Delavnica: IZVEDBA NOTRANJEREVIZIJSKEGA POSLA (od A do Ž), primer notranjega revidiranja v banki
10.11.2020

Predstavitev dejanske izvedbe notranjerevizijskega posla v povezavi z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju od priprave na pregled pa vse do spremljanja izvedbe ukrepov/priporočil.

15.00-16.30 Priprava na pregled
Opredelitev cilja pregleda
Opredelitev tveganj – ocena tveganja
Izdelava načrta
16.30-16.45 Odmor
16.45-18.15 Izvedba samega posla (vzorčenje, intervjuji, preučevanje listin itd.)
Delovni dokument in arhiviranje dokazil (povezava načrta, dokazila in poročila)
Poročilo, usklajevanje in poročanje
Spremljanje izvedbe ukrepov/priporočil

Petra Finžgar je magistra ekonomskih znanosti z zaključenim študijem na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor ter s pridobljenima strokovnima nazivoma preizkušena notranja revizorka, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za revizijo (SIR), in CRMA – Certification in Risk Management Assurance, ki ga podeljuje Mednarodni inštitut notranjih revizorjev (IIA global).
Kot notranja revizorka deluje že od leta 2003, in sicer v različnih finančnih organizacijah, od leta 2011 pa kot vodja službe Notranje revizije v Banki Sparkasse, d. d. Je aktivna članica Odbora za notranjo revizijo na Združenju bank Slovenije, strokovne prispevke pa objavlja v SIR*IUS-u ter Bančnem vestniku.

Delavnica  bo ob 15.00 v predavalnici B,  Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na delavnico prijavili O izvedbi delavnice vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od delavnice odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.