Seminar: PRAVO ZA NEPRAVNIKE (4. predavanje)- NEPREMIČNINSKO PRAVO (ZEMLJIŠKA KNJIGA IN JAVNOPRAVNI REŽIMI GLEDE NEPREMIČNIN
13.10.2020

Program izobraževanja za nepravnike je sestavljen iz petih sklopov, ki obsegajo področja stvarnega, obligacijskega, pogodbenega, nepremičninskega ter insolvenčnega in izvršilnega prava. Izobraževanje je namenjeno nepravnikom, ki se pri svojem delu srečujejo s pravnimi instituti iz navedenih pravnih področij, kakor tudi vsem tistim, ki se želijo na bolj sistematičen način seznaniti z nekaterimi, za prakso uporabnimi, pravnimi pravili in instituti.  Za vsak sklop izobraževanja je namenjen en dan predavanj, kar pomeni, da bo za celotno izobraževanje izvedenih pet enodnevnih seminarjev.

Kratek povzetek vsebine:

 • Temeljni pojmi in struktura Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1)
 • Pravice, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo
 • Vrste zemljiškoknjižnih vpisov in njihova vsebite ter pomen
  • vknjižbe,
  • predznambe,
  • zaznambe,
  • poočitve,
  • plombe
 • Različne vrste zaznamb pravnih dejstev ter njihov pomen za pravni promet z nepremičninami
  • zaznambe spora,
  • zaznambe javnopravnih omejitev,
  • zaznambe v zvezi s hipoteko,
  • zaznambe v zvezi z izvršilnim in stečajnim postopkom,
  • zaznambe prepovedi razpolaganja
 • Posebnosti rednega zemljiškoknjižnega postopka
 • Posebni zemljiškoknjižni postopki
 • Posebni javnopravni predpisi, ki jih je treba upoštevati pri prometu z nepremičninami
  • Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
  • Gradbeni zakon (GZ),
  • Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ),
  • Zakon o gozdovih (ZG),
  • Zakon o vodah (ZV-1),
  • Zakon o ohranjanju narave (ZON),
  • Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1),
  • Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)
9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje
12.15–12.30 Odmor
12.30–14.00 Predavanje

Dr. Renato Vrenčur je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter predstojnik Katedre za civilno pravo. Bil je član delovne skupine za pripravo Stvarnopravnega zakonika ter član delovne skupine za pripravo Zakona o zemljiški knjigi. Je stalni predavatelj pri GZS-ju v okviru izobraževanja posrednikov v prometu z nepremičninami in pri SIR-u v okviru izobraževanja ocenjevalcev vrednosti nepremičnin; arbiter pri Stalni arbitraži GZS;  član izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti ter član izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin pri SIR-u.

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici B, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima seminar oznako C.
Seminar je v skladu s 4. členom Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev vrednoten z oznako B.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Če želite prejeti ustrezno potrdilo, nas o tem prosimo obvestite. Članom IZS ni potrebno vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk, ker bomo vlogo oddali mi in jim bodo točke pripisane avtomatično.

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev seminar akreditirala, in sicer se članom Zbornice priznajo 3 kreditne točke – sklop D (Poslovanje in management).