21. KONFERENCA REVIZORJEV
8.9.2020 -9.9.2020

Kljub vsemu upamo, da bomo tradicionalno letošnjo konferenco pooblaščenih revizorjev lahko izpeljali na »klasičen« način; torej, da se vidimo v Portorožu in se med konferenco še pogovorimo in izmenjamo izkušnje. Če ne bo mogoče, bomo iskali druge poti. Radi bi opozorili tudi na vodilno govornico Hilde Blomme, ki nam bo odgovorila, kako naj bi pooblaščeni revizor ravnal v spremenjenih razmerah zaradi COVID-19. Zelo zanimiva bo tudi okrogla miza z regulatorji, na kateri bomo poskusili poenotiti zahteve za poročanje družb in najti skupna izhodišča delovanja. In ne nazadnje, pa vendar najpomembnejše – upamo, da bomo pooblaščeni revizorji, vpisani v seznam članov Inštituta, izvolili tudi nov revizijski svet, ki bo v prihodnosti strokovno skrbel za revizijsko stroko v Sloveniji. Prijazno vabljeni na konferenco.

Torek, 8. septembra 2020
8.30-9.00 Registracija udeležencev
9.00-9.15 Uvodni nagovor in podelitev certifikatov
Dr. Marjan Odar, Slovenski inštitut za revizijo
9.15-10.30 The perspective of the audit proffesion includes Coronavirus crisis: Implications on reporting and auditing and ESEF (predavanje bo v angleškem jeziku)
Hilde Blomme, Accountancy Europe
10.30-11.30 Aktualno s področja revidiranja in novosti v revizijski stroki
Mateja Cimerman; Mag. Mitja Skitek Agencija za javni nadzor nad revidiranjem
11.30-12.00 Odmor
12.00-12.45 Predstavitev in praktična uporaba Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake (IFAC)
Mag. Katarina Sitar Šuštar, Slovenski inštitut za revizijo
12.45-13.30 Izsledki raziskave: kriza revizijske dejavnosti v Sloveniji
Dr. Stanko Čokelc
13.30-15.00 Odmor za kosilo
15.00-16.30 Komunikacija revizorjev z odgovornimi za upravljanje – pravni vidik
Dr. Borut Bratina
Dr. Andreja Primec
Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor
16.30-16.45 Odmor
16.45-17.30 Okrogla miza:
Komunikacija revizorjev z regulatorji (ANR, ATVP, AZN, BS), pričakovanja regulatorjev in revizorjev, uskladitev pričakovanj

Voditelj: Dejan Šimenc Mazars
Predstavniki: Mag. Mojca Majič, ANR; Tanja Lovka, ATVP; Slavko Kavšek, AZN; Damjana Iglič, BS
17.30-18.15 Veščine kritičnega razmišljanja
Nastja Mulej
19.30 Večerja
   
Sreda, 9. septembra 2020
9.00-9.45 Posledice in vpliv CORONE 19 na računovodsko poročanje in revidiranje
Sanja Košir Nikašinović, Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje d.o.o.
9.45-10.30 Davčni vidik financiranja gospodarskih družb
Mag. Blaž Pate, Blaž Pate & Partnerji d.o.o.
10.30-11.15 Ocenjevanje vrednosti v obdobjih povečanega tveganja
Dr. Samo Javornik, Regia Group d.d.
11.15-11.45 Odmor
11.45-12.30 Posledice interventnih zakonov in epidemije za vodenje sodnih in upravnih postopkov
Dr. Urška Kežmah, odvetnica
12.30-13.15 Pranje denarja in postopki revizorja
Mag. Mitja Skitek, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem
13.15 Zaključek

Hilde Bomme

Hilde Blomme joined Accountancy Europe in 2003 and has been Deputy CEO since 2011. Hilde provides regulatory and technical expertise in the areas of reporting, assurance, (sustainable) finance, tax and practice development and contributes to developing the Federation’s strategy as a Board member. Prior to this assignment, she spent nine years with PwC as an external auditor, consecutively in Brussels, New York and London dealing with both multinational and SME audit and assurance clients. Prior to joining PwC, she spent three years with local Belgian auditing firms serving SME clients. She started her professional career at Morgan Guaranty Trust in Brussels. She is qualified as a US Certified Public Accountant, Belgian Chartered Accountant, and member of the UK Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). She is a member of the Reporting Lab@EFRAG Steering Group.

 

Borut Bratina

Borut Bratina je doktor pravnih znanosti in univerzitetni diplomirani ekonomist ter izredni profesor za področje gospodarskega prava na Univerzi v Mariboru. Na Ekonomsko-poslovni fakulteti je predstojnik katedre za gospodarsko pravo in predstojnik Inštituta za gospodarsko pravo. Kot avtor in soavtor je izdal več znanstvenih in strokovnih monografij, strokovne in znanstvene članke objavlja v vodilnih slovenskih pravnih in poslovnih revijah ter priznanih mednarodnih revijah. Aktivno se udeležuje domačih in mednarodnih konferenc, simpozijev in poslovnih srečanj. Posebej aktivno sodeluje v Združenju članov nadzornih svetov, kjer je član upravnega odbora in predsednik izpitne komisije za pridobitev certifikata združenja. Kot član ali predsednik nadzornega sveta deluje v več slovenskih gospodarskih družbah. Sodeloval je v strokovni komisiji za pripravo ZGD-1 in je soavtor Velikega komentarja ZGD-1.

Mateja Cimerman

Mateja Cimerman je pomočnica direktorice na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, kjer je zaposlena od leta 2009. Odgovorna je za nadzor nad kakovostjo dela revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev ter pokriva področja licenciranja, poročanja in sistema izobraževanja pooblaščenih revizorjev. Poleg navedenega vodi finančni in splošni sektor Agencije. Dejavna je tudi na mednarodnem področju v okviru delovanja Mednarodne neodvisne organizacije nadzornikov IFIAR, z namenom usklajene regulacije in nadzorne dejavnosti na mednarodni ravni in v okviru delovanja Odbora evropskih nadzornih organov za revidiranje (CEAOB), kjer sodeluje pri izmenjavi informacij, strokovnih znanj in najboljših praks za učinkovito izvajanje nalog in pristojnosti Agencije kot regulatornega in nadzornega organa na področju revidiranja.
Je pooblaščena revizorka z veljavnim dovoljenjem za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Pred zaposlitvijo na Agenciji si je pridobivala izkušnje na področju revidiranja v eni izmed revizijskih družb BIG4.

 

Dr. Stanko Čokelc

Dr. Stanko Čokelc je ustanovitelj revizijske družbe Revidicom, d. o. o. Ima 25 let izkušenj na področju revidiranja gospodarskih družb ter notranjega revidiranja v javnem sektorju. Leta 1981 je diplomiral na Visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru. Podiplomski študij je zaključil leta 1992 in pridobil akademski naziv magister ekonomskih znanosti s področja računovodstva na temo Kriza podjetja. Leta 2011 je na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Primernost pravne ureditve davčnega svetovanja za razvoj kakovosti in odgovornosti davčnega svetovanja.
Leta 1993 je pridobil naziv pooblaščeni revizor, leta 2005 državni notranji revizor in leta 2000 naziv preizkušeni davčnik. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je en mandat vodil odbor za davščine. Deset let je sodeloval pri izvajanju študijskega programa računovodstvo in davščine na Ekonomsko-poslovni fakulteti in Pravni fakulteti v Mariboru.
Je avtor številnih člankov in soavtor dveh knjig s področja davčnega svetovanja, davčnih utaj in davčne morale, preiskovanja prevar, dojemanje kakovosti revidiranja in cene revizijskih storitev.

 

Dr. Samo Javornik

Dr. Samo Javornik je doktor ekonomskih znanosti. Po študiju na Indiana University School of Bussines je diplomiral in magistriral na Ekonomski fakulteti, kjer je končal tudi magistrski študij, smer poslovna politika in organizacija ter doktorat s področja ocenjevanja vrednosti intelektualnega kapitala. Leta 1992 je pridobil licenco za vrednotenje podjetij, leta 1998 pa tudi strokovni naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za revizijo. Je avtor programskih paketov za ocenjevanje vrednosti podjetij in finančno načrtovanje ter izbor naložb vzajemnih skladov. Njegovo področje specializacije je poslovno in finančno prestrukturiranje podjetij. Kot zunanji predavatelj sodeluje v podiplomskih programih FELU MBA in IMB na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je predsednik Odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti ter predsednik Strokovnega sveta na Slovenskem inštitutu za revizijo. Od leta 2015 opravlja funkcijo direktorja družbe REGIA GROUP d.d.

 

Dr. Urška Kežmah

Dr. Urška Kežmah je odvetnica, specializirana za področje civilnega, gospodarskega prava, varstva osebnih podatkov in prava informacijskih tehnologij. Predava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in Doba fakulteti Maribor ter na številnih strokovnih in znanstvenih dogodkih v Sloveniji in tujini. Je avtorica številnih monografij in člankov.

 

Sanja Košir Nikašinović

Sanja Košir Nikašinović je partnerica v EY in vodja področja dajanja zagotovil (Country Assurance Leader – Slovenia). Je pooblaščena revizorka in od januarja 2013 tudi izvoljena članica Sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Ima več kot 20 let izkušenj v reviziji, od tega 5 let (2018–2012) v tujini kot vodja revizije za Kazahstan in osrednjo Azijo. Upravi revizijske družbe EY v Sloveniji se je pridružila leta 2012. Kot pooblaščena revizorka vodi številne revizije za domače in mednarodne družbe, ki poslujejo v različnih sektorjih, med drugim na področju industrijske in široke potrošnje, maloprodaje, telekomunikacij, farmacije, naftnega in plinskega sektorja, neprofitnih organizacij in drugih panog. Kot ključna revizijska partnerica vodi revizije številnih subjektov javnega interesa, pri čemer s svojo skrbnostjo in zavzetostjo za visoko kakovost izvedenih revizij pripomore h krepitvi zaupanja v kapitalske trge.

 

Tanja Lovka

Tanja Lovka je leta 1999 diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2009 pa je na isti fakulteti pridobila naziv magistrica ekonomskih ved.
Leta 1994 se je zaposlila v podjetju Koto, d.d., Ljubljana, kjer je opravila pripravništvo. Od leta 1995 dalje je zaposlena na Agenciji za trg vrednostnih papirjev. Področje njenega dela je vseskozi povezano s področjem primarnega trga vrednostnih papirjev, poročanjem javnih družb, prepovedanimi zlorabami trga ter prevzemi družb. Na naštetih področjih je v preteklosti svoje delo opravljala v povezavi z obravnavami zahtev za izdajo različnih dovoljenj, vodila je nadzorne postopke povezane z omenjenimi področji, sodelovala je tudi pri spremembah zakonodaje, ki se nanašajo na omenjena področja. Pomembne izkušnje pridobiva tudi kot članica ekspertne skupine s področja korporativnega poročanja (Corporate Finance Standing Committee) ter prevzemov (Takeover Panel) v okviru Evropske agencije za trg vrednostnih papirjev (ESMA). S 1. januarjem 2018 je Tanja Lovka na Agenciji za trg vrednostnih papirjev prevzela vodenje Oddelka za primarni trg in prevzeme.
V začetku leta 2017 je bila imenovana za članico Poravnalnega odbora izvedencev za preizkus menjalnega razmerja iz drugega odstavka 609. člena ZGD-1, z dnem 28. 3. 2019 pa je bila kot članica imenovana tudi v Svet Vlade Republike Slovenije za korporativno upravljanje.

 

Mojca Majič

Mojca Majič je magistra ekonomskih znanosti z zaključenim specialističnim študijem revidiranja računovodstva na Ekonomski fakulteti ter pridobljenima strokovnima nazivoma pooblaščena revizorka ter preizkušena notranja revizorka. Je direktorica Agencije za javni nadzor nad revidiranjem.
Kot revizorka je najprej delovala v Službi družbenega knjigovodstva in za tem v revizijski družbi Coopers&Lybrand. Nato je v manjši poslovni banki ustanovila in vodila službo za notranji nadzor. Kot ena prvih ustanovitvenih članov Odbora za notranjo revizijo pri Slovenskem inštitutu za revizijo (SIR) je aktivno sodelovala pri razvoju in postavitvi stroke notranjega revidiranja v Sloveniji, štiri leta pa  je bila tudi članica Sveta SIR-a. Leta 1996 se je zaposlila v Banki Slovenije, najprej kot namestnica direktorja oddelka Nadzor bančnega poslovanja, nato je bila šest let direktorica omenjenega oddelka, potem pa še direktorica oddelka Notranje revizije.
Marca 2009 je prevzela vodenje Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (Agencija) in poskrbela za njeno organizacijsko, kadrovsko in tehnično postavitev za operativno in strokovno delovanje. Temeljno poslanstvo, ki je z letom 2019 postala edini nadzorni in regulatorni organ na področju revidiranja, je nadzor nad kakovostjo dela revizijskih družb, pooblaščenih revizorjev ter pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti. Mojca Majič je tudi predsednica Strokovnega sveta Agencije, članica Committee of European Auditing Oversight Bodies  (CEAOB) ter bila dolgoletna članica Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev.
S svojimi prispevki in strokovnimi referati je in še sodeluje na številnih posvetih in konferencah v organizaciji Združenja bank Slovenije, CISEF-a, predvsem pa na letnih konferencah notranjih in zunanjih revizorjev v organizaciji Slovenskega inštituta za revizijo ter Združenja nadzornikov Slovenije.

 

Blaž Pate

Blaž Pate je odvetnik, specialist za davčno pravo. Pretežno se ukvarja z davčnim pravom. Je avtor številnih člankov ter predavatelj na področju davkov.

 

Dr. Andreja Primec

Dr. Andreja Primec je izredna profesorica za pravo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Svojo poklicno pot je začela kot pripravnica na Višjem sodišču v Mariboru. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu je začela sodelovati kot asistentka na Katedri za gospodarsko pravo EPF, kjer je kot visokošolska učiteljica za področje prava zaposlena še danes. Temeljna področja njenega strokovnega in znanstvenega ustvarjanja so: gospodarsko pravo, mednarodno gospodarsko pravo, pravo Evropske unije, pravo intelektualne lastnine, obligacijsko pravo in arbitražno pravo. Kot gostujoča profesorica je predavala na Univerzi v Portu na Portugalskem in na Univerzi v Laguni na Tenerifih. Je članica Inštituta za gospodarsko pravo EPF UM, v okviru katerega je izvedla različne znanstvenoraziskovalne projekte in strokovna svetovanja podjetjem. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih publikacij ter recenzentka tujih in domačih znanstvenih revij. Aktivno sodeluje na domačih in mednarodnih znanstvenih konferencah, na strokovnih seminarjih prenaša novejša pravna znanja podjetnikom, odvetnikom in drugim zaposlenim v pravosodju. Sodeluje kot članica (predsednica) v komisijah za opravljanje strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v insolventnih postopkih Ministrstva za pravosodje RS. Je predsednica Poravnalnega sveta pri Uradu RS za intelektualno lastnino.

 

Dr. Andreja Primec

Katarina Sitar Šuštar, MBA, je diplomirana ekonomistka (Univerza  Ljubljana) in pooblaščena revizorka. Dvaindvajset let je bila zaposlena v revizijski družbi KPMG. Poleg vodenja oddelka revizije, kjer je bila specializirana za področje revidiranja zavarovalnic, telekomunikacij in javnega sektorja, je bila zadolžena tudi za področje kadrov in izobraževanje. V okviru KPMG-ja je predavala v Sloveniji in tujini, poleg tega je predavateljske izkušnje nabirala pod okriljem Združenja nadzornikov Slovenije, Slovenskega inštituta za revizijo, Slovenskega državnega holdinga ter Ekonomske fakultete. Je zunanja članica revizijske komisije Pošte Slovenije.

 

Mitja Skitek

Mitja Skitek je pomočnik direktorice na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, kjer je zaposlen od leta 2019, in opravlja nadzor nad kakovostjo revidiranja revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev ter sodeluje pri izobraževanju pooblaščenih revizorjev. Poleg navedenega je dejaven tudi na področju mednarodnega usklajevanja nadzornikov revizijske stroke (CEAOB in IFIAR). Ima več kot 20 let izkušenj s področja revidiranja, in sicer kot pooblaščeni revizor v praksi in kasneje kot del sistema regulacije in nadzora pooblaščenih revizorjev in revizijskih družb v okviru Slovenskega inštituta za revizijo. Kot predavatelj sodeluje na konferencah in seminarjih s področja revidiranja.

 

Dejan Šimenc

Dejan Šimenc je pooblaščeni revizor, vpisan v register pooblaščenih revizorjev Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, in partner v revizijski mreži Mazars in družbi Mazars, d. o. o. Ima 19 let delovnih izkušenj na področju revidiranja, dogovorjenih postopkov, revidiranja konsolidiranih računovodskih izkazov, svetovanja na področju računovodstva in revidiranja statusnih preoblikovanj družb, ob tem pa poglobljeno znanje slovenskih računovodskih in davčnih predpisov ter Mednarodnih standardov računovodskega poročanja.

Nastanitev je predvidena v Grand hotelu Bernardin, telefon (05) 690 70 00, e-naslov: booking@bernardingroup.si; priporočamo vam čim prejšnjo rezervacijo, navedite tudi, da ste udeleženec davčne konference. Za udeležence konference znaša nočitev z zajtrkom v Grand hotelu Bernardin 137 evrov in v hotelu Histrion 122 evrov.

Rezervacija sobe
Grand hotel Bernardin
Hotel Histrion
Hotel Vile Park

Na konferenco se prijavite s prijavnico preko spletne strani oz. portala SIS. Zaradi organizacije vas prosimo, da se prijavite najpozneje do 2. septembra 2020. O sprejetju prijave vas bomo obvestili z elektronsko pošto. Opozarjamo vas tudi, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Odjavo pisno sporočite na e-naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina za 21. Konferenco revizorjev znaša 439,20 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva, pooblaščene ocenjevalce vrednosti in člane Inštituta, znaša udeležnina 373,32 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo konference boste prejeli po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 14 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka konference za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B.
Seminar je v skladu s 4. členom Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev vrednoten z oznako A, in sicer se prizna 14 ur.