Seminar (Zoom): Revidiranje pomembnih tveganj
3.12.2020
Seminar sta v sodelovanju pripravila in organizirata Slovenski inštitut za revizijo in Deloitte
 1. Splošno: najpogostejši indikatorji za določitev pomembnega tveganja v zvezi s postavkami v računovodskih izkazih.
 2. Obseg pričakovanih postopkov pri revidiranju pomembnih tveganj.
 3. Pripoznavanje prihodkov – pomembno tveganje pri skoraj vsaki reviziji:
  1. opis postopka in prepoznavanje kontrol po vrstah prihodkov,
  2. test delovanja notranjih kontrol,
  3. test podatkov (analitični, detajlni).
 4. Poslovodsko izogibanje kontrolam – tveganje prevar v računovodskih izkazih:
  1. Poudarek na revidiranju računovodskih ocen,
  2. Poizvedovanje pri pristojnih za upravljanje in drugih v organizaciji,
  3. Iskanje nenavadnih/sumljivih transakcij v glavni knjigi (prikaz na primeru).
 5. Ključne revizijske zadeve v revizorjevem poročilu in povezava z identificiranimi pomembnimi tveganji
9.00–11.15 Predavanje

Katarina Kadunc

Katarina Kadunc je revizijska partnerica v družbi Deloitte. Družbi se je pridružila leta 2003 in ima bogate izkušnje iz revidiranja različnih organizacij. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance, računovodstvo in revizija), zaključila izobraževanje na Slovenskem inštitutu za revizijo ter pridobila naziv pooblaščene revizorke. V letu 2009 je pridobila licenco združenja ACCA, v letu 2014 pa tudi licenco za preizkušeno notranjo revizorko.

Zadolžena je za revidiranje bank in nefinančne družbe. Kot predavateljica ima bogate izkušnje s področja računovodskih standardov, zunanje revizije in notranje revizije.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 149,45 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov, pooblaščene ocenjevalce vrednosti in kolektivne člane Inštituta znaša udeležnina skupaj z gradivom 127,04 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar priznajo 3 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima seminar oznako B.

Seminar je v skladu s 4. členom Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev vrednoten z oznako A, in sicer se prizna 3 ure (s področja računovodstva).