Izobraževanje iz točkovanja stanovanj

Na podlagi Pravilnika o programu izobraževanja in navodilu o usposabljanju za točkovanje stanovanj (Uradni list RS, št. 97/05, odslej Pravilnik) Slovenski inštitut za revizijo razpisuje izobraževanje iz točkovanja stanovanj. Kandidati, ki želijo opravljati preizkus znanja iz točkovanja stanovanj, morajo opraviti izobraževanje, ki traja 16 pedagoških ur. Predavanja bodo ob četrtkih popoldne, petkih dopoldne in popoldne ter sobotah dopoldne.

K izobraževanju se lahko prijavijo kandidati, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo gradbene, elektro, strojne ali arhitekturne smeri.

Tisti, ki se želite vključiti v izobraževanje, pošljite prijavo na obrazcu, ki ga najdete na koncu te strani. Prijavo skupaj s prilogami pošljite na Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana. Kandidate, sprejete v izobraževanje, bomo o začetku in kraju predavanj pravočasno obvestili.

Stroški izobraževanja znašajo 208,31 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Ta znesek nakažite na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 80008.

Cena za preizkus znanja, ki se opravlja pisno in nato ustno pred tričlansko komisijo se določi v višini 110,17 € z vključenim DDV.

Če se kandidat izobraževanja ne udeleži po določenem razporedu in za svoj izostanek ne navede upravičljivih razlogov v skladu s 3. odstavkom 20. člena pravilnika, se šteje, da je od izobraževanja odstopil. Stroški izobraževanja se mu v takšnem primeru ne povrnejo.

Za vse informacije pokličite na številko 01 568 55 54 vsak dan med 11. in 13. uro.

Izobraževanje bomo organizirali:

 

Cenik izobraževanja in preizkusa znanja iz točkovanja stanovanj.
Pravilnik o programu izobraževanja in navodilu o usposabljanju za točkovanje stanovanj.

Seznam oseb, ki so uspešno opravile preizkus znanja iz točkovanja stanovanj.