Seminar (ZOOM): POUDARKI PRI REVIDIRANJU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA LETO 2020
8.12.2020

COVID-19 bo korenito vplival tudi na izvedbo revizij računovodskih izkazov za leto 2020. Ena s COVID-19 zaznamovana revizijska sezona je za nami, zato je čas, da se pripravimo na uspešen zaključek druge.
Na seminarju bomo v ta namen izpostavili na eni strani čeri, na katere lahko naletimo pri izvajanju revizij, na drugi strani pa dobre prakse oziroma priporočila, ki nam bodo v pomoč pri uspešnem zaključevanju revizij računovodskih izkazov za leto 2020.

Predstavitev bo osredotočena na naslednja področja:

• ocena tveganj in vpliv morebitno spremenjenih okoliščin na spremembe prvotno načrtovanih revizijskih postopkov,
• zbiranje revizijskih dokazov, vključno z revidiranjem popisa v razmerah covida,
• revidiranje računovodskih ocen,
• vključevanje veščakov,
• ustreznost predpostavke delujočega podjetja,
• dogodki po datumu bilance stanja,
• revizorjevo poročanje,
• strokovna presoja in dvom pri zbiranju in ovrednotenju revizijskih dokazov.

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje

Katarina Sitar Šuštar

Katarina Sitar Šuštar, MBA, je diplomirana ekonomistka (Univerza Ljubljana) in pooblaščena revizorka. Dvaindvajset let je bila zaposlena v revizijski družbi KPMG. Poleg vodenja oddelka revizije, kjer je bila specializirana za področje revidiranja zavarovalnic, telekomunikacij in javnega sektorja, je bila zadolžena tudi za področje kadrov in izobraževanje. V okviru KPMG-ja je predavala v Sloveniji in tujini, poleg tega je predavateljske izkušnje nabirala pod okriljem Združenja nadzornikov Slovenije, Slovenskega inštituta za revizijo, Slovenskega državnega holdinga ter Ekonomske fakultete. Je zunanja članica revizijske komisije Pošte Slovenije.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar priznajo 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A.