Seminar Poznavanje strojev, opreme in naprav z vidika ocenjevanja vrednosti
10.9.2020

Ocenjevanje strojev in opreme zahteva dobro poznavanje sistemov v strojništvu. Za ocenjevalca je pomembno, da pri ocenjevanju prouči tehnološki proces, ugotovi vrsto naprav in opreme ter njihovo delovanje, analizira procese in jih primerja z  najnovejšimi tehnično-tehnološkimi dognanji ter uporabi vse navedene ugotovitve pri opredeljevanju predpostavk in izvajanju ocene vrednosti. Zato je treba poznati osnove disciplin  strojništva in elektrotehnike, kako v praksi uporabiti osnovna znanja o strojih, napravah in opremi pri obravnavanju in ustreznem ocenjevanju kompleksnih in integriranih obdelovalnih in izdelovalnih sistemov, različne možnosti razvrščanja in identifikacijo za izračun ocene vrednosti, osnove strojegradnje in strojev, opreme in naprav.

9.00–10.30 Ocenjevanje sistemov v strojništvu
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Osnove disciplin strojništva in elektrotehnike
12.15–13.45 Ocenjevanje kompleksnih in integriranih obdelovalnih in izdelovalnih sistemov

Dr. Slavko Dolinšek

Dr. Slavko Dolinšek je doktoriral iz področja avtomatizacije in proizvodne kibernetike na UL FS, opravil postdoktorski študij na University of California – Berkeley in mednarodni MBA študij na UL EF. Od leta 1998 je izvoljen kot profesor za področje Proizvodnih tehnologij in sistemov na UL (Fakulteti za strojništvo) in za področje Managementa na UP (Fakulteti za Management), trenutno je direktor IRI UL (Inovacijsko-razvojni inštitut), pridružene članice Univerze v Ljubljani. Kot raziskovalec je sodeloval pri večjem številu znanstvenoraziskovalnih in aplikativnih projektov za slovensko industrijo na področju proizvodnih tehnologij in managementa proizvajanja (TQM, prenos znanja in tehnologij, tehnologije prototipranja, hitre izdelave, trajnostne proizvodnje).

 

Slavko Stošicki

Slavko Stošicki je diplomiral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Z ocenjevanjem strojev in opreme se je začel ukvarjati kot sodni izvedenec in cenilec že več kot pred 30 leti in v letu 1993 na podlagi uspešnega zagovora specialistične naloge pri ASA pridobil prvo licenco za ocenjevalca strojev in opreme v Sloveniji. Od tedaj se aktivno ukvarja z ocenjevanjem, kjer dela na aktivnih projektih in je avtor številnih metodologij vrednotenj (metodologije za ocenjevanje lastninskega preoblikovanja podjetij, metodologije ocenjevanja plinifikacijskih, energetskih ter telekomunikacijskih sistemov). Prav tako je avtor številnih strokovnih člankov in študijskih gradiv s področja ocenjevanja opreme in eden vodilnih ocenjevalcev v Sloveniji.

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici C, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima seminar oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.