21. DAVČNA KONFERENCA
14.1.2021 -15.1.2021

Leto 2020 je kot slabo zrežiran film, še huje, v tem filmu smo, žal, vsi aktivni igralci in ne le statisti. Če je negotovost glede zdravstvenega razpleta epidemije pomembno vprašanje, pa to še zdaleč ni edino. Ker vas vabimo k udeležbi na davčno konferenco, se ne bomo dotikali družbenopolitičnih ter socioloških posledic, ki nas čakajo, temveč zlasti javno-fiskalnih posledic. Milijarde izpada v proračunu zgolj v enem proračunskem letu so posledice, ki jih pred enim letom ne bi upal napovedati nihče, niti najbolj ekscentrični makroekonomist. Preizkušeni davčniki smo se na primer več let zavzemali za nekoliko privlačnejši davčni sistem, ki bi imel srednjeročno in dolgoročno ugodne fiskalne posledice tudi za proračun, pri čemer smo kot ključni element izpostavljali nujnost uvedbe socialne kapice. Ta menda ni bila možna prav zato, ker bi bilo to nevzdržno s proračunskega vidika. Danes se zdijo prej navedeni argumenti prav neverjetno nepomembni. Iz zadnjega pregleda javnofinančnih gibanj za oktober 2020 izhaja, da so davčni prihodki za obdobje januar–september 2020 upadli glede na primerljivo lansko leto za 13,1 % ali za skoraj 830 mio. evrov, medtem ko so se tekoči odhodki iz proračuna povečali za 7,7 %, tekoči transferji pa kar za 47 % ali skupaj za 1,9 milijarde evrov, pri čemer je treba vedeti, da navedene številke govorijo le o posledici prvega spomladanskega vala, ne pa tudi o posledicah neprimerljivo hujšega drugega jesensko-zimskega vala epidemije. Celotni primanjkljaj proračuna je že konec septembra 2020 je znašal 2,4 milijarde evrov, zato se postavlja ključno vprašanje glede bodočih virov za pokrivanje le-tega. Za davčnike je ključno vprašaje, koliko bodo k temu prispevali bodoči davčni prihodki.

Zato smo na davčno konferenco povabili ministra za finance in člana fiskalnega sveta, katerih prispevek bo usmerjen prav v bodočo davčno politiko v povezavi z javnofinančnimi ukrepi po covidu. Poleg ministra in člana fiskalnega sveta bomo gostili tudi predsednika vladnega Strateškega sveta za debirokratizacijo, da predstavi ukrepe na davčnem področju, povezane z debirokratizacijo. Na konferenci bomo razpravljali tudi o transfernih cenah, pa o aktualni delovnopravni in davčni problematiki dela od doma, o primerih davčne zatajitve v kazenskih postopkih, bonitetah in prikritem izplačilu dobička, o DDV-ju pri prodaji in nakupih preko spletnih trgovin ter o posledicah DDV-ja za upnike in dolžnika v prisilni poravnavi. Z zadovoljstvom sporočamo, da bodo na konferenci sodelovali tudi predstavniki sodne veje oblasti, ki bodo razpravljali o dokazovanju davčne zlorabe v davčnih inšpekcijskih postopkih (prispevek Vrhovnega sodišča) ter o izzivih vodenja glavnih obravnav v davčnih sporih pred Upravnim sodiščem, predstavnik FURS-a pa bo predstavil izkušnje davčnega organa v zvezi s samoprijavami v davčnih nadzorih.

Konferenca je namenjena strategom davčne politike, davčni upravi, sodiščem Republike Slovenije, direktorjem, davčnim, finančnim in računovodskim strokovnjakom v podjetjih in institucijah, davčnim svetovalcem, revizorjem, ocenjevalcem in tudi vsem drugim, ki se pri svojem delu pogosteje srečujejo z davčnimi problemi, tako domačimi kot mednarodnimi. Predavatelji so priznani davčni in pravni strokovnjaki s posameznih področij, zato pričakujemo, da bo vzdušje na konferenci ustvarjalno in delovno. Veselimo se srečanja in strokovne razprave z vami.

Vljudno vabljeni.

Četrtek 14. januar 2021

9.00–9.15 Otvoritev konference ter razglasitev novih preizkušenih davčnikov mag. Saša Jerman, predsednica odbora preizkušenih davčnikov pri Slovenskem inštitutu za revizijo
9.15–10.00 Uporaba metode porazdelitve dobička za politiko transfernih cen – kdaj in kako mag. Saša Jerman, direktorica Jerman & Bajuk, d. o. o.
10.00–10.45 Utemeljitev transfernih cen pri finančnih transakcijah Marko Mehle, vodja davčnega in pravnega svetovanja KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o.
10.45–11.00 Odmor  
11.00–11.45 Aktualna delovnopravna in davčna vprašanja dela od doma Bara Gradišar, Martin Jakob Koler, Deloitte Slovenija, d. o. o.
11.45–12.30 Nekateri primeri davčne zatajitve v kazenskih sodnih postopkih Mihael Kranjc, direktor Saša, d. o. o.
12.30–13.00 Odmor  
13.00–13.45 Predlog ukrepov za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju mag. Ivan Simič, predsednik vladnega Strateškega sveta za debirokratizacijo
13.45–14.30 Izzivi glavnih obravnav na Upravnem sodišču Republike Slovenije v davčnih zadevah mag. Mojca Muha, sodnica Upravno sodišče Republike Slovenije
14.30–15.15 Razmejitev med boniteto in prikritim izplačilom dobička Jure Mercina, odvetnik Odvetniška pisarna Blaž Pate & Partnerji, d. o. o.

 

Petek 15. januar 2021

9.00–9.45 Izzivi davčne politike po COVIDU 19 mag. Andrej Šircelj, minister za finance Vlada Republike Slovenije
9.45–10.30 Zadolžitev Republike Slovenije in vpliv na davčne prihodke proračuna Republike Slovenije mag. Tomaž Perše, član Fiskalnega sveta
10.30–11.15 Samoprijava v davčnem nadzoru – izkušnje davčnega organa mag. Darija Šinkovec, višja finančna inšpektorica, FURS
11.15–11.30 Odmor  
11.30–12.15 DDV pri prodaji in nakupu preko spletnih trgovin Mojca Bartol Lesar, PwC Svetovanje, d. o. o
12.15–13.00 Posledice v zvezi z DDV-jem za upnike in dolžnika v prisilni poravnavi po ZFPPIPP-ju mag. Brigita Franc, partnerica Jerman & Bajuk, d. o. o.
13.00–13.45 Ugotavljanje davčne zlorabe v davčnem inšpekcijskem postopku dr. Erik Kerševan, vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče Republike Slovenije
13.45–14.00 Zaključek konference  

Konferenca bo potekala preko aplikacije Zoom.

Povezavo na konferenco in gradivo boste prejeli na dan konference 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

Zaradi organizacije vas prosimo, da se na konferenco prijavite najkasneje do 13. januarja 2021. Če boste morebiti zadržani, se od konference odjavite, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Odjavo pisno sporočite na e-naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina za 21. davčno konferenco znaša 373,32 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na kongres veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja, znaša udeležnina 317,32 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo konference boste prejeli po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 13 ur. Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka konference za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B.