Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je sprejela načrt seminarjev z oznako A, ki jih bo v letu 2020 organiziral Slovenski inštitut v sodelovanju z revizijskimi družbami.

Seminar Datum Predavatelji Področje Število ur
MSRP 15 11. 2. 2020 Dušan Hartman, Anita Pavlin Računovodstvo 6
Računovodske prevare in praktični primeri ter odzivi na tveganja prevar v računovodskih izkazih 5. 3. 2020 Yuri Sidorovich,
Tina Kolenc Praznik
Računovostvo
Revizija
3
3
Izkaz denarnih tokov v skladu z MRS 7 - določila standarda, primeri in razkritja 11. 3. 2020 Mateja Vrankar Računovodstvo 6
Pristop k revidiranju ročnih knjižb in preverjanje informacij, pripravljenih s strani naročnika, v okviru revidiranja računovodskih izkazov 14. 5. 2020 Matej Vrčkovnik Revizija 6
Računovodski standard MSRP 9 in SRS 3 za ne-finančne ustanove 30. 9. 2020 Primož Kovačič,
Marša Vošinek
Računovodstvo 6
Odloženi davki 22. 10. 2020 Barbara Žibret Kralj Računovodstvo 3
Revidiranje splošnih kontrol v informacijskem sistemu (IT general controls) v obsegu, ki je potreben pri revidiranju računovodskih izkazov 14. 10. 2020 Manuela Šribar Revizija 6
Revidiranje presoj in ocen (vključno dobro ime, naložbene nepremičnine…) povezano z razkritji v letnem poročilu z vidika MRSP 12. 11. 2020 Mihael Rot Revizija 6
Revidiranje pomembnih tveganj 3. 12. 2020 Katarina Kadunc Revizija 3

11.02
2020

Na podlagi 5. člena Pravilnika o izdaji potrdila na podlagi ustreznih kvalifikacijah in znanjih, potrebnih za strokovno presojo dokumentov v virtualni podatkovni sobi je Inštitut razpisa izpitne roke.

11.02
2020

Na podlagi 13. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS 72/20) je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo dne 5. 2. 2020 sprejel Pravilnik o izdaji potrdila na podlagi ustreznih kvalifikacijah in znanjih, potrebnih za strokovno presojo dokumentov v virtualni podatkovni sobi.

10.02
2020

Na podlagi 4. člena Pravilnika o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju potrdilo o strokovnih znanjih pridobi zakoniti revizor z dovoljenjem druge države članice ali revizor iz tretje države, ki da zahtevo za pridobitev potrdila in izpolnjuje naslednje pogoje:
– kot zakoniti revizor oziroma revizor tretje države ima veljavno dovoljenje druge države članice oziroma tretje države;
– opravil je preizkus strokovnih znanj.

Preizkus strokovnih znanj poteka v slovenskem jeziku in vključuje preverjanje znanja iz naslednjih področij:
– računovodenje in slovenski računovodski standardi,
– davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb,
– gospodarsko pravo ter pravo družb in upravljanja podjetij,
– civilno pravo in gospodarske pogodbe,
– stečajno pravo in postopki zaradi insolventnosti,
– delovno in socialno pravo.

Preizkusi strokovnih znanj bodo organizirani takole:

Predmet Spomladanski Jesenski
Civilno pravo in gospodarske pogodbe 4. 3. 2020 1. 9. 2020
Davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb 23. 6. 2020 23. 9. 2020
Delovno in socialno pravo / Stečajno pravo in postopki zaradi insolventnosti 7. 7. 2020 7. 9. 2020
Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanje podjetij 9. 6. 2020 14. 9. 2020
Računovodenje in slovenski računovodski standardi 1. 4. 2020 19. 10. 2020

Na izpit se prijavite s prijavnico.

Cena posameznega izpita je 200,00 v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost. V ceno je všteto študijsko gradivo za posamezen predmet. Stroške izpita morajo kandidati plačati pred opravljanjem izpita.

Če želite obiskovati predavanja iz posameznega predmeta se lahko prijavite na elektronskem naslovu info@si-revizija.si. Predavanja se zaračunajo po ceniku.

05.02
2020

Strokovni svet Inštituta je na seji 5. 2. 2020 sprejel sklep, da se strokovne rešitve, ki jih sprejema odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev in so objavljene v rubriki Iz prakse za prakso v reviji SIR*IUS uvrsti na 3. raven Hierarhije pravil notranjega revidiranja pod točko b. Splošno sprejeta strokovna pravila (načela, standardi in drugo) o notranjem revidiranju v praksi.

05.02
2020

Strokovni svet Inštituta je na seji 5. 2. 2020 sprejel nove Smernice za oblikovanje cen storitev ocenjevanja vrednosti. Smernice stopijo v veljavo 1. 3. 2020.

Vse novice...
Standardi
Standardi
Standardi