Seminar: PRAVO ZA NEPRAVNIKE (5. predavanje)- OSNOVE INSOLVENČNEGA IN IZVRŠILNEGA PRAVA
19.11.2020

Program izobraževanja za nepravnike je sestavljen iz petih sklopov, ki obsegajo področja stvarnega, obligacijskega, pogodbenega, nepremičninskega ter insolvenčnega in izvršilnega prava. Izobraževanje je namenjeno nepravnikom, ki se pri svojem delu srečujejo s pravnimi instituti iz navedenih pravnih področij, kakor tudi vsem tistim, ki se želijo na bolj sistematičen način seznaniti z nekaterimi, za prakso uporabnimi, pravnimi pravili in instituti.  Za vsak sklop izobraževanja je namenjen en dan predavanj, kar pomeni, da bo za celotno izobraževanje izvedenih pet enodnevnih seminarjev.

Kratek povzetek vsebine:

 • Temeljni pojmi in struktura zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) in Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
 • Finančno poslovanje družb ter obveznosti družb in poslovodstev pri nastanku insolventnosti
 • Preventivno prestrukturiranje
 • Vloga upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti
 • Prisilna poravnava
  • predhodni postopek,
  • načrt finančnega prestrukturiranja (NFP),
  • uvedba postopka,
  • začetek postopka,
  • potrditev prisilne poravnave in pravni učinki potrjene prisilne poravnave,
  • poenostavljena prisilna poravnava,
  • posebna pravila za prisilno poravnava nad majhno, srednjo in veliko gospodarsko družbo
 • Stečajni postopek
  • uvedba in začetek stečajnega postopka,
  • pravne posledice začetka stečajnega postopka,
  • vrste stečajnih mas,
  • izpodbijanje pravnih dejanj,
  • prijava in preizkušanje terjatev, ločitvenih in izločitvenih pravic,
  • prodaja premoženja stečajnega dolžnika,
  • razdelitev stečajnih mas,
  • končanje stečajnega postopka,
  • pozneje najdeno premoženje,
  • postopek osebnega stečaja,
  • postopek stečaja zapuščine
 • Izvršilni postopek
  • temeljne značilnosti izvršilnega postopka,
  • vpliv stečajnega postopka na postopke izvršbe.
9.00-10.30 Predavanje
10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15 Predavanje
12.15-12.30 Odmor
12.30-14.00 Predavanje

Dr. Renato Vrenčur je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter predstojnik Katedre za civilno pravo. Bil je član delovne skupine za pripravo Stvarnopravnega zakonika ter član delovne skupine za pripravo Zakona o zemljiški knjigi. Je stalni predavatelj pri GZS-ju v okviru izobraževanja posrednikov v prometu z nepremičninami in pri SIR-u v okviru izobraževanja ocenjevalcev vrednosti nepremičnin; arbiter pri Stalni arbitraži GZS;  član izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti ter član izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin pri SIR-u.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma člane Inštituta znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima seminar oznako C.
Seminar je v skladu s 4. členom Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev vrednoten z oznako B.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Če želite prejeti ustrezno potrdilo, nas o tem prosimo obvestite. Članom IZS ni potrebno vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk, ker bomo vlogo oddali mi in jim bodo točke pripisane avtomatično.

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev seminar akreditirala, in sicer se članom Zbornice priznajo 3 kreditne točke – sklop D (Poslovanje in management).