SIR*IUS 2020

SIR*IUS 1/2020

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mojca Bartol Lesar
Davek na dodano vrednost pri prodaji poslovnih deležev
Value added tax in case of share deal
Mag. Joži Češnovar
Obdavčitev naknadnih vplačil v luči sodne prakse in sprememb davčne zakonodaje
Taxation of Subsequent Payments in the Light of the Case Law and Changes to Tax Legislation
Mag. Saša Jerman
Davčna in računovodska obravnava amortizacije ter obresti iz najemov
Tax and accounting analysis of depreciation and interest expenses from lease contracts
Mihael Kranjc
Dajatve od dohodkov iz zaposlitve po sodnih odločbah
Taxes and contributions from employment income following court decisions
Mag. Blaž Pate
Ali je odkup lastnega poslovnega deleža obdavčen?
Is the acquisition of own shares subject to a taxation?
Rosana Dražnik
'Hitri ukrepi' na področju DDV-ja in nekatera odprta vprašanja
'Quick Fixes' in VAT legislation and some open issues
Nadja Ovčar
Priprava razvojnega programa za namene uveljavljanja davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj ter izzivi pri davčnem nadzoru
Preparation of development program for R&D tax allowance purposes and challenges in the event of tax audit
Tjaša Črnko, dr. Iztok Kolar
Implementacija Direktive EU na področju sankcij in sodnega varstva v Veliki Britaniji
Implementation of the EU Directive in the area of sanctions and judicial protection in the United Kingdom
Mag. Maja Hmelak
Revizija dostopnih pravic – drugi del
Auditing User Access Privileges
Milan Jagrič
Izvedba notranjerevizijskega posla – prvi del
Implementation of an internal audit engagement – Part 1
 
Iz prakse za prakso
Pomembnost zakonsko zahtevanih razkritij pri revidiranju računovodskih izkazov
Ocena vrednosti nepremičnin za namen računovodskega poročanja
Izjava o neodvisnosti notranje revizije in nepristranskosti notranjih revizorjev
Stroški izposojanja v organizaciji glede na sredstva izgradnje ali izdelave
Pogoji za uveljavljanje poenostavitve iz 9.a. člena ZDDV-1 za skladiščenje na odpoklic v povezavi z (ne)obstojem stalne poslovne enote
Skladnost izvajalcev bistvenih storitev
 
Novosti in obvestila
Matija Filiplič
Poročilo iz ASA 2019, skupne konference ocenjevalcev vrednosti podjetij in mednarodne konference ocenjevalcev
ASA Joint 2019 Advanced Busines Valuation and international Appraisers Conference
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije