Seminar (ZOOM): OCENJEVANJE VREDNOSTI HOTELOV V POVEZAVI S COVIDOM
28.10.2020 -29.10.2020

Na seminarju Ocenjevanje vrednosti hotelov v povezavi s covidom, ki je sestavljan iz dveh 3-urnih spletnih sklopov in je namenjen ocenjevalcem vrednosti, nepremičninskim izvedencem, posojilodajalcem in revizorjem, se bodo udeleženci seznanili z različnimi nameni ocenjevanja vrednosti, obdelali izrazje s področja ocenjevanja vrednosti hotelov (vključno z razlikami med poštenimi, tržnimi in naložbenimi vrednostmi po MSRP 13 ter britanskih (RICS) in mednarodnih (IVSC) standardih ocenjevanja vrednosti) ter spoznali, kako značilnosti nepremičnin, lastništvo in agencijska razmerja ustvarjajo tveganja in dvigajo vrednost.

Obdelali bomo glavne metode ocenjevanja vrednosti hotelov, vlogo finančnega vzvoda, preglede delovanja, izvedljivost, napovedovanje in skrbni pregled, vpliv delniškega in obratnega kapitala ter pojavnost nepremičnin v tem sektorju.

Ves čas seminarja pa bomo razmišljali tudi o tem, kako COVID-19 vpliva na hotelsko dejavnost in kako se pandemija odraža v ocenah vrednosti hotelov.

Namen seminarja je

• razumeti hotelsko poslovanje v povezavi s covidom,
• upoštevati novo nastale razloge za ocenjevanje vrednosti hotelov,
• izbrati ustrezne načine in modele za ocenjevanje vrednosti,
• pripraviti in pregledati napovedi prihodkov in stroškov,
• opredeliti primerno raven investiranja in oceniti preostanek vrednosti,
• načrtovati skrbne preglede po različnih fazah projekta ocenjevanja,
• proučiti modele za mero kapitalizacije in ceno kapitala,
• obdelati vprašanja finančnega vzvoda in financiranja,
• obravnavati posebne kategorije hotelov in letovišč.

Seminar bo potekal v angleškem jeziku.

28. 10. 2020
14.00–16.15

• Hotelsko poslovanje in  ključna gonila vrednosti:
   pomembnost sektorja,
   opredelitev pojmov,
   poslovanje  v povezavi s COVID-19.
Standardi ocenjevanja vrednosti:
  britanski in mednarodni standardi ocenjevanje vrednosti (RICS in IVSC).
  mednarodni in ameriški standardi računovodskega poročanja (IFRS in US GAAP).
  podlage vrednosti.
Načini ocenjevanja vrednosti:
  razlike v izrazju,
  klasični načini ocenjevanja vrednosti,
  način tržnih primerjav,
  na donosu zasnovan način,
  nabavnovrednostni način.


29. 10. 2020
14.00–16.15

• Izvedljivost in napovedi:
  računovodsko poročanje,
  analize stroškov,
  vlaganje v denarne tokove,
  model končne vrednosti,
  skrbni pregled.
• Tveganje in finančni vzvod:
 
izbira mere kapitalizacije,
  cena kapitala,
  predpostavke finančnega vzvoda.
• Ocenjevanje vrednosti med pandemijo.

Steve Shaw vodi svoj program izobraževanja in svetovanja že od leta 1993. Podrobnosti o njegovi izobrazbi in delovnih izkušnjah:

• revizijski partner v kontinentalni Evropi (Belgija) pri Peat Marwicku in kasneje pri KPMG-ju, in sicer v 80. in zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja;
• šolan razvijalec sinhronskih programov (na platformi Adobe Acrobat Connect Pro (virtualna učilnica);
• praktik iz nevrolingvističnega programiranja (NLP) in akreditirani trener NLP-ja.

Njegove trenutne obveznosti vključujejo oblikovanje in vodenje specialističnega izobraževanja s področja korporativnih financ (strukturiranje poslov pri združitvah in prevzemih, ocenjevanje vrednosti podjetij in napredna pogajanja v zvezi z združitvami in prevzemi), delavnice v zvezi z analizami realnih opcij, načrtovanjem scenarijev in delavnice Monte Carlo, delavnice o določanju vrednosti neopredmetenih sredstev, o razporeditvi nabavnih cen in oslabitvah ter moderatorske delavnice o poslovnem načrtovanju.

V zadnjih 19 letih so bile njegove stranke med drugim KPMG (Audit, Corporate Finance, Transaction Services, Transfer Pricing and Forensic), Oracle Corporation, Bull-Integris, Dendrite, BNP Paribas, Johnson & Johnson, Boston Scientific, Eli Lilly, Erst & Young, United Technologies (Otis Elevators), Slovenski inštitut za revizijo in romunsko Združenje ocenjevalcev vrednosti (ANEVAR).
Več podatkov in uporabnih informacij lahko najdete na njegovi spletni strani:

http://financial-seminars.co.uk/

Seminar bo ob 14.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma člane Inštituta znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima seminar oznako C.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.