Seminar z delavnico: GOSPODARSKO ZASTARANJE PRI OCENJEVANJU VREDNOSTI NEPREMIČNIN
16.6.2020

Krize so normalni sestavni del  svetovnega gospodarskega ustroja. Brez kriz kapitalizem ne bi mogel obstajati. Recesija, ki jo trenutno doživljamo, je 66. v zgodovini. Prišla je v času, ko spomin na prejšnjo, v kateri je bil nepremičninski trg eden najbolj prizadetih delov ekonomije, še ni zbledel. Z vsakim prelomom gospodarskega cikla se na posameznih segmentih nepremičninskega trga pojavlja večje ali manjše gospodarsko zastaranje. To je tisti del vrednosti nepremičnine, ki ga recesija odnese, pa tega padca vrednosti ne moremo pojasniti niti z njenim fizičnim niti s funkcionalnim zastaranjem. Degradacija vrednosti nepremičnin je tesno povezana  z dejavnostjo, v kateri deluje lastnik (industrijski objekti, lokali …), z geografskimi/demografskimi dejavniki (stanovanja ...), ali pa z njuno kombinacijo. Namen seminarja/delavnice je, da se udeleženci seznanijo z vzvodi, ki vplivajo na pojav gospodarskega zastaranja po posameznih segmentih nepremičninskega trga; da poglobijo razumevanje vsebine tega zastaranja; da bodo znali oceniti,  ali gre za ozdravljivo ali za neozdravljivo zastaranje. V okviru delavnice bo izrazit poudarek na praktičnih rešitvah, ki so neposredno uporabne v praksi. Kako oceniti gospodarsko zastaranje, je ključnega pomena predvsem za ustreznost ocenjevanja gospodarsko degradiranih nepremičnin. V Sloveniji je tovrstnih nepremičnin veliko. Na žalost se jim bodo skozi to krizo pridružile številne nove. Nujno je, da na področju razumevanja gospodarskega zastaranja naredimo korak naprej. 

13.00-14.00

Gospodarski dejavniki, ki vplivajo na pojav gospodarskega zastaranja
Dr. Samo Javornik

14.00-15.00

Gospodarsko zastaranje pri različnih načinih ocenjevanja vrednosti nepremičnin
Grega Hojnik

15.00-15.15 Odmor
15.15-16.15

Ocena gospodarskega zastaranja na praktičnih primerih
Grega Hojnik, Andraž Brilli

Grega Hojnik

Grega Hojnik je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, zaposlen v podjetju NLB d.d.. Zadolžen je za projektno financiranje v skupini NLB d.d., tako v Sloveniji kot tujini. Pred tem je deloval v podjetju Estimia d.o.o.  kot ocenjevalec nepremičnin za večino slovenskih bank. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj na področju  področju kreditnih zavarovanj s področja nepremičnin in vodenja projektov ocenjevanja vrednosti posameznih nepremičnin in nepremičninskih portfeljev. Ukvarja se z vrednotenjem nepremičnin, ocenami investicij in raziskavami trga. Je predavatelj novih kandidatov za ocenjevalce vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

 

Andraž Brilli

Andraž Brilli je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin in partner v podjetju Kapitalska Genetika d.o.o. in ima več kot 10 let izkušenj na področju nepremičnin. Deluje predvsem kot ocenjevalec nepremičnin za večino slovenskih bank, ukvarja se tudi z raziskavami trga, transakcijami večjih nepremičnin in svetovalno dejavnostjo.

 

Dr. Samo Javornik

Dr. Samo Javornik je doktor ekonomskih znanosti. Po študiju na Indiana University School of Bussines je diplomiral in magistriral na Ekonomski fakulteti, kjer je končal tudi magistrski študij, smer poslovna politika in organizacija ter doktorat s področja ocenjevanja vrednosti intelektualnega kapitala. Leta 1992 je pridobil licenco za vrednotenje podjetij, leta 1998 pa tudi strokovni naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za revizijo. Je avtor programskih paketov  za ocenjevanje vrednosti podjetij in finančno načrtovanje ter izbor naložb vzajemnih skladov. Je predsednik Odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti ter predsednik Strokovnega sveta na Slovenskem inštitutu za revizijo.

Svojo poslovno kariero je začel leta 1991 in v okviru strokovnega delovanja vodil projekte ocenitve vrednosti, M&A projekte ter projekte poslovnega in finančnega prestrukturiranja v več kot 300 domačih in tujih  podjetjih. V dolgoletni poslovni karieri je bil predsednik in podpredsednik številnih nadzornih svetov, upravnih odborov in investicijskih odborov ter vodja in član mnogih projektnih skupin z različnih področij.

Kot predavatelj in pisec strokovnih gradiv sodeluje z Ekonomsko fakulteto, kjer svoje znanje na predavanjih in seminarjih prenaša tudi na mlajše generacije. Kot predavatelj in programski vodja sodeluje na številnih slovenskih ter mednarodnih seminarjih in konferencah.

Seminar bo potekala kot webinar prek aplikacije Zoom.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma člane Inštituta znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo delavnice prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.