Aktualne novice

3.7.2024

Objavljena sta prevoda MSR 260 (prenovljen): Obveščanje pristojnih za upravljanje in MSR 700 (prenovljen): Oblikovanje mnenja in poročanje o računovodskih izkazih

Standarda, bosta stopila v veljavo za revizije računovodskih izkazov poslovnih let, ki se začnejo 15. decembra 2024 ali kasneje

20.6.2024

S 1.1.2024 so v veljavo stopili prenovljeni SRS 2024, hkrati pa so prenehali veljati dosedanji SRS 2016. S prenehanjem veljave SRS 2016 so prenehala veljati tudi vsa pojasnila k SRS 2016. V določenem delu so pojasnila k SRS 2016 bila vključena v prenovljene SRS 2024, pri pojasnilu v zvezi z emisijskimi kuponi in pojasnilu v zvezi s terjatvami za vstopni davek na dodano vrednost pa je Komisija za SRS presodila, da je zaradi njihove neposredne navezave na zakonske podlage, ki se lahko tudi spremenijo, primerneje, če se ne vključijo v SRS 2024, ampak se tako kot pri SRS 2016 sprejmejo posebna pojasnila. Komisija za SRS je tako pripravila Pojasnilo 1 k Okviru SRS 2024 – Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost, ki ureja računovodenje povečanja ali zmanjšanja terjatev za vstopni davek na dodano vrednost zaradi razlike med začasnim in dejanskim odbitnim deležem vstopnega davka na dodano vrednost, ter Pojasnilo 1 k SRS 2 – Emisijski kuponi, ki ureja računovodenje emisijskih kuponov.

Pojasnilo 1 k Okviru SRS 2024 – Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost, je vsebinsko dopolnjeno tako, da vključuje tudi naložbene nepremičnine, ki so doslej manjkale. V pojasnilu 1 k SRS 2 – Emisijski kuponi, pa se spremembe nanašajo predvsem na določneje opredeljeno vrednotenje obveznosti za izročitev emisijskih kuponov ter prepoznavo stroškov na tej podlagi. Po 1 € na emisijski kupon se vrednoti del obveznosti, ki bo poravnan z izročitvijo od države brezplačno pridobljenih kuponov, medtem ko se del obveznosti, ki bo poravnan z izročitvijo emisijskih kuponov, ki jih je organizacija na trgu kupila do bilančnega presečnega dne, vrednoti po njihovi nabavni vrednosti, del obveznosti, ki bo poravnan z izročitvijo kuponov, ki jih organizacija na bilančni presečni dan še nima in jih mora na trgu še pridobiti, pa v višini najboljše ocene izdatkov, potrebnih za njihovo pridobitev (praviloma je to poštena vrednost na bilančni presečni dan).

Pojasnili je na podlagi 16. člena Zakona o revidiranju sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji dne 23. aprila 2024. V skladu s sedmim odstavkom 54. člena zakona o gospodarskih družbah, sta k Pojasnilu 1 k okviru SRS (2024) – Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost in Pojasnilu 1 k SRS 2 (2024) – Emisijski kuponi, dala soglasje tudi minister, pristojen za gospodarstvo (13. 6. 2024) in minister, pristojen za finance (7. 6. 2024).

10.6.2024

European Valuer Journal je revija evropske ocenjevalne stroke, zlasti 70.000 kvalificiranih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin, podjetij ter strojev in opreme, ki pripadajo združenju članov TEGOVA. Slovenski inštitut za revizijo je aktivni član združenja TEGOVA. V 33. številki revije, je projektna skupina Slovenskega inštituta za revizijo, v sestavi Borut Barlič, Samo Javornik, Jure Kern in Jernej Šturm, objavila članek z naslovom Vpliv tveganja poplav na oceno vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje. Še en dokaz, da na Slovenskem inštitutu za revizijo dosegamo visoke strokovne standarde in da je naše delo prepoznano, ne samo v Sloveniji, temveč tudi med evropskimi strokovnjaki s področja ocenjevanja vrednosti. Bravo fantje!

4.6.2024

Včeraj se je konstituiral nov odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij. Za predsednika je odbor soglasno imenoval Mihaela Kranjca. Odbor je med drugim posodobil program dela za letošnje leto. Kot prioritetno nalogo si je postavil sprejem vizije razvoja sekcije v obdobju 2024 – 2027.

31.5.2024

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

30.5.2024

Na podlagi 4. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) je Revizijski svet Inštituta 28. maja 2024 sprejel nove Smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev. Gre za uskladitev cen z rastjo življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.

28.5.2024

Zahvala

Ob koncu mandata odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij bi se dosedanjemu predsedniku Mihi Kranjcu ter članom dr. Robertu Horvatu, dr. Barbari Mörec, Marku Simšiču in Biljani Sladojević radi zahvalili za njihov prispevek k računovodski stroki.

23.5.2024

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij, ki so bile izvedene 23. 5. 2024 v Podčetrtku so bili v odbor preizkušenih računovodij in računovodij izvoljeni
Jožica Gašperšič
Neva Klančič
Mihael Kranjc
Dr. Barbara Mörec
Biljana Sladojević

Rok za pritožbe je 31. 5. 2024.

22.5.2024

Na podlagi prvega odstavka 22. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS 68/19), je direktor Inštituta 22. 5. 2024 sprejel

SKLEP

1. Začne se postopek za volitve članov revizijskega sveta, vpisanih v seznam zunanjih revizorjev iz 3. točke 1. odstavka 41. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo.
2. Pooblaščene revizorje vpisane v seznam zunanjih revizorjev iz 3. točke 1. odstavka 41. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo se pozove, da do 19. avgusta 2024 predlagajo kandidate za člane revizijskega sveta.
3. Volilno zasedanje se skliče 5. septembra 2024.

Dr. Samo Javornik
Direktor Slovenskega inštituta za revizijo

20.5.2024

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem razpisuje prosto delovno mesto pooblaščenega revizorja, ki bo delo opravljal na delovnem mestu področni sekretar v Sektorju za nadzor in regulativo (m/ž)

Celotni razpis ...

26.4.2024

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

28.3.2024

Slovenski inštitut za revizijo je sedaj prisoten tudi na Facebooku in Linkedinu.

Vse pomembne informacije o aktivnostih inštituta vam bodo od sedaj dosegljive tudi na obeh socialnih omrežjih. Sledite nam.

21.3.2024

Objavljen je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju.

Pripombe je mogoče oddati do 8. 4.

21.3.2024

Novi časi zahtevajo nova znanja. Postati specialist za trajnostno poročanje je odločitev za karierno pot prihodnosti, saj zaveza k trajnostnemu poslovanju postaja ena od najpomembnejših strateških usmeritev za dolgoročno uspešnost poslovanja gospodarskih družb. Pridobitev naziva specialist za trajnostno poročanje vam ne ponuja le strokovne usposobljenosti za poročanje o trajnostnosti, ampak veliko več. Z znanji, ki jih boste pridobili v tem izobraževalnem programu, lahko postanete sooblikovalec prihodnosti vaše družbe. Omogočila vam bodo sodelovanje pri vzpostavljanju trajnostne strategije vaše družbe, ki bo vključevala vse vidike dejavnikov ESG-ja: vidike okolja (angl. Environmental), družbe (angl. Social) in upravljanja (angl. Governance). Z izobraževanjem začnemo 5. aprila.

19.3.2024

5. aprila se začenja izobraževanje o trajnostnem poročanju in dajanju zagotovil o trajnostnosti za pooblaščene revizorje. Na podlagi sporazuma z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem ga bo izvajal Slovenski inštitut za revizijo. Vpis je mogoč do 2. aprila.

Pooblaščeni revizorji bodo z udeležbo na izobraževanju pridobili možnost za pridobitev dovoljenja za dajanje zagotovil o trajnostnosti. Natančnejša pojasnila glede pravil za pridobitev dovoljenja za dajanje zagotovil o trajnostnosti so objavljena na spletni strani Agencije za javni nadzor nad revidiranjem.

18.3.2024

Ker se izteka rok za prijavo škode nastale zaradi poplav in ker so ocenjevalci zelo obremenjeni z ocenjevanjem, vam svetujemo da ocenjevalcem, ki vam bodo ocenjevali v okvir postopka cenitve škode na strojih, drugi opremi in zalogah, pripravite vso potrebno dokumentacijo:
• seznam poškodovanih sredstev v elektronski obliki (word ali excel),
• fotografije poplavljenih sredstev ter poplavljenih zgradb (kjer je natančno vidna najvišja poplavna linija vode) ter
izpolnjen xlsx delovni zvezek v katerega vpišite vsa osnovna sredstva in zaloge, ki bodo predmet ocene vrednosti. Pozivamo vas, da vpišete vse zahtevane podatke.

18.3.2024

NOVO!

Objavljen je razpis izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni revizor informacijskih sistemov. Izobraževanje se bo začelo septembra 2024. Prijave sprejemamo do 20. 8. 2024.

16.3.2024

Posle direktorja Slovenskega inštituta za revizijo je 16. marca 2024 prevzel dr. Samo Javornik. Prepričani smo, da bo novi direktor zelo uspešno vodil Slovenski inštitut za revizijo. Želimo mu vse dobro.

12.3.2024

Slovenske računovodske standarde (2024), ki jih je sprejel Strokovni svet Inštituta, smo sedaj objavili tudi v e-knjigi, ki jo brezplačno najdete na povezavi.

5.3.2024

Na podlagi 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) in 2. člena Pravilnika o izvedbi volitev odborov sekcij je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za imenovanje članov odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij.

1. Člane sekcije preizkušenih računovodij in računovodij se pozove, da do 7. maja 2024 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij.
2. Volilno zasedanje se skliče 23. maja 2024.

Ljubljana, 5. 3. 2024

16.2.2024

V reviziji za trajnostni razvoj ESG je objavljen intervju s predsednikom strokovnega sveta dr. Samom Javornikom v katerem predstavlja mnenje pooblaščenih revizorjev in preizkušenih notranjih revizorjev v zvezi z revidiranjem poročil o trajnostnosti.

16.2.2024

Strokovna skupina Odbora POV je v strokovni reviji EUROPEAN VALUER No 31, November 2023 in No. 32, June 2024, ki jo izdaja združenje TEGOVA, objavila članka "Key customer risk" in "Funcitional obsolence of real estate".

Članom delovne skupine se zahvaljujemo za njihov prispevek pri pripravi strokovnih rešitev, ki sta poželi zanimanje v širši evropski strokovni javnosti.

25.1.2024

Združenje bank Slovenije in Slovenski inštitut za revizijo objavljata novo verzijo obrazca za povzetek ocene vrednosti nepremičnine

Združenje bank Slovenije in Slovenski inštitut za revizijo sta uskladila novo verzijo (v05.0) obrazca za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnine za zavarovano posojanje. Nova različica poleg nekaterih manjših tehničnih nadgradenj vključuje nova polja za vnos dodatnih informacij o vplivu podnebnih in okoljskih dejavnikov na ocenjevano nepremičnino.

Predhodna verzija obrazca, ki je bila objavljena decembra 2021, je že vsebovala polja za vnos informacij o energetski učinkovitosti stavb ter ogroženosti nepremičnin pred poplavami, nova različica pa niz relevantnih podatkov razširja še z informacijami o nevarnosti pred zemeljskimi plazovi ter požarno ogroženostjo gozdov. Dodana so tudi polja za opredelitev, ali so bili za ocenjevano nepremičnino pregledani okoljski dejavniki, katerih podatki so razpoložljivi iz strokovnih javno objavljenih virov, to so poplave, zemeljski plazovi in gozdni požari.

Glavni namen obrazca je, da omogoča enostavno ter pregledno seznanitev z bistvenimi informacijami iz cenitvenega poročila, a ga v nobenem primeru ne nadomešča ter skupaj z njim tvori nedeljivo celoto.

Združenje bank Slovenije in Slovenski inštitut za revizijo priporočata, da se nov obrazec uporabi pri izdelavi ocen vrednosti nepremičnin od 1. februarja 2024 dalje, obrazec in pripadajoča navodila za izpolnitev pa so na voljo tukaj.

V Ljubljani, 25. januarja 2024

4.1.2024

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

21.12.2023

Zaradi lažjega ugotavljanja razlik med novimi SRS 2024 in starimi SRS 2016 oziroma 2019, smo pripravili delovno gradivo dokument o primerjavi SRS 2024 s SRS 2016/19 s funkcijo sledenja spremembam.

14.12.2023

Objavljen je bil prevod prenovljenega MSR 600 – Posebne presoje – revizije računovodskih izkazov skupin (vključno z delom revizorjev sestavnih delov).

17.11.2023

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

16.11.2023

Komisija za SRS-je je po opravljeni analizi in primerjavi obstoječih SRS-jev z MRS-ji oziroma MSRP-ji ter z upoštevanjem Direktive 2013/23 EU Evropskega parlamenta in Sveta pripravila predlog sprememb in dopolnitev SRS-jev. Strokovni svet Inštituta je na predlog Komisije za SRS-je 15. novembra 2023 sprejel nove SRS-je 2024, ki jih je poslal v soglasje Ministrstvu za finance in Ministrstvu za gospodarstvo, šport in turizem. Po pridobitvi soglasja bodo SRS-ji 2024 objavljeni v uradnem listu. 12. decembra bodo člani komisije za SRS spremembe prestavili tudi na spletnem seminarju.

13.11.2023

Accountancy Europe, katerega član je tudi Slovenski inštitut za revizijo, ecoDa in ECIIA so izdali publikacijo v zvezi z vprašanji trajnostnostnega prehoda, kot pomoč organizacijam pri vključevanju trajnostnosti v svojo strategijo in poslovne modele. Publikacija določa praktična vprašanja, ki bi jih morali pri tem upoštevati. Publikacijo najdete na ESG-Governance-toolkit-for-boards_FINAL.pdf (accountancyeurope.eu)

18.10.2023

Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov (IFAC), katere polnopravni član je že dolgo let tudi Slovenski inštitut za revizijo, skupaj s svojimi organizacijami služi javnemu interesu s krepitvijo pomena, ugleda in vrednosti svetovne računovodske stroke, tudi tako, da prispeva k razvoju, sprejemanju in izvajanju visokokakovostnih mednarodnih standardov etike za računovodske strokovnjake, predvsem s podpiranjem Odbora za Mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (IESBA). Objavljamo prevod Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake in mednarodni standardi neodvisnosti (IFAC); izdaja 2022.

10.10.2023

Na portalu e-demokracija je objavljen osnutek Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1M).

Komentarje in predloge na osnutek predloga zakona posredujte preko portala e-demokracija ali neposredno na el. Naslov gp.mgts@gov.si s pripisom "Pripombe na osnutek Predloga ZGD-1M)".

4.10.2023

Slovenski inštitut za revizijo je na osnovi Zakona o odpravi naravnih nesreč in Metodologije za ocenjevanje škode v gospodarstvu pripravil strokovne usmeritve za pooblaščene ocenjevalce vrednosti strojev in opreme. Strokovne usmeritve so namenjene ocenjevanju škode na strojih, drugi opremi in zalogah, po POPLAVAH 2023. Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti strojev in opreme smo izvedli tudi strokovno srečanje na katerem smo te smernice predstavili. Namen izvedbenih navodil je poenotiti pristop k izvajanju ocene vrednosti, v delih, kjer Zakon in Metodologija operativno nista dovolj dorečena, saj želimo, da so v postopkih ocenjevanje škode vsi oškodovanci strokovno enakopravno in enotno obravnavani. Izhodišče v smernicah je skladno z Mednarodnimi standardi ocenjevanj vrednosti, na način, da se na dan 31. 7. 2023 oceni tržna vrednosti, prizadetih ali uničenih sredstev, škoda pa se oceni po Zakonu o odpravi naravnih nesreč in Metodologiji za ocenjevanje škode v gospodarstvu. Pri tem se ocenjevanje izvaja skladno s Kodeksom etičnih načel, ki velja za pooblaščene ocenjevalce vrednosti.

3.10.2023

Trajnostni prehod je skupno prizadevanje in izziv družbe kot celote. Majhne in srednje velike družbe (MSP), ki so hrbtenica evropskega gospodarstva, imajo prav tako ključno vlogo. Prehod prinaša izzive, a tudi priložnosti.

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član Accountancy Europe, ki je  objavila Začetni vodnik v 5 korakih za trajnostni prehod za majhne in srednje družbe (MSP). V njem je predstavljeno 5 prvih korakov, ki jih lahko MSP naredi, da začne svojo trajnostno pot. Proces je potrebno začeti, tudi z majhnimi koraki, in postopno pripravljati posel na to, kar je pred nami.

2.10.2023

Objavljeni so seminarji, delavnice in konference, ki jih bomo organizirali v novembru.

29.9.2023

Obveščamo vas, da je EU Komisija dne 13. septembra 2023 sprejela in v UL št. L 237 z dne 26.9.2023, objavila:

Uredbo Komisije (EU) 2023/1803 z dne 13. avgusta 2023 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta

20.9.2023

20. 9. 2023 je bila sprejeta novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H). 25. oktobra bomo organizirali seminar na katerem bo dr. Jaka Cepec predstavil celotno vsebino novele ZFPPIPP-H, ki v insolvenčno zakonodajo prinaša kar nekaj pomembnih sprememb.

15.9.2023

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

22.8.2023

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

22.6.2023

Odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev se je seznanil s predlogom Globalnih standardov notranjega revidiranja. Ker novi standardi iz priporočil v precejšnji meri prehajajo na obvezno uporabo, in bodo pomembno vplivala na delo preizkušenih notranjih revizorjev, je ocenil, da je potrebno nanje podati pripombe. Pri tem se je osredotočil na kompleksnejše spremembe. Bistvene pripombe najdete tukaj.

19.6.2023

Strokovni svet na predlog Komisije za SRS daje v javno razpravo spremembe in dopolnitve:

Uvod v SRS in okvir SRS, SRS 1, SRS 2, SRS 4, SRS 5, SRS 6, SRS 7, SRS 8, SRS 9, SRS 10, SRS 11, SRS 12, SRS 13, SRS 14, SRS 15, SRS 20, SRS 21, SRS 22 in SRS 23;

nov SRS 3 (2024) in

odpira javno razpravo tudi za spremembe in dopolnitve SRS 16, SRS 17, SRS 30, SRS 31, SRS 32, SRS 33, SRS 34, SRS 35 in SRS 39.

Javna razprava traja od 19. junija do 19. septembra 2023.

Prosimo, da pripombe, predloge in dopolnitve SRS sporočite na info@si-revizija.si do 19. septembra 2023 na obrazcu.

29.5.2023

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) je dal v javno razpravo prvi sklop osnutkov Evropskih standardov trajnostnostnega poročanja (ESRS).

26.5.2023

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

28.4.2023

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

21.4.2023

IFAC je prepoznal delovanje Slovenskega inštituta za revizijo kot primer dobre prakse pri pripravi na MSUK-1. Povabili so nas, da predstavimo kako smo pomagali usmerjati revijske družbe. Katarina Sitar Šuštar, ki je tudi vodila priprave in izvedla delavnico je pripravila članek, ki je objavljen na spletnih straneh IFAC.

22.2.2023

Objavljeni so seminarji in delavnice, ki jih bomo izvedli v aprilu.

10.2.2023

Državni zbor Republike Slovenije pa je 27. januarja 2023 sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev, s katerim se evropska Direktiva (EU) 2019/1937 o zaščiti žvižgačev prenaša v slovensko zakonodajo. Zakon predvideva, da morajo vse organizacije z več kot 50 zaposlenimi vzpostaviti ustrezne sporočilne mehanizme. Linijo za sporočanje kršitev bodo organizacije, ki zaposlujejo 250 ali več zaposlenih, morale vzpostaviti v 90 dneh od uveljavitve zakona. Organizacije z več kot 50 in manj kot 249 zaposlenimi bodo imele prehodni čas do konca leta 2023. Mnogo organizacij se pri tem sooča z raznimi izzivi zato bomo 16. marca 2023 o tej temi organizirali spletno delavnico.

20.1.2023

Objavljeni so seminarji in delavnice, ki jih bomo izvedli v marcu .

19.1.2023

Slovenski inštitut za revizijo razpisuje izobraževanje iz točkovanja stanovanj za leto 2023. Kandidati, ki želijo opravljati preizkus znanja iz točkovanja stanovanj, morajo opraviti izobraževanje, ki traja 16 pedagoških ur. Predavanja bodo organizirana 12. in 13. maja 2023. K izobraževanju se lahko prijavijo kandidati, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo gradbene, elektro, strojne ali arhitekturne smeri.

18.1.2023

Strokovni svet je na seji 28. 11. 2022 sprejel sklep o opravljanju nadzora na podlagi prejetih prijav.

Strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je sklep na seji 10. 1. 2023, potrdil. Predlagani sklep je tako postal skupno stališče obeh nadzornih inštitucij.

17.1.2023

Inštitut je pripravil preverjalni seznam razkritij v skladu z ZGD.

Pripomoček za zagotavljanje skladnosti (konsolidiranega) letnega poročila z določili ZGD-1 smo pripravili v oporo in pomoč tako pripravljavcem računovodskih izkazov kot revizorjem. Zagotavljanje skladnosti z ZGD-1 pri pripravi (in revidiranju) letnega poročila je prvi korak k izboljšanju kakovosti (revidiranih) letnih poročil. Menimo, da je treba pri pripravi računovodskih izkazov dosledno spoštovati zahteve zakonodaje. V tem delu ne moremo govoriti o pomembnosti oziroma nerazkrivanju "nepomembnih" informacij. ZGD-1 predpisuje različen obseg razkritij za različne družbe, kar smo poskusili ustrezno zajeti v pripravljenem pripomočku: polja za družbe, za katere določene zahteve zakona ne veljajo, smo obarvali.

11.1.2023

26. 1. se začne uporabljati novi Zakon o varstvu osebnih podatkov. Ker zakon v »zadnjem trenutku« uvaja nekatere pomembne novosti, bomo 19. 1. 2023 o njih organizirali spletni seminar.

10.1.2023

Objavljeni so seminarji in delavnice, ki jih bomo izvedli v februarju.

9.1.2023

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

29.12.2022

Objavljen je prevod Slovenskih računovodskih standardov in prevod Pravil skrbnega poročanja v angleščino.

20.12.2022

Strokovni svet Inštituta je 19. 12. 2022 sprejel sklep, da se za eno leto ustreznih delovnih izkušenj za vpis v izobraževanje za pridobitev strokovnih znanja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, strojev in opreme ali podjetij oziroma pridobitev dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, strojev in opreme ali podjetij, ki niso pridobljene na podlagi delovnega razmerja, šteje najmanj 300 ur pogodbenega sodelovanja na področju, ki zahteva znanje, potrebno za opravljanje nalog ocenjevanja vrednosti premoženja za katerega se kandidat vpisuje v izobraževanje oziroma vlaga zahtevo za pridobitev dovoljenja. Kandidat dokazuje ustrezne delovne izkušnje s predložitvijo pogodbe na podlagi katere je opravil zahtevano število ur ter poročila iz katerega je razvidna vsebina dela ter število ur.

20.12.2022

Objavljena je Direktiva 2022/2464 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 537/2014, Direktive 2004/109/ES, Direktive 2006/43/ES in Direktive 2013/34/EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti (CSRD Direktiva o trajnostnem poročanju).

19.12.2022

Od družb, za katere velja ESEF, se zahteva, da pojasnila k svojim konsolidiranim računovodskim izkazom za leto 2022 prvič označijo v "označevanju blokov". Accountancy Europe, katere član je tudi Slovenski inštitut za revizijo, je izdal dokument "Neodvisno zagotovilo o ESEF – zahteva za označevanje blokov". Ta navodila določajo praktične vidike za revizorje, ki bodo opravljali posle dajanja zagotovil ESEF. Osredotoča se na vidike, povezane z označevanjem blokov, in opisuje glavne stične točke za različne faze posla.

16.12.2022

IFAC, katerega polnopravni član je tudi Slovenski inštitut za revizijo, je izdal nov pripomoček za prepoznavanje in ocenjevanje tveganj za revizorje.

9.12.2022

Zaradi delovanja pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti v vlogi finančnih svetovalcev in problematike, ki se v tej zvezi pojavlja je strokovni svet Inštituta na seji 28. 11. 2022 sprejel tale sklep

Ocenjevalec je v skladu z Zakonom o revidiranju (v nadaljnjem besedilu: ZRev-2) pri svojem delu v vlogi pooblaščenega ocenjevalca vrednosti dolžan spoštovati pravila, razvrščena v Hierarhijo pravil ocenjevanja vrednosti (v nadaljnjem besedilu: Hierarhija).

Storitve ocenjevanja vrednosti so poleg ocenjevanja vrednosti v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (v nadaljnjem besedilu: MSOV) na primer tudi izdelava mnenja o vrednosti (angl. Equity Report, Broker's price opinion, Fairness Opinion ipd.), sodelovanje v določenih sodnih postopkih (razen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju; v nadaljnjem besedilu: ZFPPIPP), izdelava ekspertiz po naročilu stranke (finančno svetovanje), ki vključujejo elemente ocenjevanja vrednosti, ipd.

Naročnik storitve lahko ocenjevalca najame, ker ima ustrezna znanja, ki zagotavljajo zahtevano kakovost storitve, tudi za storitve, pri katerih ocenjevalec zagovarja njegove interese in ne deluje neodvisno in nepristransko, kot predvidevajo pravila stroke ocenjevanja vrednosti. V tem primeru lahko ocenjevalec opravlja nalogo finančnega svetovalca oz. veščaka.

Ključno pri opravljanju tovrstnih storitev je, da ocenjevalec svoje ravnanje in namen storitve nedvoumno opredeli v pogodbi in poročilu o opravljeni storitvi – da se prepreči potencialna zmota naročnika pri morebitni neustrezni uporabi izsledkov, povezanih z ocenjevanjem. Ocenjevalec, ki pri izvajanju storitve opravlja nalogo finančnega svetovalca in v poročilu uporablja naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, mora to razkriti in napisati v pogodbo in poročilo o opravljeni storitvi, in sicer z besedami: »Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti pri izvajanju storitve opravlja nalogo finančnega svetovalca oz. veščaka.« Tovrstno razkritje naročniku sporoča, da ocenjevalec v svoji vlogi ne nastopa kot neodvisni ocenjevalec in se kot tak ne more sklicevati na MSOV-je in druga pravila ocenjevanja iz Hierarhije pravil ocenjevanja vrednosti. Če se ocenjevalec v svojih poročilih sklicuje na uporabo MSOV-jev in drugih pravil Hierarhije, to pomeni, da nastopa v vlogi pooblaščenega ocenjevalca vrednosti in ne v vlogi finančnega svetovalca. S tem mora pravila Hierarhije spoštovati v celoti. Naziv finančni svetovalec in Hierarhija se torej izključujeta. Finančni svetovalec pri svojem delu ni neodvisen in ne ravna v skladu z MSOV-ji in Hierarhijo. Uporaba naziva finančni svetovalec in hkratno sklicevanje na MSOV-je in Hierarhijo je zavajanje naročnika ter predstavlja neposredno kršitev MSOV-jev in Hierarhije, za kar so predvidene sankcije.

Ocenjevalec mora naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, pridobljen po ZRev-2, uporabljati vedno, kadar ocenjuje vrednost podjetja, nepremičnine oziroma premičnine skladno s pravili iz Hierarhije. Podrobnejši opis načinov uporabe naziva finančni svetovalec je podan v Slovenskem poslovnofinančnem standardu 4 (SPS 4).

 

Kadar je ocenjevalec v vlogi finančnega svetovalca, njegov izdelek ni neodvisna ocena vrednosti in ni izdelana v skladu z MSOV-ji in drugimi pravili iz Hierarhije.

6.12.2022

15. december 2022, ko začne veljati nova in revidirana zbirka standardov upravljanja kakovosti Odbora za mednarodne standarde revidiranja in zagotavljanja (IAASB) se hitro približuje. Medtem ko novi standardi dvigujejo lestvico upravljanja kakovosti in prinašajo znatne prednosti, se zavedamo, da obstajajo tudi izzivi pri implementaciji, ki jih je treba rešiti, da bi jih dosegli. IFAC, katerega član je tudi Slovenski inštitut za revizijo, je objavil gradiva, ki lahko nudijo smernice in podporo uporabi novih standardov.

6.12.2022

30. 11. 2022 so se sestali direktorji revizijskih družb, članic Slovenskega inštituta za revizijo. Na sestanku so med drugim sprejeli tudi tele sklepe

  1. Slovenski inštitut za revizijo kot strokovna organizacija podpira uvedbo pravil revidiranja LCE v Sloveniji.
  2. Slovenski inštitut za revizijo se bo kot strokovna organizacija pri implementaciji CSRD direktive v Sloveniji zavzemala da revizijske družbe oziroma pooblaščeni revizorji dajejo zagotovilo o trajnostnem poročanju in izdajajo mnenja o  poročilu o trajnosti, in ne podpira možnosti, da bi taka zagotovila dajali drugi ponudniki storitev o zagotavljanju zagotovil.
  3. Revizorji in revizijske družbe se bodo aktivno vključili s svojimi predlogi v strokovno razpravo pri pričakovanih spremembah ZRev-2. Pobude za spremembe lahko sproti posredujejo Inštitutu.
  4. Revizorji in revizijske družbe sporočijo Revizijskemu svetu Inštituta vprašanja, teme in predloge, ki bi jih bilo smiselno obravnavati in pripraviti nanje strokovne razlage, ter jih objaviti v rubriki Iz prakse za prakso v reviji SIR*IUS.

30.11.2022

Komisija za SRS je sprejela in v reviji SUR*IUS 6/22 objavila strokovno razlago, kako organizacije ravnajo, kadar ni objavljenega referenčnega tečaja pri Evropski centralni banki in tečaja pri poslovni banki.

Posledično je v tej zvezi tudi Banka Slovenije (BS) na svojih spletnih straneh v opombah pod Dnevno tečajnico objavila: »Ruski rubelj – 1. 3. 2022 je ECB zadnjič določila tečaj, in sicer 1 EUR = 117.2010 RUB. Več informacij na ECB spletni strani. Tečaj za obdobje po 1. 3. 2022 je na voljo na strani Evropske komisije, Devizni tečaj (InforEuro) | Evropska komisija (europa.eu)

V opombah pod Mesečno tečajnico pa je BS objavila: »Tečaj beloruskega rublja (BYN) za obdobje po 1. 4. 2022 je na voljo na strani Evropske komisije, Devizni tečaj (InforEuro) | Evropska komisija (europa.eu)

29.11.2022

Slovenski inštitut za revizijo je član Accountancy Europe, ki je v zvezi z direktivo o trajnostnem poročanju (CSRD Directive)  objavila najpogostejša vprašanja na vse, kar morate vedeti o direktivi o trajnostnem poročanju.

24.11.2022

Na volitvah nadomestnih članov odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev, ki so bile izvedene 24. novembra 2022 sta bila v odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev izvoljena
• Tina Toman Pfajfar
• in Dr. Daniel Zdolšek

Rok za pritožbe je 2. 12. 2022.

4.11.2022

IFAC, katerega polnopravni član je tudi Inštitut, je objavil prispevek o dodatni podpori za male revizijske družbe glede uporabe IAASB standardov obvladovanja kakovosti.

17.10.2022

V okviru priprav na Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah se je 11. oktobra že četrto leto zapored odvila podpisna slovesnost kot potrditev sodelovanja v skupnem boju proti korupciji in prevaram. K sporazumu je pristopil tudi Slovenski inštitut za revizijo.

20.9.2022

Na podlagi 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) in 2. člena Pravilnika o izvedbi volitev odborov sekcij je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za imenovanje nadomestnih članov odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev.

1. Člane sekcije preizkušenih notranjih revizorjev se pozove, da do 14. novembra 2022 predlagajo kandidate za nadomestna člana odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev.
2. Volilno zasedanje se skliče 24. novembra 2022.

Ljubljana, 20. 9. 2022

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

6.9.2022

IFAC, vodilna svetovna organizacija revizorjev in vseh računovodskih strokovnjakov, katere polnopravni član je tudi Slovenski inštitut za revizijo je objavil raziskavo o cenah revizijskih storitev.

30.8.2022

Posebna delovna skupina pri Združenju bank Slovenije je pripravila predlog vprašalnika za oceno okoljskih, družbenih in upravljavskih (ESG) vidikov poslovanja organizacij, ki jih financirajo banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije. Vprašalnik bo tako v pomoč bankam in hranilnicam pri pridobivanju informacij, ki jih potrebujejo za presojo ESG profila velikih družb, ter za izpolnitev regulativnih zahtev o poročanju in razkritjih, prav tako pa to pomeni racionalizacijo tudi za družbe.

27.7.2022

Objavljen je preveden MSR 220 (prenovljen) - Upravljanje kakovosti revizije računovodskih izkazov. Veljati bo začel za obdobja, ki se začnejo 15. 12. 2022 ali kasneje.

30.6.2022

Objavljen je posodobljen Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake, ki vsebuje spremembe zaradi sprejetja prenovljenega Mednarodnega standarda poslov dajanja zagotovil 3000 – Posli dajanja zagotovil, razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti, ter sprejetja dokumenta "Spremembe Kodeksa zaradi spodbujanja vloge in miselnosti, ki se pričakuje od računovodskih strokovnjakov".

23.6.2022

Objavljeni so razpisi izobraževanj za leto 2023 za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog

14.6.2022

Strokovna skupina Odbora POV je v strokovni reviji EUROPEAN VALUER No. 26, June 2022, ki jo izdaja združenje TEGOVA, objavila članek z naslovom "An alternative method for determining the capitalisation rate in countries with less developed capital and real estate markets".
Članom delovne skupine se zahvaljujemo za njihov prispevek pri izvedeni strokovni rešitvi, ki je požela zanimanje v širši evropski strokovni javnosti.

2.6.2022

Objavljen je prevod Mednarodnega standarda o upravljanju kakovosti 2 – Ocenjevanje kakovosti posla. Standard prične veljati za obdobja, ki se začnejo 15. decembra 2022 ali kasneje.

2.6.2022

Objavljen je razpis izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja za leto 2023.

2.6.2022

Objavljena sta razpisa izobraževanj za pridobitev strokovnih nazivov državni notranjih revizor in preizkušeni državni notranji revizor. Izobraževanje za preizkušene državne notranje revizorje se bo začelo septembra 2022, za državne notranje revizorje pa marca 2023.

1.6.2022

Objavljeni so razpisi izobraževanj za leto 2023 za pridobitev strokovnih nazivov: V letu 2023 bomo začeli z izvedbo izobraževanj za pridobitev strokovnih nazivov:
preizkušeni davčnik
preizkušeni notranji revizor
preizkušeni računovodja
preizkušeni revizor informacijskih sistemov.

18.5.2022

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član IFAC vodilne svetovne organizacije revizorjev in vseh računovodskih strokovnjakov, ki izdajajo vrsto mednarodnih standardov; med drugim tudi Mednarodne standarde revidiranja.

IFAC  je na svoji spletni strani objavil tudi podporno gradivo  za izvajanje revidiranja računovodskih ocen.

Za organizacije vseh vrst in velikosti mora poslovodstvo izdelati računovodske ocene, ki imajo ocenjevalno negotovost in so lahko tudi zapletene. Izdelava teh ocen vključuje izbiro in uporabo metode z uporabo predpostavk in podatkov, kar zahteva presojo. Narava, čas in obseg revizijskih postopkov se bodo razlikovali glede na ocenjevalno negotovost in oceno s tem povezanih tveganj pomembno napačne navedbe.

To podporno gradivo (orodje) za izvajanje vsebuje predloge »kaj«, »zakaj« in »kako«. Te niso vseobsegajoče in glede na okoliščine posla lahko veljajo več ali drugačni premisleki. Orodje za implementacijo deluje tudi v povezavi s predhodno objavljenimi diagrami poteka MSR 540 (revidiran), ki prikazujejo tok zahtev.

Prepričani smo, da  bo to podporno gradivo  (orodje) v veliko pomoč tako revizorjem pri revidiranju računovodskih ocen, kot tudi drugim računovodskim strokovnjakom pri njihovem pripravljanju.

6.5.2022

Evropska svetovalna skupina za računovodsko poročanje (European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG) je objavila prvi osnutek Evropskih standardov o trajnostnem poročanju (European Sustainability Reporting Standards – ESRS), ter pozvala k javni razpravi. Standardi naj bi bili sprejeti v jeseni letošnjega leta.

21.4.2022

Objavljen je prevod Mednarodnega standarda upravljanja kakovosti 1 - Upravljanje kakovosti za podjetja, ki opravljajo revizije ali preiskave računovodskih izkazov ter druge posle dajanja zagotovil in sorodnih storitev. Standard prične veljati 15. decembra 2022, zato revizijske družbe obveščamo, da morajo do takrat prilagoditi tudi svoje pravilnike o obvladovanju kakovosti.

23.3.2022

Revizijski svet je sprejel tekst Priporočila za delovanje revizijskih družb 2 : Revizorjevo poročanje o opravljenih dogovorjenih postopkih o uporabi javnih sredstev za osebno asistenco

10.3.2022

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član Accountancy Europe, ki je vodilna evropska organizacija revizorjev in drugih računovodskih strokovnjakov.

Accountancy Europe je izdala dokument Vojna v Ukrajini – kaj morajo vedeti evropski računovodski strokovnjaki, ki obravnava strokovna vprašanja revizorjev in drugih računovodskih strokovnjakov v zvezi s posledicami vojne.

8.3.2022

Svet Inštituta je na seji 3. 3. 2022 sprejel Poročilo o delu za leto 2021 in programe dela posameznih sekcij za leto 2022.

7.3.2022

Izšla je knjiga naše članice Blanke Vezjak Trajnostno poslovanje, Priročnik za organizacije. Več informacij je dosegljivih v spletni knjigarni Uradnega lista (tudi kazalo pod 'Prelistaj').

2.3.2022

Računsko sodišče Evropske unije je objavilo razpis za 20 dodatnih revizorjev za revizijo programa Nove generacije EU, ki vsebuje instrument za okrevanje in odpornost.

28.2.2022

Na podlagi 15. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na predlog odbora sekcije preizkušenih davčnikov na svoji seji 24. 2. 2022 sprejel Smernice za oblikovanje cen storitev davčnega svetovanja.

28.2.2022

Si izkušen notranji revizor, s poznavanjem bančnega poslovanja? Rad sodeluješ v timu ter si sočasno izredno učinkovit pri svojem delu? #VerjemiVase in se pridruži ekipi banke Sparkasse!

Celotni razpis ...

22.2.2022

Objavljen je Priročnik za delo notranje revizije. Priročnik je dostopen aktivnim imetnikom nazivov in kolektivnim članom Inštituta.

22.2.2022

Revizijski svet je sprejel tekst Priporočila za delovanje revizijskih družb 1 - Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov, ki nadomešča Navodilo za delovanje revizijskih družb 1 – Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov.

28.1.2022

Svet Slovenskega inštituta za revizijo objavlja razpis delovnega mesta direktorja Inštituta.

24.1.2022

Pretreseni vas obveščamo, da je v petek izgubil boj s hudo boleznijo dr. Aleš Živkovič, dolgoletni predsednik in član odbora sekcije PRIS. Zadnjih nekaj let je več časa delil svoj iskriv nasmeh in znanje po svetu kot doma. Vedno optimističnega strokovnjaka se bomo spominjali po njegovem prispevku k strokovni in pravni ureditvi položaja in dela PRIS.

16.12.2021

Na volitvah članov strokovnega sveta, ki so bile elektronsko izvedene 16. decembra 2021, so bili v strokovni svet izvoljeni

Grega Hojnik Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin
Dr. Robert Horvat Preizkušeni računovodja
Dr. Samo Javornik Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij
Mag. Saša Jerman Preizkušena davčnica
Katarina Kadunc Preizkušena notranja revizorka
Dr. Boštjan Kežmah Preizkušeni revizor informacijskih sistemov
Dr. Igor Pšunder Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin
Leon Živec Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij

 

Na volitvah članov sveta, ki so bile elektronsko izvedene 16. decembra 2021, so bili v svet izvoljeni

Dr. Matej Drašček Preizkušeni notranji revizor
Dr. Samo Javornik Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij
Vesna Milanovič Preizkušena računovodkinja
Mag. Blaž Pate Preizkušeni davčnik
Tina Toman Pfajfar Preizkušena notranja revizorka

Rok za pritožbe je 24. 12. 2021.

15.12.2021

Volitve v Svet in Strokovni svet bodo izvedene na 5. kongresu Inštituta dne 16. decembra 2021 od 9.30 – 11.15. Ker bo zaradi epidemioloških razmer, kongres izveden preko »zoom« platforme, bodo tudi volitve za nove člane Sveta in Strokovnega sveta izvedene elektronsko.

Po Statutu Inštituta imajo volilno pravico vse registrirane osebe, to so osebe vpisane v:
register pooblaščenih ocenjevalcev,
register oseb, ki so pridobile strokovne nazive iz 6. točke 4. člena Statuta.

Vsem udeležencem kongresa, ki so volilni upravičenci, bodo na njihove e-mail naslove, na katere so se prijavili na kongres, poslane tudi glasovnice. Ti udeleženci bodo izpolnjene z ISTEGA e- mail naslova poslali na info@si-revizija.si   in sicer 16. decembra 2021 do 11.15 ure.

Ker Inštitut ne razpolaga  z e-mail naslovi ostalih volilnih upravičencev, ki imajo volilno pravico, le ti lahko do 16. decembra do 8.00 pošljejo na e-mail naslov info@si-revizija.si zahtevek za posredovanje volilnih glasovnic z navedbo imena in priimka volilnega upravičenca in e-mail naslova na katerega jim bo Inštitut poslal glasovnice. Glasujejo lahko tako, da 16. decembra 2021 v času od 9.0 – 11.15 pošljejo izpolnjene glasovnice z ISTEGA e- mail naslova na info@si-revizija.si

7.12.2021

Objavljen je prevod Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti z veljavo od 31. januarja 2022.

1.12.2021

Združenje bank Slovenije je v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo danes objavilo nov obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje, ki vključuje podatke za presojo vplivov nepremičnin na okolje

Združenje bank Slovenije in Slovenski inštitut za revizijo sta pripravila in na svojih spletnih straneh objavila novo verzijo obrazca za pripravo povzetka o oceni vrednosti nepremičnine za zavarovano posojanje.  Nov obrazec je pripravljen na podlagi novih regulatornih zahtev o zbiranju in analiziranju podatkov, ki se nanašajo na energetsko učinkovitost stavb ter njihovo ogroženost zaradi vpliva podnebnih in okoljskih dejavnikov s strani bank in hranilnic.

Poleg podatka o tem, v kateri energetski razred (od A do G) se stavba uvršča, ki je razviden iz energetske izkaznice in je bil vključen že v prejšnjo verzijo obrazca, nov obrazec v rubriki »Podnebni in okoljski dejavniki« vključuje polja za vnos podatkov o izmerjeni emisiji CO2 in potrebni primarni energiji stavbe, dodana pa so tudi polja za oceno energetske učinkovitosti stavbe v primeru, da energetska izkaznica zanjo ni izdana, in sicer na podlagi podatkov o načinu ogrevanja in toplotni izoliranosti. Z vidika ocene podnebnih in okoljskih vplivov na nepremičnino se upošteva dejavnik poplavne ogroženosti, ki se oceni na podlagi pretežne poplavne ogroženosti parcel iz vladnega vira »Atlasa voda«.

Obrazec, ki je bil prvič objavljen januarja 2019, predstavlja skrajšan povzetek cenitvenega poročila in omogoča enostavno ter pregledno seznanitev s ključnimi informacijami iz poročila. Standardiziran in poenoten povzetek poročila v .xls obliki uporabnikom (bančnim delavcem) in izvajalcem (ocenjevalcem vrednosti) olajša medsebojno komunikacijo, omogoča pa tudi standardizacijo in elektronski prenos podatkov o kreditnih zavarovanjih.

Povzetek cenitvenega poročila sicer v nobenem primeru ne nadomešča priprave poročila o oceni vrednosti, ki mora biti izdelano v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, ampak predstavlja povzetek bistvenih ugotovitev iz poročila in skupaj z njim tvori nedeljivo celoto. Nov obrazec in pripadajoča navodila za izpolnjevanje bosta 2. decembra 2021 predstavljena na strokovnem srečanju Sekcije pooblaščenih ocenjevalcev, ki ga organizira Slovenski inštitut za revizijo.

Navodilo in obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnine za namen zavarovanega posojanja.

29.11.2021

Objavljen je prenovljen MSS 4400.

5.10.2021

Evropsko računsko sodišče je objavilo poziv: Call for expressions of interest – Financial Auditors – Junior Professionals Programme

1.10.2021

Revizijski svet je sprejel Smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev.

22.9.2021

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS št. 68/2019) ter na podlagi sklepa sveta Slovenskega inštituta za revizijo z dne 2. septembra 2021, izdajam naslednji

SKLEP.

Prične se postopek imenovanja kandidatov za člane sveta Slovenskega inštituta za revizijo. Imenovanje kandidatov bo potekalo do vključno

srede, 25. novembra 2021.

Kot pravočasen se šteje vsak predlog kandidata, ki je bil kot priporočena pošiljka oddan na pošto najkasneje na zadnji dan roka ali najkasneje na ta dan oddan neposredno v tajništvo Inštituta med uradnimi urami.

Ljubljana, 9. septembra 2021

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

22.9.2021

Na podlagi drugega odstavka 18. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS št. 68/2019) ter na podlagi sklepa strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo z dne 1. septembra 2021, izdajam naslednji

S K L E P.

Prične se postopek imenovanja kandidatov za člane strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo. Imenovanje kandidatov bo potekalo do vključno

srede, 25. novembra 2021.

Kot pravočasen se šteje vsak predlog kandidata, ki je bil kot priporočena pošiljka oddan na pošto najkasneje na zadnji dan roka ali najkasneje na ta dan oddan neposredno v tajništvo Inštituta med uradnimi urami.

Ljubljana, 9. septembra 2021

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

14.9.2021

Obveščamo vas, da je na portalu javnih naročil 14.09.2021 objavljeno obvestilo o naročilu male vrednosti za storitve v okviru izvajanja postopkov certifikacije opreme in storitev v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

Številka objave je JN006275/2021-W01.

3.9.2021

Jimu v spomin

Jim - James Joseph CzuprynaZ osamosvojitvijo Slovenije se je končalo plansko gospodarstvo in ničesar nismo vedeli o tržni ekonomiji, sploh pa ne o  tržnem vrednotenju stvarnega premoženja. Na pobudo dr. Mramorja so nas v decembru 1991 pričeli izobraževati ocenjevalci strokovnega združenja ASA in eden izmed prvih štirih predavateljev je bil tudi Jim. Več let je izobraževal ocenjevalce nepremičnin pri Agenciji za prestrukturiranje in razvoj in bil soavtor metodologije vrednotenja za otvoritveno bilanco. Vedno se je rad vračal v Slovenijo, kjer je stkal  strokovne in prijateljske vezi.

Jim - James Joseph Czupryna je 19.julija 2021 v 77-tem letu mirno zaspal na svojem domu v Townsendu, Massachusets, USA.

Vsi, ki smo ga imeli čast spoznati, se ga bomo s  spoštovanjem spominjali.

30.8.2021

Na Slovenski inštitut za revizijo se pogosto obračajo stranke, ki bi želele zaprositi za ponudbo za »revizijo informacijskega sistema«, vendar niso povsem prepričane, kako tak poziv pripraviti. Pripravili smo nekaj odgovorov na pogosto zastavljena vprašanja o pripravi takega poziva in dilemah, ki lahko pri tem nastanejo primeri povpraševanja. Ali imate vprašanje, na katerega v vodiču nismo odgovorili? Veseli bomo vaših predlogov na elektronsko pošto info@si-revizija.si.

30.8.2021

Inženirska zbornica Slovenije je skladno s Splošnim aktom o poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev priznala kreditne točke iz izbirnih vsebin za tele seminarje:

Sodobni obdelovalni stroji in sistemi2 kreditni točki iz izbirnih vsebin,
Kamnolomi in njihovo ocenjevanje1 kreditno točko iz izbirnih vsebin in
Nepremičnine za gradnjo1 kreditno točko iz izbirnih vsebin.

26.8.2021

Novembra bomo izvedli izobraževanje in preizkuse znanj iz točkovanja stanovanj. Več informacij in prijavnico najdete na strani Točkovanje stanovanj.

24.6.2021

Slovenski inštitut za revizijo je pristopil k sporazumu o sodelovanju pri organizaciji Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah 2021.

10.6.2021

Na volitvah članov odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki so bile elektronsko izvedene 10. junija 2021 so bili v odbor preizkušenih pooblaščenih ocenjevalcev izvoljeni

• Matjaž Cirar
• Dr. Samo Javornik
• Jure Kern
• mag. Karin Lušnic
• dr. Igor Pšunder

Rok za pritožbe je 18. 6. 2021.

7.5.2021

Izšla je nova številka revije SIR*IUS. Prva v spletni postavitvi. Upamo, da je prijaznejša za bralce.

Inštitut

19.3.2021

Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je sprejel Strokovno razlago Merjenje finančnih naložb v alternativne investicijske sklade (objavljena bo v SIR*IUS-u 2/21)

18.3.2021

Republika Slovenija se ni odločila za enoletni odlog poročanje javnih družb v ESEF formatu.

11.3.2021

Združenje bank Slovenije je v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo objavilo dopolnjen obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje s podatki o energetski izkaznici stavb.

Združenje bank Slovenije in Slovenski inštitut za revizijo sta pripravila novo verzijo obrazca za pripravo povzetka o oceni vrednosti nepremičnine za zavarovano posojanje.  Nov obrazec ob upoštevanju novih zahtev o zbiranju in poročanju podatkov o energetski učinkovitosti stavb s strani bank in hranilnic vključuje tudi podatek o tem, ali je ocenjevalec za ocenjevano nepremičnino pridobil energetsko izkaznico ter v kateri energetski razred (od A do G) se nepremičnina uvršča.

Obrazec, ki je bil prvič objavljen januarja 2019, predstavlja skrajšan povzetek cenitvenega poročila in omogoča enostavno ter pregledno seznanitev s ključnimi informacijami iz poročila. Standardiziran in poenoten povzetek poročila v .xls obliki uporabnikom (bančnim delavcem) in izvajalcem (ocenjevalcem vrednosti) olajša medsebojno komunikacijo, omogoča pa tudi standardizacijo in elektronski prenos podatkov o kreditnih zavarovanjih.

Povzetek cenitvenega poročila sicer v nobenem primeru ne nadomešča priprave poročila o oceni vrednosti, ki mora biti izdelano v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, ampak predstavlja povzetek bistvenih ugotovitev iz poročila in skupaj z njim tvori nedeljivo celoto.

Obvestilo za javnost je objavljeno tukaj.

2.3.2021

Strokovni in Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo sta v sodelovanju z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem sprejela usklajena priporočila za dobro prakso na področju računovodskih pravil ocenjevanja za računovodsko poročanje, ki obravnava slabitve in revalorizacije.

14.1.2021

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih davčnikov, ki so bile elektronsko izvedene 14. januarja 2021 so bili v odbor preizkušenih davčnikov izvoljeni
• Mojca Bartol Lesar
• mag. Saša Jerman
• Mihael Kranjc
• mag. Rosana Dražnik
• mag. Blaž Pate

Rok za pritožbe je 22. 1. 2021.

7.1.2021

Primeri nedopustne uporabe naziva finančni svetovalec s strani pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti
V praksi ocenjevanja vrednosti so se pojavili primeri, da so pooblaščeni ocenjevalci vrednosti uporabili naziv finančni svetovalec v primerih, ko to ni dopustno. Zato vse ocenjevalce in uporabnike ocenjevalnih poročil ponovno opozarjamo na pravilno uporabo določil SPS-ja 4 – Uporaba naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti.

7.12.2020

Z žalostjo sporočamo, da je v četrtek umrl, prof. dr. Ivan Turk, dolgoletni predsednik Sveta in Strokovnega sveta, ter  dolgoletni predsednik Komisije za Slovenske računovodske standarde. Ohranili ga bomo v trajnem spominu kot starosto slovenske računovodske in revizijske stroke, spoštovanega strokovnjaka, sodelavca in prijatelja.

26.11.2020

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev, ki so bile elektronsko izvedene 26. novembra 2020 so bili v odbor preizkušenih notranjih revizorjev izvoljeni
• mag. Petra Finžgar
• Tatjana Habjan
• mag. Andreja Istenič
• Darja Podobnik
• mag. Blanka Vezjak

Rok za pritožbe je 4. 12. 2020.

17.11.2020

V letu 2021 bomo začeli z izvedbo izobraževanj za pridobitev strokovnih nazivov:

• pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin
• pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij
• pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme
• pooblaščeni revizor
• preizkušeni davčnik
• preizkušeni notranji revizor
• preizkušeni računovodja
• preizkušeni revizor informacijskih sistemov.

Vpis v vsa izobraževanja je še vedno mogoč.

9.11.2020

Na podlagi 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) in 2. člena Pravilnika o izvedbi volitev odborov sekcij je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za imenovanje članov odbora sekcije preizkušenih davčnikov.

1. Člane sekcije preizkušenih davčnikov se pozove, da do 4. januarja 2021 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih davčnikov.
2. Volilno zasedanje se skliče 14. januarja 2021.

Ljubljana, 9. 11. 2020

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

7.10.2020

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij, ki so bile elektronsko izvedene 6. oktobra 2020 so bili v odbor preizkušenih računovodij in računovodij izvoljeni
Dr. Robert Horvat
Mihael Kranjc
Biljana Mikača
Dr. Barbara Mörec
Marko Simšič

Rok za pritožbe je 14. 10. 2020.

2.10.2020

Na podlagi 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) in 2. člena Pravilnika o izvedbi volitev odborov sekcij je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za imenovanje članov odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev.

1. Člane sekcije preizkušenih notranjih revizorjev se pozove, da do 11. novembra 2020 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev.
2. Volilno zasedanje se skliče 26. novembra 2020.

Ljubljana, 1. 10. 2020

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

23.9.2020

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov, ki so bile elektronsko izvedene 22. septembra 2020 so bili v odbor preizkušenih revizorjev informacijskih sisstemov izvoljeni

Dr. Boštjan Delak
Mag. Maja Hmelak
Gašper Kranjc
Manuela Šribar
Matjaž Štiglic

Rok za pritožbe je 30. 9. 2020.

11.9.2020

Na volitvah članov revizijskega sveta, ki so bile elektronsko izvedene 8. septembra 2020 so bili v revizijski svet izvoljeni
Benjamin Fekonja,
Sanja Košir Nikašinović,
Dejan Šimenc in
Luka Vremec.

Rok za pritožbe je 16. 9. 2020.

3.9.2020

Revizijskim družbam, članicam Inštituta, je na voljo prevod dokumenta IAASB Delujoče podjetje v sedanjih spreminjajočih se okoliščinah – revizijski premisleki v zvezi z vplivom virusa COVID-19.

1.9.2020

Na podlagi 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) in 2. člena Pravilnika o izvedbi volitev odborov sekcij je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za imenovanje članov odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij.

1. Člane sekcije preizkušenih računovodij in računovodij se pozove, da do 28. septembra 2020 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij.

2. Volilno zasedanje se skliče 6. oktobra 2020.

Ljubljana, 1. 9. 2020

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

4.8.2020

Z žalostjo sporočamo, da je v soboto umrl izr. prof. dr. Stanko Koželj, dolgoletni predsednik Komisije za Slovenske računovodske standarde, član Strokovnega sveta in predsednik Sveta Slovenskega inštituta za revizijo. Ohranili ga bomo v trajnem spominu kot spoštovanega strokovnjaka, sodelavca in prijatelja.

14.7.2020

Na podlagi 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) in 2. člena Pravilnika o izvedbi volitev odborov sekcij je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA ZA IMENOVANJE ČLANOV ODBORA SEKCIJE PREIZKUŠENIH REVIZORJEV INFORMACIJSKIH SISTEMOV.

1. Člane sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov se pozove, da do 7. septembra 2020 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov.
2. Volilno zasedanje se skliče 22. septembra 2020.

Ljubljana, 14. 7. 2020

30.6.2020

Strokovni svet je na seji 23. 6. 2020, na predlog odbora sekcije PNR, na tretjo raven Hierarhije pravil notranjega revidiranja uvrstil:
Impact of COVID-19 on internal auditors in the insurance sector (ECIIA)
COSO Risk appetite – Critical to success

30.6.2020

Strokovni svet Inštituta je na podlagi 37. člena Statuta Inštituta na seji 23. 6. 2020 sprejel Pravilnik o izvedbi volitev odborov sekcij.

24.6.2020

V oporo in pomoč tako pripravljavcem računovodskih izkazov kot revizorjem smo pripravili Pripomoček za zagotavljanje skladnosti (konsolidiranega) letnega poročila z določili ZGD-1.

Zagotavljanje skladnosti z ZGD-1 pri pripravi (in revidiranju) letnega poročila je prvi korak k izboljšanju kakovosti (revidiranih) letnih poročil. Menimo, da je treba pri pripravi računovodskih izkazov dosledno spoštovati zahteve zakonodaje. V tem delu ne moremo govoriti o pomembnosti oziroma nerazkrivanju "nepomembnih" informacij. ZGD-1 predpisuje različen obseg razkritij za različne družbe, kar smo poskusili ustrezno zajeti v pripravljenem pripomočku.

24.6.2020

Na podlagi prvega odstavka 22. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS 68/19), je direktor Inštituta 23. 6. 2020 sprejel

SKLEP

Začne se postopek za volitve članov revizijskega sveta, vpisanih v seznam zunanjih revizorjev iz 3. točke 1. odstavka 41. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo.

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

 
Na podlagi tretjega odstavka 22. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS 68/19), je predsednica revizijskega sveta Slovenskega inštituta za revizijo 23. 6. 2020 sprejela

SKLEP

1. Člane sekcije zunanjih revizorjev pozivam, da do 8. avgusta 2020 predlagajo kandidate za člane revizijskega sveta.
2. Volilno zasedanje se skliče 8. septembra 2020.
 
Sonja Anadolli

Predsednica Revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

4.6.2020

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član Evropskega združenja računovodskih strokovnjakov (Accountacy Europe). Accountancy Europe, ki je vodilna evropska organizacija revizorjev in drugih računovodskih strokovnjakov, je na svoji spletni strani objavila publikacijo:
Coronacrisis: ukrepi za javni sektor.

27.5.2020

Strokovni svet Inštituta je na seji 26. 5. 2020 sprejel Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih za uvrščanje na seznam aktivnih računovodij.
Sprememba Pravilnika se nanaša na podaljšanje roka vpis v seznam aktivnih računovodij iz dveh na tri leta.

21.5.2020

Strokovni svet Inštituta je na seji 20. 5. 2020 na predlog odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev sprejel prenovljeno 3. raven Hierarhije pravil notranjega revidiranja.

19.5.2020

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je na spletni strani objavila  predlog prenovljenega Stališča 17 - Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide. Javna razprava bo trajala do  5. 6. 2020.

18.5.2020

Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je na svoji seji obravnaval način knjiženja povračila za čakanje na delo in kriznega dodatka skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter v zvezi s tem pripravil naslednje pojasnilo.

13.5.2020

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član IFAC vodilne svetovne organizacije revizorjev in vseh računovodskih strokovnjakov, ki izdajajo vrsto mednarodnih standardov; med drugim tudi Mednarodne standarde revidiranja.

IFAC  je na svoji spletni strani objavil tudi vrsto svetovnih strokovnih virov COVID-19 iz IFAC-ove mreže.

Na tej spletni strani  so dostopne tako informacije in strokovni članski s področja revidiranja, računovodskega poročanja, kot tudi drugih povezanih področjih. Priporočamo, da pri svojem delu uporabljate tudi vprašalnike, ki so objavljeni (na primer za revizijske komisije, neprekinjenega delovanja majhnih podjetij…)

Notranje revizorje opozarjamo na dokument COVID -19 Impact on Internal Audit.

11.5.2020

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je določila oznake seminarjem, ki jih bodo kot dodatno izobraževanje uveljavljali pooblaščeni revizorji, ki bodo dovoljenje podaljšali še na podlagi Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja (Uradni list RS 110/2009).

8.5.2020

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je na spletni strani objavila predlog Stališča 4 – Revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji in revizijo pogodbe o poustanovitvi, Stališča 6 – Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in izdaji delnic za stvarne vložke in Stališča 9 – Revidranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Javna razprava bo trajala do 21. 5. 2020.

8.5.2020

Na podlagi sklepa, ki ga je sprejel strokovni svet 17. 3. 2020, da se šteje, da dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, pooblaščenega ocenjevala vrednosti podjetij ter pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme, ki potečejo v času izvajanja ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolezni COVID-19, ta ostanejo v veljavi v času trajanja ukrepov, ker ni mogoče zagotavljati dodatnega izobraževanja, je strokovni svet na seji 7. 5. 2020 sprejel tale sklep:

Ker se organizacija dodatnega izobraževanja z mesecem majem nadaljuje po prvotno načrtovanem programu v obliki webinarjev, so odpravljeni razlogi za zamrznitev veljavnosti dovoljenj, zato morajo vsi imetniki dovoljenj, ki so potekla v času trajanja ukrepov zaradi preprečevanja in obvladovanja COVID-19, dovoljenja podaljšati do 30. 6. 2020

7.5.2020

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni  član Accountancy Europe, ki je vodilna evropska organizacija revizorjev in drugih računovodskih strokovnjakov.

Accountancy Europe je izdala dve informativni listi (factsheets), ki obravnavata strokovna vprašanja ravnanj revizorjev in drugih računovodskih strokovnjakov v zvezi s COVID-19.

29.4.2020

Vlada je na dopisni seji sprejela spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerimi se ponovno lahko opravljajo storitve nepremičninskega posredovanja, kar pomeni, da odprava omejitev velja tudi za POVN.

29.4.2020

Z izbruhom pandemije koronavirusa SARS-CoV-19 v letu 2020, je na globalni ravni prišlo do močnega povečanja negotovosti. Med posledice povečane negotovosti sodi tudi močno povečana nihajnost kapitalskih trgov ter zastoj na nepremičninskih trgih. Pojavila se je potreba po ocenjevanju vrednosti premoženja, ki je pod pritiskom nastale gospodarske krize. Ta potreba izhaja iz transakcijskih motivov (nakup/prodaja), potreb računovodskega poročanja ali pa zavarovanega posojanja. Novonastale okoliščine ocenjevalce vrednosti postavljajo pred izziv, kako v razmerah, ko je dostop do tržnih podatkov omejen, ali pa podatki niso na razpolago, uporabnikom zagotoviti ocene vrednosti, ki zadostujejo pravilom stroke. Omenjeno dilemo je obravnaval Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti in sprejel naslednjo strokovno razlago.

17.4.2020

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je na spletni strani objavila predlog Stališča 5 – Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje. Javna razprava bo trajala do 4. 5. 2020.

10.4.2020

Strokovni svet Inštituta je sprejel Pojasnilo 1 k SRS 15 o računovodskem pripoznavanju državnih pomoči zaradi COVID 19. Po pridobitvi v soglasja z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance, bo Pojasnilo 1 k SRS15 tudi objavljeno v uradnem listu.

9.4.2020

Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je na svoji seji obravnaval problematiko opredelitve in razumevanja prihodkov po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

1.4.2020

The International Valuation Standards Council (IVSC), katerega član je tudi Slovenski inštitut za revizijo, je izdal priporočila o načinih obvladovanja negotovosti, ki so povezana z  ocenjevanjem vrednosti v obdobjih povečanega tveganja na kapitalskih trgih. Priporočila lahko preberete tukaj.

31.3.2020

Trenutna situacija tudi notranje revizorje postavlja pred nove izzive. Še vedno smo tukaj, še vedno opravljamo svoje delo, le prioritete so se spremenile. Odnosi, ki smo jih gradili v preteklosti, imajo pomemben vpliv na današnji vsakdan in našo vključenost v dnevne odločitve v organizaciji.

Vabimo vas k branju dveh kratkih prispevkov na priloženih povezavah.

Ostanite zdravi!

How the current Covid-19 situation has been impacting the work of Banks’ Internal Audit Functions?
IIA Factsheet: Internal Audit and Pandemics

27.3.2020

Z izbruhom pandemije koronavirusa SARS-CoV-19 v letu 2020 je prišlo do pomembnih sprememb vrednosti premoženja na finančnih trgih in na večini ostali trgov, na katerih se trguje z različnimi premoženjskimi oblikami. Prišlo je tudi do spremenjenih okoliščin poslovanja, ki bodo pomembno vplivale na prihodnje denarne tokove podjetij in tveganja, povezana s temi denarnimi tokovi. Pojavila se je dilema, ali tovrstni enkratni dogodek, ki se je pojavil v letu 2020 lahko upoštevamo pri oceni vrednosti premoženja z datumom ocenjevanja vrednosti na 31.12.2019.

Omenjeno dilemo je obravnaval Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti in v tej zvezi sprejel naslednjo strokovno razlago.

26.3.2020

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član IFAC vodilne svetovne organizacije revizorjev in vseh računovodskih strokovnjakov, ki izdajajo vrsto mednarodnih standardov; med drugim tudi Mednarodne standarde revidiranja.

IFAC  je na svoji spletni strani objavil tudi vrsto svetovnih strokovnih virov COVID-19 iz IFAC-ove mreže.

26.3.2020

Slovenski inštitut za revizijo je aktiven član Accountancy Europe, ki je vodilna evropska organizacija revizorjev in drugih računovodskih strokovnjakov.

Najnovejše in posodobljene informacije o tem kako se v Evropi revizorji in računovodski strokovnjaki odzivajo na strokovne izzive v zvezi s koronavirusom vedno najdete na tej povezavi.

Pazite nase in na druge okoli vas in ostanite zdravi!

25.3.2020

Na spodnjih povezavah najdete stališča, ki so jih danes objavili CEAOB, ESMA in ABA o posledicah COVID-19:

Odbor evropskih organov za nadzor revizorjev (Committee of European Auditing Oversight Bodies) - CEAOB
Evropski organ za vrednostne papirje in trge (The European Securities and Marjets Authotity ) - ESMA
Evropski bančni organ (Europen Banking Authority) - EBA

Prosimo, da se stališči seznanite in jih upoštevate pri svojem delu.

23.3.2020

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član Evropskega združenja računovodskih strokovnjakov (Accountacy Europe).  Accountancy Europe, ki  je vodilna evropska organizacija revizorjev in drugih računovodskih strokovnjakov, je na svoji spletni strani objavila publikacijo:

Koronavirusna kriza: posledice za poročanje in revidiranje

Slovenski inštitut za revizijo priporoča vsem pooblaščenim revizorjem in revizijskim družbam, da priporočila Accountancy Europe proučijo in tudi upoštevajo pri svojem delu.

Pa zdravi ostanite.

10.3.2020

Generalni finančni urad FURS nam je posredoval obvestilo v zvezi z avtomatično izmenjavo informacij v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča - DAC 6 poročanje. 1. julija 2020 se namreč začne uporabljati Direktiva Sveta (EU) 2018/822 z dne 25. maja 2018 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča.

28.2.2020

Predavanja iz Računovodenja in SRS, ki je na podlagi drugega odstavka 4. člena Pravilnika o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju eden od izpitov za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za zakonite revizorje z dovoljenjem druge države članice ali revizorje iz tretje države, se bodo začela 5. marca 2020.

Več informacij in prijavnico dobite po elektronski pošti info@si-revizij.si ali po telefonu 01 568 56 36.

11.2.2020

Na podlagi 5. člena Pravilnika o izdaji potrdila na podlagi ustreznih kvalifikacijah in znanjih, potrebnih za strokovno presojo dokumentov v virtualni podatkovni sobi je Inštitut razpisal izpitne roke.

11.2.2020

Na podlagi 13. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS 72/20) je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo dne 5. 2. 2020 sprejel Pravilnik o izdaji potrdila na podlagi ustreznih kvalifikacijah in znanjih, potrebnih za strokovno presojo dokumentov v virtualni podatkovni sobi.

10.2.2020

Na podlagi 4. člena Pravilnika o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju potrdilo o strokovnih znanjih pridobi zakoniti revizor z dovoljenjem druge države članice ali revizor iz tretje države, ki da zahtevo za pridobitev potrdila in izpolnjuje naslednje pogoje:
– kot zakoniti revizor oziroma revizor tretje države ima veljavno dovoljenje druge države članice oziroma tretje države;
– opravil je preizkus strokovnih znanj.

Preizkus strokovnih znanj poteka v slovenskem jeziku in vključuje preverjanje znanja iz naslednjih področij:
– računovodenje in slovenski računovodski standardi,
– davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb,
– gospodarsko pravo ter pravo družb in upravljanja podjetij,
– civilno pravo in gospodarske pogodbe,
– stečajno pravo in postopki zaradi insolventnosti,
– delovno in socialno pravo.

Preizkusi strokovnih znanj bodo organizirani takole:

Predmet Spomladanski Jesenski
Civilno pravo in gospodarske pogodbe 4. 3. 2020 1. 9. 2020
Davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb 23. 6. 2020 23. 9. 2020
Delovno in socialno pravo / Stečajno pravo in postopki zaradi insolventnosti 7. 7. 2020 7. 9. 2020
Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanje podjetij 9. 6. 2020 14. 9. 2020
Računovodenje in slovenski računovodski standardi 1. 4. 2020 19. 10. 2020

Na izpit se prijavite s prijavnico.

Cena posameznega izpita je 200,00 v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost. V ceno je všteto študijsko gradivo za posamezen predmet. Stroške izpita morajo kandidati plačati pred opravljanjem izpita.

Če želite obiskovati predavanja iz posameznega predmeta se lahko prijavite na elektronskem naslovu info@si-revizija.si. Predavanja se zaračunajo po ceniku.

5.2.2020

Strokovni svet Inštituta je na seji 5. 2. 2020 sprejel sklep, da se strokovne rešitve, ki jih sprejema odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev in so objavljene v rubriki Iz prakse za prakso v reviji SIR*IUS uvrsti na 3. raven Hierarhije pravil notranjega revidiranja pod točko b. Splošno sprejeta strokovna pravila (načela, standardi in drugo) o notranjem revidiranju v praksi.

5.2.2020

Strokovni svet Inštituta je na seji 5. 2. 2020 sprejel nove Smernice za oblikovanje cen storitev ocenjevanja vrednosti. Smernice stopijo v veljavo 1. 3. 2020.

3.2.2020

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je na spletni strani objavila predlog Stališča 14 – revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov s Slovenskimi računovodskimi standardi, Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ali z zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja. Javna razprava bo trajala do 14. 2. 2020.

9.1.2020

Povabilo k oddaji ponudbe za "izvedbo notranje revizije javnega naročanja v družbi nigrad, d. d."

7.1.2020

FURS je vzpostavil klicni center za davke poslovnih subjektov. Zainteresirani lahko pokličejo na telefonsko številko 08 200 1003. Prejeli bodo informacije o DDPO, DohDej, REK obrazcih, obdavčitvi sobodajalcev, itd.

Več informacij je objavljenih na spletni strani.

16.12.2019

Objavljen je razpis izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Izobraževanje se bo začelo 9. januarja 2020 zato pohitite s prijavami.

14.10.2019

Študente, ki jih zanima tematika v zvezi z notranjo revizijo, vabimo k pripravi prispevkov (skladno z navodili v tem povabilu).

Samostojno ali v skupini pripravite aktualne prispevke, še posebej pa naj obravnavajo vprašanja v zvezi z notranjo revizijo, za katera menite, da v obstoječi literaturi še ni ustreznega odgovora.

Najboljši študentski prispevek bo objavljen v reviji SIR*IUS, njegovi avtorji pa bodo povabljeni na letno Konferenco notranjih revizorjev, kjer bodo svoj prispevek predstavili širši strokovni javnosti. V reviji SIR*IUS bomo objavili tudi druge kakovostne prispevke, njihovi avtorji pa bodo povabljeni k predstavitvi na strokovnih srečanjih, ki jih organizira SIR.

14.10.2019

Kandidate vpisane v izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja bi radi opozorili na pojasnilo ANR v zvezi s praktičnim usposabljanjem kandidatov ob vložitvi zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja:

Skladno z novelo Zakona o revidiranju (1. odstavek 48. člena) morajo imeti vsi kandidati, ki zaprosijo za izdajo dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, opravljeno tudi praktično usposabljanje. To praktično usposabljanje posebej in podrobneje opredeljuje Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju (od 20. člena dalje).

Za obdobje pred začetkom veljavnosti pravilnika bo Agencija upoštevala in presojala delovne izkušnje pridobljene na področju revidiranja; če je kandidat že delal v revizijski družbi in pridobival delovne izkušnje pred uveljavitvijo pravilnika in to po njegovi uveljavitvi nadaljuje. Kandidat praktično usposabljanje priglasi čim prej ter hkrati v prilogi navede, od kdaj dalje je začel pridobivati delovne izkušnje na področju revidiranja. Poleg tega za celotno obdobje (od začetka pridobivanja delovnih izkušenj do priglasitve praktičnega usposabljanja) navede podatke, kot so zahtevani v 24. členu Pravilnika in navede revizijsko družbo, pri kateri je pridobival delovne izkušnje ter način sodelovanja z revizijsko družbo ter dokazila o vrsti sodelovanja.

2.10.2019

Sekcija preizkušenih računovodij in računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo vabi podiplomske študente s področja računovodstva, revizije, davkov in financ, pa tudi drugih smeri, ki jih ta tematika zanima, k pripravi strokovnih prispevkov s področja računovodenja in/ali obdavčitve.

26.9.2019

Na podlagi Pravilnika o programu izobraževanja in navodilu o usposabljanju za točkovanje stanovanj (Uradni list RS, št. 97/05, odslej Pravilnik) Slovenski inštitut za revizijo razpisuje izobraževanje iz točkovanja stanovanj za leto 2019. Kandidati, ki želijo opravljati preizkus znanja iz točkovanja stanovanj, morajo opraviti izobraževanje, ki traja 16 pedagoških ur. K izobraževanju se lahko prijavijo kandidati, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo gradbene, elektro, strojne ali arhitekturne smeri.

Predavanja bodo izvedena, če bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov.

25.9.2019

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov so bile 24. septembra 2019 v Kranjski Gori je bil v odbor izvoljen Marko Jagodic. Rok za pritožbe je 2. 10. 2019.

1.8.2019

Slovenski inštitut za revizijo je Ministrstvu za finance posredoval pripombe na:
- spremembe in dopolnitve Zakona o davku o odhodkov pravnih oseb
- predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

26.6.2019

Na podlagi 35. in 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za volitve nadomestnga člana odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov.

1. Člane sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov se pozove, da do 10. septembra 2019 predlagajo kandidate za nadomestnega člana odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov.
2. Volilno zasedanje se skliče 24. septembra 2019.

Ljubljana, 26. 6. 2019

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

8.5.2019

Objavljen je prevod Smernic za izvajanje Mednarodnih standardov ravnanja pri notranjem revidiranju. Smernice so dostopne aktivnim preizkušenim notranjim revizorjem.

7.5.2019

Objavljen je preveden Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake 2018, ki začne veljati 15. 6. 2019.

3.4.2019

Inštitut je prejel odgovor Ministrstva za finance na dopis, ki je obravnaval tematiko obdavčevanja amortizacije pravice do uporabe sredstev pri najemniku.

28.3.2019

Na voljo je  slovenski prevod Navodilo za upravljanje tveganj prevar – Povzetek  (Fraud Risk Management Guide Executive Summary).

25.3.2019

Združenje bank Slovenije je objavilo prenovljen obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje.

Nov obrazec ter navodila za njegovo izpolnitev sta objavljena na spletni strani ZBS, do njiju pa lahko dostopate preko naslednje povezave: Navodilo in obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnine za namen zavarovanega posojanja, 26.3.2019 oziroma preko rubrike z naslovom Smernice, pravila in navodila.

25.3.2019

Družba UNIOR d.d. objavlja povabilo k oddaji ponudb za revidiranje in sicer za revidiranje računovodskih izkazov družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.

Podrobnosti povabila so razvidne iz priloženega povabila.

25.3.2019

Odbor Sekcije preizkušenih davčnikov Slovenskega inštituta za revizijo je obravnaval pojasnilo FURS glede amortizacije pravice do uporabe sredstev pri najemniku ter na podlagi razprave sprejela stališče, ki ga je povzela v dopisu, poslanem na FURS.

28.2.2019

Tveganja pri revidiranju, povezana z izstopom Združenega kraljestva iz EU (Brexit).

21.2.2019

Na podlagi drugega odstavka 16. člena v povezavi s 3. točko prvega odstavka 9. člena in drugega odstavka 90. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 in 84/18) je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 227. seji 30. 1. 2019 sprejel, Agencije za javni nadzor nad revidiranjem pa podala soglasje št. 10.00-02/2019 z dne 19. 2. 2019, Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti.

7.2.2019

Delavnica Vizualizacija in oblikovanje poročil je razprodana!
Evidenčne prijave sprejemamo na info@si-revizija.si.

31.1.2019

Združenje bank Slovenije je v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo objavilo obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje

Obrazec predstavlja skrajšan povzetek cenitvenega poročila in omogoča enostavnejši ter preglednejši uvid v ključne informacije iz poročila. V nobenem primeru povzetek ne nadomešča priprave poročila o oceni vrednosti, ki mora biti izdelano v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, ampak predstavlja samo povzetek bistvenih ugotovitev iz poročila in skupaj z njim tvori nedeljivo celoto.

Obrazec je pripravila delovna skupina za zavarovanja pri ZBS v sodelovanju s predstavniki Slovenskega inštituta za revizijo. Namen je bil, da se s pripravo enotnega povzetka poročila tako uporabnikom (bančnim delavcem) kot izvajalcem (ocenjevalcem vrednosti) olajša medsebojno komunikacijo.

Navodilo in obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnine za namen zavarovanega posojanja najdete tukaj.

14.1.2019

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A) Slovenski inštitut za revizijo ne vodi več registrov revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev. Registri so na podlagi ZRev-2A objavljeni na spletni strani Agencije za javni nadzor nad revidiranjem.

28.12.2018

V Uradnem listu RS je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju.