Davčniki

Sekcija za davčno svetovanje pri Slovenskem inštitutu za revizijo združuje vse preizkušene davčnike, ki so v skladu s pravilnikom o pridobitvi potrdila o strokovnem nazivu preizkušeni davčnik, vpisu v register preizkušenih davčnikov in načinu objavljanja podatkov pridobili strokovni naziv in so vpisani v register pri inštitutu. Sekcija deluje v okviru strokovnega sveta, njena naloga pa je, da

 • opravlja strokovna dela s področja davkov in davčnega svetovanja,
 • skrbi za izvajanje sklepov strokovnega sveta,
 • strokovnemu svetu predlaga v sprejetje standarde, kodekse in druge akte, pomembne za delovanje stroke,
 • strokovnemu svetu posreduje predlog smernic za oblikovanje cen storitev davčnega svetovanja,
 • skupaj s strokovnim svetom skrbi za razvoj davčno svetovalne stroke.

Na podlagi volitev izvedenih 14. januarja 2021, je bil sestavljen nov odbor sekcije preizkušenih davčnikov v sestavi:

Predsednica:
mag. Saša Jerman

Člani
Mojca Bartol Lesar
Mihael Kranjc
mag. Rosana Dražnik
mag. Blaž Pate


Poročilo o delu za leto 2023

Poročilo o delu za leto 2023.

 

Program dela za leto 2024

Projekt 1

Izvajanje strategije dela odbora preizkušenih davčnikov na ključnih področjih skladno z dodeljenimi usmeritvami.
Strokovni vodja projekta: mag. Saša Jerman

 1. Koordinacija dela odbora ter področje neposrednih davkov pravnih oseb (DDPO, DFS, konvencije)
  mag. Saša Jerman
 2. Področje neposrednih dajatev za fizične osebe (DOH, prispevki, davek na premoženje, davek na dediščine in darila, konvencije )
  Mihael Kranjc
 3. Področje posrednih davkov (DDV, trošarine, DMV, DPN,…)
  Mojca Bartol Lesar in mag. Rosana Dražnik
 4. Področje davčnega postopka, dejavnosti davčnega svetovanja
  mag. Blaž Pate
 5. Področje mednarodnega delovanja, področje izobraževanja
  mag. Saša Jerman, mag. Rosana Dražnik

Odgovorni član za posamezno področje za katero je po programu dela odgovoren:
• pripravi gradivo za sejo odbora in ga pošlje predsednici odbora,
• skrbi za vsebino spletne strani (nove aktualne teme vsak vsake 2 meseca),
• skrbi za strokovne razlage ter strokovne prispevke z navedenega področja in
• je strokovno odgovoren za delo odbora na navedenem področju v celotnem mandatu.

Rok izvedbe: stalna naloga

Projekt 2

Izvajanje rednih strokovnih srečanj preizkušenih davčnikov (tudi v sodelovanju z drugimi sekcijami)–najmanj 6 x letno.
Strokovni vodja projekta: mag. Rosana Dražnik
Rok izvedbe: stalna naloga

Projekt 3

Sodelovanje s Finančno upravo Republike Slovenije ter Ministrstvom za finance in Ministrstvom za pravosodje na področju davčne zakonodaje.
Strokovni vodja projekta: mag. Saša Jerman in dr. Samo Javornik
Rok izvedbe: stalna naloga

Projekt 4

Skrb za rubriko Iz prakse za prakso v reviji SIR*IUS – najmanj 6 x letno.
Strokovni vodja projekta: mag. Blaž Pate
Rok izvedbe: stalna naloga

Projekt 5

Organizacija dodatnega izobraževanje v obliki seminarjev ali delavnic s področja davkov in davčnega svetovanja (najmanj 5 seminarjev).
Strokovni vodja projekta: Mihael Kranjc in Mojca Bartol Lesar
Rok izvedbe: stalna naloga

Projekt 6

Izvedba 25. davčne konference Slovenskega inštituta za revizijo.
Strokovni vodja projekta: mag. Saša Jerman
Rok izvedbe: januar 2024

Projekt 7

Sodelovanje v mednarodnih strokovnih organizacijah, spremljanje ureditev razvoja obdavčevanja v Evropi in prizadevanje za sistemsko postavitev vstopnih pogojev za opravljanje davčnega svetovanja.
Strokovni vodja projekta: mag. Rosana Dražnik
Rok izvedbe: stalna naloga