Davčniki

Sekcija za davčno svetovanje pri Slovenskem inštitutu za revizijo združuje vse preizkušene davčnike, ki so v skladu s pravilnikom o pridobitvi potrdila o strokovnem nazivu preizkušeni davčnik, vpisu v register preizkušenih davčnikov in načinu objavljanja podatkov pridobili strokovni naziv in so vpisani v register pri inštitutu. Sekcija deluje v okviru strokovnega sveta, njena naloga pa je, da

  • opravlja strokovna dela s področja davkov in davčnega svetovanja,
  • skrbi za izvajanje sklepov strokovnega sveta,
  • strokovnemu svetu predlaga v sprejetje standarde, kodekse in druge akte, pomembne za delovanje stroke,
  • strokovnemu svetu posreduje predlog smernic za oblikovanje cen storitev davčnega svetovanja,
  • skupaj s strokovnim svetom skrbi za razvoj davčno svetovalne stroke.

Na podlagi volitev izvedenih 14. januarja 2021, je bil sestavljen nov odbor sekcije preizkušenih davčnikov v sestavi:

Predsednica:
mag. Saša Jerman

Člani
Mojca Bartol Lesar
Mihael Kranjc
mag. Rosana Dražnik
mag. Blaž Pate


Poročilo o delu za leto 2022

Poročilo o delu za leto 2022.

Program dela za leto 2023

Projekt 1

Izvajanje strategije dela odbora preizkušenih davčnikov na ključnih področjih skladno z dodeljenimi usmeritvami.
Strokovni vodja projekta: mag. Saša Jerman
1. Koordinacija dela odbora ter področje neposrednih davkov pravnih oseb (DDPO, DFS, konvencije): mag. Saša Jerman
2. Področje neposrednih dajatev za fizične osebe (DOH, Prispevki, davek na premoženje, davek na dediščine, konvencije ): Mihael Kranjc
3. Področje posrednih davkov (DDV, trošarine, DMV, DPN,…): Mojca Bartol Lesar in mag. Rosana Dražnik
4. Področje davčnega postopka, dejavnosti davčnega svetovanja: mag. Blaž Pate
5. Področje mednarodnega delovanja, področje izobraževanja: mag. Saša Jerman, mag. Rosana Dražnik
Odgovorni član za posamezno področje: pripravi gradivo za sejo odbora in ga pošlje predsednici odbora, skrbi za strokovne razlage z navedenega področja in je strokovno odgovoren za delo odbora na navedenem področju v celotnem mandatu.
Rok izvedbe: stalna naloga


Projekt 2

Izvajanje rednih strokovnih srečanj preizkušenih davčnikov (tudi v sodelovanju z drugimi sekcijami)–najmanj 5 x letno.
Strokovni vodja projekta: mag. Rosana Dražnik
Rok izvedbe: stalna naloga


Projekt 3

Sodelovanje z Finančno upravo Republike Slovenije ter Ministrstvom za finance in Ministrstvom za pravosodje na področju davčne zakonodaje.
Strokovni vodja projekta: mag. Saša Jerman in dr. Marjan Odar
Rok izvedbe: stalna naloga


Projekt 4

Skrb za rubriko Iz prakse za prakso v reviji SIR*IUS – najmanj 6 x letno.
Strokovni vodja projekta: mag. Blaž Pate
Rok izvedbe: stalna naloga


Projekt 5

Priprava in izvedba dodatnega izobraževanje v obliki seminarjev ali delavnic s področja davkov in davčnega svetovanja (najmanj 5 seminarjev).
Strokovni vodja projekta: Mihael Kranjc
Rok izvedbe: stalna naloga


Projekt 6

Izvedba 24. davčne konference Slovenskega inštituta za revizijo.
Strokovni vodja projekta: mag. Saša Jerman
Rok izvedbe: januar 2024


Projekt 7

Sodelovanje v mednarodnih strokovnih organizacijah, spremljanje ureditev razvoja obdavčevanja v Evropi in prizadevanje za sistemsko postavitev vstopnih pogojev za opravljanje davčnega svetovanja.
Strokovni vodja projekta: mag. Rosana Dražnik
Rok izvedbe: stalna naloga