Seminar VPLIV INTERVENTNIH ZAKONOV NA VODENJE SODNIH IN UPRAVNIH POSTOPKOV TER POSLOVANJE
2.6.2020

Seminar bo potekal kot webinar preko aplikacije Zoom. Za sodelovanje na webinarju morate imeti na računalniku nameščeno aplikacijo Zoom. Pred webinarjem, vam bomo poslali povezavo, preko katere bo potekal.

Predavateljica bo predstavila posebnosti vodenja postopkov in teka rokov, ki so zakonsko spremenjeni zaradi epidemije Sars-Cov-2 (Covid-19). Posebej bodo predstavljene razlike med sodnimi in upravnimi postopki, tek materialnih in procesnih rokov in tek zastaranja. Predstavljene bodo posebnosti dela na daljavo, čakanje na delo, prenehanje delovnega razmerja ter pasti, ki čakajo delodajalce pri uveljavljanju pomoči na podlagi interventnih zakonov.

Posebna pozornost bo namenjena zagotavljanju varstva osebnih podatkov v času razglašene epidemije in ukrepom, ki so nujni za zagotavljanje skladnosti s predpisi.

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje

Dr. Urška Kežmah

Dr. Urška Kežmah je odvetnica, specializirana za področje civilnega, gospodarskega prava, varstva osebnih podatkov in prava informacijskih tehnologij. Predava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in Doba fakulteti Maribor ter na številnih strokovnih in znanstvenih dogodkih v Sloveniji in tujini. Je avtorica številnih monografij in člankov.

Seminar bo ob 9. uri potekal kot webinar preko aplikacije Zoom. Za sodelovanje na webinarju morate imeti na računalniku nameščeno aplikacijo Zoom.  Pred webinarjem, vam bomo poslali povezavo, preko katere bo potekal.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili O izvedbi seminar vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma člane Inštituta znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar priznajo 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.