je prevzel mesto direktorja direktorata Revizija in revizijski nadzor – finančna revizija in revizija zakonitosti. Leta 2012 se je vrnil v Evropsko komisijo kot namestnik generalnega direktorja Generalnega direktorata za proračun in računovodja Komisije. Leta 2017 je bil imenovan za generalnega direktorja Službe za notranjo revizijo Evropske komisije.

Poleg tega je bil v letih 2007–2012 član podkomisije za revizijo zakonitosti Mednarodne organizacije Vrhovnih revizijskih institucij, med letoma 2013 in 2017 pa je sodeloval z OdboromzaMednarodne računovodske standardeza javni sektor (IPSASB), najprej kot opazovalec, kasneje pa kot član svetovalne skupine.

Ob svoji strokovni poklicni poti je dr. Kraff tudi predavatelj na univerzi v Trieru in avtor številnih objav s področja javnih financ in revizije.

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici A Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana. Seminar bo v angleškem jeziku.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).
Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

 

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem in pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem posvetu določila oznako B.