SEMINAR (ZOOM): POUDARKI PRI PRIPRAVI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA LETO 2020
11.2.2021

Skoraj ni podjetja, na katero Covid-19 ne bi imel vpliva pri sestavi računovodskih izkazov in letnega poročila za leto 2020. Na seminarju bodo predstavljeni glavni poudarki pri sestavi letnega poročila za 2020, predvsem pa bomo poskušali odgovoriti na vprašanja:

• Ali je knjigovodska vrednost nekratkoročnih nefinančnih sredstev pravilna, ali niso morda potrebni popravki zaradi Covid-19?
• Ali je treba opraviti tudi slabitve sredstev iz naslova najema (PUS) ter kako pripoznati spremembe najemnih pogodb v razmerah Covid-19?
• Kako spremenjene razmere zaradi Covid-19 vplivajo na popravke vrednosti terjatev do kupcev?
• Kateri so pomembni vplivi na izkazovanje finančnih naložb?
• Kakšen je vpliv na izkazovanje prihodkov iz poslovanja, zlasti ali izredne razmere Covid-19 vplivajo na izkazovanje prihodkov?
• Kako v računovodskih izkazih v razmerah Covid-19 pripoznati različne oblike državnih podpor?
• Ali je predpostavka delujočega podjetja še vedno ustrezna in kakšna so pomembna razkritja v zvezi s tem ter ali so Covid-19 popravljalni ali nepopravljalni dogodki?
• Kako Covid-19 vpliva na razvrščanje kratkoročnih in dolgoročnih finančnih obveznosti?
• Katera so pomembna razkritja v letnem poročilu glede vplivov na računovodske izkaze podjetja zaradi Covid-19?
• Kako se spreminja koncept pomembnosti v računovodskih izkazih?

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje

Dušan Hartman

Dušan Hartman ima več kot 25 let izkušenj na področju revidiranja računovodskih izkazov po SRS-jih in MSRP-jih. Ima dolgoletne praktične izkušnje pri revidiranju velikih mednarodnih korporacij kakor tudi velikih slovenskih podjetij. Svoje znanje že dolga leta prenaša na kolege v obliki notranjih in zunanjih izobraževanj ter seminarjev. Dušan je član strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo in član komisije za pripravo SRS-jev. Sodeloval je pri pripravi SRS 15 – Prihodki ter tudi pri pripravi sprememb SRS-ja na področju najemov.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan) in za kolektivne člane fizične osebe 186,66 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar priznajo 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje računovodstva).