PRAVO ZA NEPRAVNIKE (4. predavanje) - Nepremičninsko pravo (zemljiška knjiga in javnopravni režimi glede nepremičnin)
1.10.2019

Program izobraževanja za nepravnike je sestavljen iz petih sklopov, ki obsegajo področja stvarnega, obligacijskega, pogodbenega, nepremičninskega ter insolvenčnega in izvršilnega prava. Izobraževanje je namenjeno nepravnikom, ki se pri svojem delu srečujejo s pravnimi instituti iz navedenih pravnih področij, kakor tudi vsem tistim, ki se želijo na bolj sistematičen način seznaniti z nekaterimi, za prakso uporabnimi, pravnimi pravili in instituti.

4. Nepremičninsko pravo (zemljiška knjiga in javnopravni režimi glede nepremičnin
Datum: 1. oktober 2019
Vsebina:
 

• Temeljni pojmi in struktura Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1)
• Pravice, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo
• Vrste zemljiškoknjižnih vpisov in njihova vsebite ter pomen
  – vknjižbe,
  – predznambe,
  – zaznambe,
  – poočitve,
  – plombe
• Različne vrste zaznamb pravnih dejstev ter njihov pomen za pravni promet z nepremičninami
  – zaznambe spora,
  – zaznambe javnopravnih omejitev,
  – zaznambe v zvezi s hipoteko,
  – zaznambe v zvezi z izvršilnim in stečajnim postopkom,
  – zaznambe prepovedi razpolaganja
• Posebnosti rednega zemljiškoknjižnega postopka
• Posebni zemljiškoknjižni postopki
• Posebni javnopravni predpisi, ki jih je treba upoštevati pri prometu z nepremičninami
  – Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
  – Gradbeni zakon (GZ),
  – Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ),
  – Zakon o gozdovih (ZG),
  – Zakon o vodah (ZV-1),
  – Zakon o ohranjanju narave (ZON),
  – Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1),
  – Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1),

Dr. Renato Vrenčur je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter predstojnik Katedre za civilno pravo. Bil je član delovne skupine za pripravo Stvarnopravnega zakonika ter član delovne skupine za pripravo Zakona o zemljiški knjigi. Je stalni predavatelj pri GZS-ju v okviru izobraževanja posrednikov v prometu z nepremičninami in pri SIR-u v okviru izobraževanja ocenjevalcev vrednosti nepremičnin; arbiter pri Stalni arbitraži GZS; član izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti ter član izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin pri SIR-u.

Posamezni seminar bo od 9.00 do 14.00 v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico, preko spletne strani. O izvedbi posameznega seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od izobraževanja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina za posamezni seminar znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za tiste, ki se boste prijavili na celotno izobraževanje, bo peti seminar brezplačen.
Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjem revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za posvet prizna za udeležbo na posameznem predavanju 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor na revidiranjem posvetu določila oznako B.