Izpiti

Izpiti za zakonite revizorje in revizorje iz tretjih držav

Na podlagi 4. člena Pravilnika o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju potrdilo o strokovnih znanjih pridobi zakoniti revizor z dovoljenjem druge države članice ali revizor iz tretje države, ki da zahtevo za pridobitev potrdila in izpolnjuje naslednje pogoje:
– kot zakoniti revizor oziroma revizor tretje države ima veljavno dovoljenje druge države članice oziroma tretje države;
– opravil je preizkus strokovnih znanj.

Preizkus strokovnih znanj poteka v slovenskem jeziku in vključuje preverjanje znanja iz naslednjih področij:
– računovodenje in slovenski računovodski standardi,
– davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb,
– gospodarsko pravo ter pravo družb in upravljanja podjetij,
– civilno pravo in gospodarske pogodbe,
– stečajno pravo in postopki zaradi insolventnosti,
– delovno in socialno pravo.

Preizkusi strokovnih znanj bodo organizirani takole:

Predmet   Spomladanski Jesenski
Civilno pravo in gospodarske pogodbe   4. 3. 2020 1. 9. 2020
Davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb   23. 6. 2020 23. 9. 2020
Delovno in socialno pravo / Stečajno pravo in postopki zaradi insolventnosti   7. 7. 2020 7. 9. 2020
Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanje podjetij 9. 3. 2020 9. 6. 2020 14. 9. 2020
Računovodenje in slovenski računovodski standardi 13. 3. 2020 1. 4. 2020 19. 10. 2020

Na izpit se prijavite s prijavnico.

Cena posameznega izpita je 200,00 EUR, v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost. V ceno je všteto študijsko gradivo za posamezen predmet. Stroške izpita morajo kandidati plačati pred opravljanjem izpita.

Če želite obiskovati predavanja iz posameznega predmeta se lahko prijavite na elektronskem naslovu info@si-revizija.si. Predavanja se zaračunajo po ceniku.

Izpiti za pridobitev mnenja v skladu z ZPSVIKOB

Na podlagi 2. člena Pravilnika o izdaji potrdila na podlagi ustreznih kvalifikacijah in znanjih, potrebnih za strokovno presojo dokumentov v virtualni podatkovni sobi mora oseba, ki želi potrdilo Inštituta, da izpolnjuje pogoje o ustreznih kvalifikacijah in znanjih, potrebnih za strokovno presojo dokumentov v virtualni podatkovni sobi, dokazati, da je strokovno usposobljena in ima znanja, ki so primerljiva znanjem pooblaščenca, ki je vpisan na seznamu iz 21. člena ZPSVIKOB; to je kvalifikacijam in znanju, ki ga ima pooblaščeni revizor, preizkušeni notranji revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, preizkušeni računovodja ali preizkušeni poslovni finančnik.

Šteje se, da ima potrebne kvalifikacije in potrebno znanje oseba, ki izpolnjuje tele pogoje:
1. da je zaključila najmanj študijski program prve stopnje po zakonu, ki ureja visoko šolstvo, oziroma ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo,
2. da ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine,
3. da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo in kazen še ni bila izbrisana iz kazenske evidence in,
4. da dokaže, da ima potrebna znanja, kot osebe iz 21. člena ZPSVIKOB, iz predmetov:
a. Civilnega prava in gospodarskih pogodb,
b.  Gospodarskega prava, prava družb in upravljanja podjetij,
c. Poslovnih financ in finančnega analiziranja,
č. Računovodenja in slovenskih računovodskih standardov.

Preizkusi strokovnih znanj iz 4. točke bodo v letu 2020 organizirani:

Predmet   Spomladanski Jesenski
Civilno pravo in gospodarske pogodbe   4. 3. 2020 1. 9. 2020
Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanje podjetij 9. 3. 2020 9. 6. 2020 14. 9. 2020
Poslovne finance in finančno analiziranje 11. 3. 2020 6. 5. 2020 28. 9. 2020
Računovodenje in slovenski računovodski standardi 13. 3. 2020 1. 4. 2020 19. 10. 2020

Na izpit se prijavite s prijavnico.

Cena posameznega izpita je 200,00 EUR, v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost. V ceno je všteto študijsko gradivo za posamezen predmet. Stroške izpita morajo kandidati plačati pred opravljanjem izpita.

Če želite obiskovati predavanja iz posameznega predmeta se lahko prijavite na elektronskem naslovu info@si-revizija.si. Predavanja se zaračunajo po ceniku.