Obrazci

Imetnik strokovnega naziva ima pravico zaprositi za objavljanje svojih podatkov in strokovnega naziva v seznamu aktivnih imetnikov strokovnega naziva v reviji Revizor in na spletni strani Inštituta, in sicer za obdobje dveh let. Po koncu tega obdobja ima pravico zaprositi za podaljšanje objavljanja za naslednje dveletno obdobje, če predloži dokazila, da je v preteklem dveletnem obdobju opravil najmanj 80 ur dodatnega izobraževanja (Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike (Ur. l. RS, št. 4/2010, z dne 22. 1. 2010). Vsi imetniki strokovnega naziva vpisani v seznam aktivnih imetnikov strokovnega naziva se zavežejo, da bodo pri svojem delu spoštovali Kodeks poklicne etike in pravila stroke ravzrščena v hierarhijo pravil.

Če želite, da se Vaši osebni podatki in strokovni naziv objavljajo v seznamu aktivnih imetnikov strokovnega naziva na naših spletnih straneh in v reviji Revizor oziroma želite njihovo objavljanje podaljšati za naslednje dveletno obdobje, izpolnite ustrezni obrazec in ga naslovite na Slovenski inštitut za revizijo.

Zahtevek za uvrstitev na seznam aktivnih preizkušenih davčnikov
Zahtevek za vpis imetnika naziva v register