Aktualne novice

23.1.2020

Nucleus Plus išče direktorja/direktorico računovodske družbe.

Oglejte si razpis ...

9.1.2020

Povabilo k oddaji ponudbe za "izvedbo notranje revizije javnega naročanja v družbi nigrad, d. d."

7.1.2020

FURS je vzpostavil klicni center za davke poslovnih subjektov. Zainteresirani lahko pokličejo na telefonsko številko 08 200 1003. Prejeli bodo informacije o DDPO, DohDej, REK obrazcih, obdavčitvi sobodajalcev, itd.

Več informacij je objavljenih na spletni strani.

16.12.2019

Objavljen je razpis izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Izobraževanje se bo začelo 9. januarja 2020 zato pohitite s prijavami.

23.10.2019

Unistar LC d. o. o. išče vodjo finančno-računovodske službe (M/Ž).
Oglejte si razpis

14.10.2019

Študente, ki jih zanima tematika v zvezi z notranjo revizijo, vabimo k pripravi prispevkov (skladno z navodili v tem povabilu).

Samostojno ali v skupini pripravite aktualne prispevke, še posebej pa naj obravnavajo vprašanja v zvezi z notranjo revizijo, za katera menite, da v obstoječi literaturi še ni ustreznega odgovora.

Najboljši študentski prispevek bo objavljen v reviji SIR*IUS, njegovi avtorji pa bodo povabljeni na letno Konferenco notranjih revizorjev, kjer bodo svoj prispevek predstavili širši strokovni javnosti. V reviji SIR*IUS bomo objavili tudi druge kakovostne prispevke, njihovi avtorji pa bodo povabljeni k predstavitvi na strokovnih srečanjih, ki jih organizira SIR.

14.10.2019

Kandidate vpisane v izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja bi radi opozorili na pojasnilo ANR v zvezi s praktičnim usposabljanjem kandidatov ob vložitvi zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja:

Skladno z novelo Zakona o revidiranju (1. odstavek 48. člena) morajo imeti vsi kandidati, ki zaprosijo za izdajo dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, opravljeno tudi praktično usposabljanje. To praktično usposabljanje posebej in podrobneje opredeljuje Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju (od 20. člena dalje).

Za obdobje pred začetkom veljavnosti pravilnika bo Agencija upoštevala in presojala delovne izkušnje pridobljene na področju revidiranja; če je kandidat že delal v revizijski družbi in pridobival delovne izkušnje pred uveljavitvijo pravilnika in to po njegovi uveljavitvi nadaljuje. Kandidat praktično usposabljanje priglasi čim prej ter hkrati v prilogi navede, od kdaj dalje je začel pridobivati delovne izkušnje na področju revidiranja. Poleg tega za celotno obdobje (od začetka pridobivanja delovnih izkušenj do priglasitve praktičnega usposabljanja) navede podatke, kot so zahtevani v 24. členu Pravilnika in navede revizijsko družbo, pri kateri je pridobival delovne izkušnje ter način sodelovanja z revizijsko družbo ter dokazila o vrsti sodelovanja.

2.10.2019

Sekcija preizkušenih računovodij in računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo vabi podiplomske študente s področja računovodstva, revizije, davkov in financ, pa tudi drugih smeri, ki jih ta tematika zanima, k pripravi strokovnih prispevkov s področja računovodenja in/ali obdavčitve.

26.9.2019

Na podlagi Pravilnika o programu izobraževanja in navodilu o usposabljanju za točkovanje stanovanj (Uradni list RS, št. 97/05, odslej Pravilnik) Slovenski inštitut za revizijo razpisuje izobraževanje iz točkovanja stanovanj za leto 2019. Kandidati, ki želijo opravljati preizkus znanja iz točkovanja stanovanj, morajo opraviti izobraževanje, ki traja 16 pedagoških ur. K izobraževanju se lahko prijavijo kandidati, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo gradbene, elektro, strojne ali arhitekturne smeri.

Predavanja bodo izvedena, če bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov.

25.9.2019

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov so bile 24. septembra 2019 v Kranjski Gori je bil v odbor izvoljen Marko Jagodic. Rok za pritožbe je 2. 10. 2019.

1.8.2019

Slovenski inštitut za revizijo je Ministrstvu za finance posredoval pripombe na:
- spremembe in dopolnitve Zakona o davku o odhodkov pravnih oseb
- predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

26.6.2019

Na podlagi 35. in 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za volitve nadomestnga člana odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov.

1. Člane sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov se pozove, da do 10. septembra 2019 predlagajo kandidate za nadomestnega člana odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov.
2. Volilno zasedanje se skliče 24. septembra 2019.

Ljubljana, 26. 6. 2019

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

8.5.2019

Objavljen je prevod Smernic za izvajanje Mednarodnih standardov ravnanja pri notranjem revidiranju. Smernice so dostopne aktivnim preizkušenim notranjim revizorjem.

7.5.2019

Objavljen je preveden Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake 2018, ki začne veljati 15. 6. 2019.

3.4.2019

Inštitut je prejel odgovor Ministrstva za finance na dopis, ki je obravnaval tematiko obdavčevanja amortizacije pravice do uporabe sredstev pri najemniku.

28.3.2019

Na voljo je  slovenski prevod Navodilo za upravljanje tveganj prevar – Povzetek  (Fraud Risk Management Guide Executive Summary).

25.3.2019

Združenje bank Slovenije je objavilo prenovljen obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje.

Nov obrazec ter navodila za njegovo izpolnitev sta objavljena na spletni strani ZBS, do njiju pa lahko dostopate preko naslednje povezave: Navodilo in obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnine za namen zavarovanega posojanja, 26.3.2019 oziroma preko rubrike z naslovom Smernice, pravila in navodila.

25.3.2019

Družba UNIOR d.d. objavlja povabilo k oddaji ponudb za revidiranje in sicer za revidiranje računovodskih izkazov družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.

Podrobnosti povabila so razvidne iz priloženega povabila.

25.3.2019

Odbor Sekcije preizkušenih davčnikov Slovenskega inštituta za revizijo je obravnaval pojasnilo FURS glede amortizacije pravice do uporabe sredstev pri najemniku ter na podlagi razprave sprejela stališče, ki ga je povzela v dopisu, poslanem na FURS.

28.2.2019

Tveganja pri revidiranju, povezana z izstopom Združenega kraljestva iz EU (Brexit).

21.2.2019

Na podlagi drugega odstavka 16. člena v povezavi s 3. točko prvega odstavka 9. člena in drugega odstavka 90. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 in 84/18) je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 227. seji 30. 1. 2019 sprejel, Agencije za javni nadzor nad revidiranjem pa podala soglasje št. 10.00-02/2019 z dne 19. 2. 2019, Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti.

7.2.2019

Delavnica Vizualizacija in oblikovanje poročil je razprodana!
Evidenčne prijave sprejemamo na info@si-revizija.si.

31.1.2019

Združenje bank Slovenije je v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo objavilo obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje

Obrazec predstavlja skrajšan povzetek cenitvenega poročila in omogoča enostavnejši ter preglednejši uvid v ključne informacije iz poročila. V nobenem primeru povzetek ne nadomešča priprave poročila o oceni vrednosti, ki mora biti izdelano v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, ampak predstavlja samo povzetek bistvenih ugotovitev iz poročila in skupaj z njim tvori nedeljivo celoto.

Obrazec je pripravila delovna skupina za zavarovanja pri ZBS v sodelovanju s predstavniki Slovenskega inštituta za revizijo. Namen je bil, da se s pripravo enotnega povzetka poročila tako uporabnikom (bančnim delavcem) kot izvajalcem (ocenjevalcem vrednosti) olajša medsebojno komunikacijo.

Navodilo in obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnine za namen zavarovanega posojanja najdete tukaj.

14.1.2019

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A) Slovenski inštitut za revizijo ne vodi več registrov revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev. Registri so na podlagi ZRev-2A objavljeni na spletni strani Agencije za javni nadzor nad revidiranjem.

7.1.2019

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

28.12.2018

V Uradnem listu RS je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju.

27.12.2018

Na Zavodu RS za zaposlovanje je objavljeno naslednje prosto delovno mesto v Luki Koper, d. d.:

Naziv delovnega mesta: vodja področja notranje revizije – M/Ž

Ključne naloge:
• Načrtovanje, organiziranje, spremljanje in nadziranje dela na področju notranje revizije
• Komuniciranje z zaposlenimi in vodenje 
• Ocenjevanje sistemov notranjih kontrol, dajanje zagotovil in svetovanje
• Opravljanje drugih del v skladu s hierarhijo pravil notranjega revidiranja, akti družbe in pooblastil, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi 
• Sodelovanje in koordinacija dela z zunanjimi revizorji, svetovalci in nadzorniki

Zahtevana izobrazba: 
1. VII. oz. VI/2 raven izobrazbe ekonomske/družboslovne smeri 
2. 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delih

Od kandidatov pričakujemo predvsem:
• poznavanje predpisov s področja dela notranjega revidiranja in obveznih sestavin Mednarodnega okvira strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (IPPF), kar lahko dokazuje s strokovnim izpitom preizkušeni notranji revizor,
spoštovanje načel in pravil vedenja Kodeksa etike, to je neoporečnost, nepristranskost, zaupnost in usposobljenost 
• vodstvene izkušnje
• dobro poznavanje poslovnih aplikacij na področju dela, predvsem MS Office
• znanje angleškega jezika

Prednost pomenijo tudi:
• dodatna znanja s področja notranjih kontrol, upravljanja tveganj in upravljanja družb 
• izkušnje v gospodarski dejavnosti logistike in transporta 
• izkušnje s projektnim vodenjem

Pričakovane kompetence:
Sodelovanje, odgovornost, spoštovanje, pripadnost, strokovnost in samostojnost, komunikacijske sposobnosti, organizacijske sposobnosti, reševanje problemov, trajnostna naravnanost, usmerjenost k strankam, obvladovanje stresa, trajnostna naravnanost, ciljno vodenje, vodenje in razvoj sodelavcev.

Pogodba o zaposlitvi se bo z izbranim kandidatom za vodilno delovno mesto sklenila za določen čas 2 leti, s poskusno dobo šest mesecev.

V kolikor bi kateri od vaših članov bil zainteresiran za zasedbo razpisanega prostega delovnega mesta lahko pošlje prijavo z življenjepisom na naslov Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper do vključno 7. 1. 2019.

Dodatne informacije glede zahtev za zasedbo delovnega mesta se dobijo v Kadrovskem področju (tel. št. 05 66 56 931, 05 66 56 915)