SEMINAR (ZOOM): OCENJEVANJE VREDNOSTI HOTELOV S POUDARKOM NA POSEBNOSTIH, POVEZANIH S KOVIDNO KRIZO
18.1.2021 -19.1.2021

Namen seminarja je pregled postopkov ocenjevanja vrednosti hotelov v Avstriji in Sloveniji. Poudarek je na ocenjevanju navedenega premoženja kot nepremičnine.

V uvodnem predavanju se bomo seznanili s stanjem trga hotelskih nepremičnin v Avstriji. Predstavljene bodo strokovne dileme in rešitve, s katerimi se sooča avstrijska stroka ocenjevanja vrednosti zaradi kovidne krize.

V okviru ocene vrednosti hotelov bomo podrobneje pregledali značilnosti poslovanja hotelov, ključne kazalnike poslovanja, izkaze, pripravljene po standardih USALI, ter različne možne modele poslovanja hotelov. Tematiko bomo nadgradili s prikazom vpliva spremenjenih okoliščin poslovanja hotelov zaradi kovidne krize ter njihov vpliv na postopke ocenjevanja vrednosti. Predstavili bomo trifazni model ocenjevanja, s katerim lahko v oceno vrednosti vključimo povečano negotovost in nestandardne poslovne razmere zaradi kovidne krize.
18. 1. 2021
14.00–16.15

Lukas Hochedlinger

Prikaz stanja na trgu hotelskih nepremičnin v Avstriji; dileme in strokovne rešitve ocenjevanja avstrijskih hotelov v časih kovidne krize; načini, metode in modeli ocenjevanja vrednosti hotelov – avstrijska praksa
16.15 Razprava
   
19. 1. 2021
14.00–15.00

Klemen Kavšek
Ocenjevanje hotelskih nepremičnin

 • Povzetek metod za oceno vrednosti hotelske nepremičnine z na donosu zasnovanim načinom (metode dobička)
 • Značilnosti poslovanja hotelov (struktura prihodkov in stroškov, marže, kazalniki uspešnosti poslovanja)
 • Pregled ključnih kazalcev poslovanja za oceno vrednosti hotelske nepremičnine  in primerjalna analiza (benchmarking)
 • Izkazi poslovanja po standardih USALI (in razlike v primerjavi z računovodskimi izkazi)
 • Modeli poslovanja hotelov: Vrste najemnih pogodb v hotelski panogi
15.00–15.45

Mag. Karin Lušnic
Prikaz posebnosti ocenjevanja hotelskih nepremičnin na praktičnih primerih – ocenjevalci podjetij/ocenjevalci nepremičnin

 • Opredelitev denarnega toka pri ocenjevanju vrednosti hotelov – vidik ocenjevalcev podjetij/vidik ocenjevalcev nepremičnin (prepoznavanje razlik)
 • Opredelitev diskontne mere in upoštevanje investicij pri ocenjevanju vrednosti hotelov – vidik ocenjevalcev podjetij/vidik ocenjevalcev nepremičnin (prepoznavanje razlik)
 • Navzkrižna kontrola ocenjenih vrednosti (ocenjevalec podjetij/ocenjevalec nepremičnin)
15.45–16.00 Odmor
16.00–17.00

Dr. Samo Javornik
Ocenjevanje hotelskih nepremičnin v razmerah kovidne krize

 • Pregled spremenjenih okoliščin poslovanja hotelov
 • Vpliv kovidne krize na  izbiro metode ocenjevanja
 • Kako se opredeliti do predpostavke neprekinjenega poslovanja
 • Predstavitev trifaznega modela ocenjevanja vrednosti
 • Opredelitev diskontne stopnje
17.00–17.15 Razprava

Lukas Hochedlinger

Lukas Hochedlinger se je družbi Christie & Co pridružil leta 2010 in je od takrat odgovoren za uspešno rast in širitev podjetja v celotni regiji. Leta 2017 je bil imenovan za generalnega direktorja Srednje in Severne Evrope. V tej vlogi krepi in širi blagovno znamko na glavnih evropskih trgih, kot sta Nemčija in Skandinavija. Specializiran je za svetovanje pri hotelskih transakcijah, poslovnem in finančnem svetovanju ter za ocene vrednosti hotelskih kapacitet. Preden se je pridružil Christie & Co, je delal v KPMG Real Estate, Leisure & Tourism CEE v Budimpešti. Uspešno je izvedel številne svetovalne projekte, kot so ocene vrednosti, študije izvedljivosti, tržna poročila ter iskanja in transakcije operaterjev. Pred tem je delal kot vodja razvoja za RIMC, podjetje za upravljanje hotelov v Hamburgu, kjer je poglobil znanje o nemškem hotelskem trgu. Lukas je diplomiral iz turističnega menedžmenta in industrije prostega časa na Univerzi za uporabne znanosti IMC Krems, Avstrija ter magistriral iz področja nepremičnin na univerzi Danube Krems, Avstrija.  Hochedlinger je član in registrirani ocenjevalec RICS-ja. Je predavatelj na različnih konferencah po regiji in gostujoči predavatelj na univerzah in nepremičninskih združenjih.

 

Klemen Kavšek je partner in vodja projektov ocenjevanja nepremičnin v družbi KF Finance, d. o. o. Vodi skupino strokovnjakov, ki se ukvarjajo z vrednotenjem nepremičnin in s tem povezanimi storitvami (študije izvedljivosti, evalvacije nepremičninskih projektov, analize trga itd.). Pridobil je dodatna znanja in izkušnje, predvsem na področju vrednotenja in upravljanja nepremičnin, s katerimi so zavarovana nedonosna posojila (NPL).

 

Mag. Karin Lušnic

Mag. Karin Lušnic je pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij Slovenskega inštituta za revizijo in Accredited Senior Appraiser pri American Society of Appraisers. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj na področju ocenjevanja vrednosti podjetij. V obdobju 1999–2006 je bila zaposlena v podjetju KPMG poslovno svetovanje, d. o. o., kjer je delala na področju finančnega svetovanja (Financial Advisory Services) in pridobila izdatne izkušnje pri delu z vodilnimi regijskimi korporacijami ter sodelovala pri številnih lokalnih in mednarodnih projektih. Od leta 2008 do marca 2018 je bila lastnica in vodja podjetja KLBV, d. o. o., ki je bilo na slovenskem trgu prepoznavno po segmentu priprav ocen vrednosti in skrbnih finančnih pregledih. Marca 2018 se je pridružila družbi BDO Svetovanje, d. o. o., kjer je kot partnerica zadolžena za področje poslovnih financ.

 

https://si-revizija.si/datoteke/izobrazevanje/2361/javornik-samo-2020.jpg

Dr. Samo Javornik je doktor ekonomskih znanosti. Po študiju na Indiana University School of Bussines je diplomiral in magistriral na Ekonomski fakulteti, kjer je končal tudi magistrski študij, smer poslovna politika in organizacija ter doktorat s področja ocenjevanja vrednosti intelektualnega kapitala. Leta 1992 je pridobil licenco za vrednotenje podjetij, leta 1998 pa tudi strokovni naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za revizijo. Je avtor programskih paketov  za ocenjevanje vrednosti podjetij in finančno načrtovanje ter izbor naložb vzajemnih skladov. Je predsednik Odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti ter predsednik Strokovnega sveta na Slovenskem inštitutu za revizijo.
Svojo poslovno kariero je začel leta 1991 in v okviru strokovnega delovanja vodil projekte ocenitve vrednosti, M&A projekte ter projekte poslovnega in finančnega prestrukturiranja v več kot 300 domačih in tujih  podjetjih. V dolgoletni poslovni karieri je bil predsednik in podpredsednik številnih nadzornih svetov, upravnih odborov in investicijskih odborov ter vodja in član mnogih projektnih skupin z različnih področij.
Kot predavatelj in pisec strokovnih gradiv sodeluje z Ekonomsko fakulteto, kjer svoje znanje na predavanjih in seminarjih prenaša tudi na mlajše generacije. Kot predavatelj in programski vodja sodeluje na številnih slovenskih ter mednarodnih seminarjih in konferencah.

Seminar bo od 14.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 347,70 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 295,55 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 312,93 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 7 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.