Razpis izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij

I. Pravna podlaga

Pravna podlaga za izobraževanje, način izvedbe in drugo v tej zvezi so določeni v

 • Zakonu o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18),
 • Statutu Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) in
 • Pravilniku o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij (odslej Pravilnik).

II. Izpitna komisija

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo (odslej Strokovni svet Inštituta) je na seji 19. 6. 2023 imenoval v izpitno komisijo

dr. Boruta Bratino,
Matejo Cimerman,
Silvano Jagodic,
ddr. Timoteja Jagriča,
Mojco Janko,
dr. Sama Javornika,
mag. Ivana Kebriča,
mag. Marjeto Končar,
dr. Igorja Lončarskega,
mag. Karin Lušnic,
mag. Đorđa Mihajlovića,
Deana Mikoliča,
dr. Marjana Odarja,
dr. Renata Vrenčurja in
Romana Zidarna.

III. Izobraževalni program

Izobraževanje je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu opravlja kandidat izpite iz posameznih predmetov, v drugem pa predstavi in zagovarja zaključno delo ter ustno odgovarja na postavljena vprašanja.

Prvi del izobraževanja zajema

Predmet Nosilec Ure
Celovita analiza poslovnega okolja, dejavnosti in podjetja Dr. Samo Javornik 19
Finančno modeliranje Dr. Samo Javornik 11
Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanje podjetij Dr. Borut Bratina 16
Izdelava ocene vrednosti podjetja na izbranem primeru Dr. Samo Javornik 18
Izbrane teme iz sodobnih poslovnih financ Dr. Igor Lončarski 31
Metode ocenjevanja vrednosti podjetij Mag. Karin Lušnic 29
Obdavčitev pravnih oseb in davčni vidiki poslovnih združitev Jurij Meze 8
Osnove računovodenja in revidiranja Dr. Robert Horvat 9
Poklicna etika in poslovno komuniciranje Leon Magdalenc 5
Posebnosti pri ocenjevanju vrednosti podjetij Dean Mikolič 36
Pravila stroke ocenjevanja vrednosti Mag. Karin Lušnic 9
Skupaj   191

Drugi del izpita, v katerem kandidat zagovarja zaključno delo in ustno odgovarja na vprašanja, se opravlja pred posebno komisijo, ki je sestavljena iz treh članov imenovanih izmed članov izpitne komisije.

IV. Pogoji za vpis

Kandidat, ki se želi vpisati v izobraževanje, mora izpolnjevati pogoje,

 1. da je zaključil najmanj študijski program druge stopnje po zakonu, ki ureja visoko šolstvo oziroma ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo;
 2. da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju, ki zahteva strokovno znanje, potrebno za ocenjevanje vrednosti podjetij;
 3. da ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine ter
 4. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo oziroma je kazen že izbrisana iz kazenske evidence.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis

Izobrazba
Kandidat za vpis v izobraževanje navede v prijavnici fakulteto, na kateri je diplomiral, vpiše strokovni naziv in stopnjo izobrazbe, ki jo je pridobil, ter priloži kopijo ustrezne diplome.

Delovne izkušnje
Kandidat za vpis v izobraževanje v prilogi k vpisnici opiše delovne izkušnje. Navede tudi organizacijo, v kateri si je delovne izkušnje pridobil, in področje, na katerem si jih je pridobil.

V. Predavanja

Predavanja se bodo predvidoma začela v začetku leta 2024. Izobraževanje bomo organizirali, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.

Kandidate, sprejete v izobraževanje, bomo o začetku in kraju predavanj pravočasno obvestili.

Predavanja bodo praviloma ob četrtkih in petkih popoldne ter sobotah dopoldne. V posameznih primerih tudi ob petkih dopoldne in izjemoma druge dni v tednu popoldne.

VI. Izpiti

Izpite ureja Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij (odslej Pravilnik).

Na podlagi 4. člena Pravilnika je kandidat lahko oproščen opravljanja izpita iz (dela) predmeta na podlagi izpita, ki ga je opravil na izobraževanju pri Inštitutu ali pri Ameriškem združenju ocenjevalcev (American Society of Appraisers), če njegova vsebina ustreza predmetniku iz tega pravilnika.

Kandidat uveljavlja oprostitev opravljanja izpita na posebnem obrazcu, na katerega vpiše

 • naziv izpita,
 • ime organizacije, pri kateri je opravil izpit,
 • datum, ko ga je opravil,
 • ime profesorja, pri katerem ga je opravil, in
 • oceno.

Kandidat mora k izpitom, ki jih uveljavlja kot opravljene, priložiti tudi potrdilo o opravljenem izpitu in vsebino izpitov.

VII. Cene

Svet Inštituta je določil, da je cena izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij 4.509,00 €; v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost.

Vanjo so všteti stroški izobraževanja z izpiti in zagovorom zaključnega dela ter dostop do gradiva na zaprtem delu spletne strani Inštituta.

Kandidatom, ki so (delno) oproščeni opravljanja izpitov v okviru izobraževa­nja, se šolnina sorazmerno zniža le v primeru, da so vložili zahtevek za oprostitev opravljanja izpita ob vpisu v izobraževanje; v nasprotnem primeru se jim že plačana šolnina ne vrača.

Stroške izobraževanja morajo kandidati plačati deset dni po izdaji predračuna. Če se kandidat izpiše iz izobraževanja v roku dveh mesecev po začetku izobraževanja, je upravičen do vračila 70 % plačane šolnine, če se iz izobraževanja izpiše do konca predavanj, pa je upravičen do vračila 20 % plačane šolnine.

Za vsako ponavljanje izpita se zaračuna 60,50 €; v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost. Za vsako ponavljanje zagovora zaključne naloge se zaračuna 880,00 €; v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost. Pristojbino za ponovni zagovor je treba poravnati pred opravljanjem ponovnega zagovora.

VIII. Način vpisa

Kandidati se vpišejo v izobraževanje po sledečem postopku:

 • Registrirajo se v študentski informacijski sistem SIS. Ob registraciji obvezno izpolnijo vsa vnosna polja.
 • Na seznamu izobraževanj najdejo izobraževanje, na katerega se želijo prijaviti.
 • S klikom na gumb Prijava na izobraževanje vnesejo podatke o plačniku in oddajo prijavnico.
 • Prijavnico natisnejo, podpišejo in skenirajo. Podpisano prijavnico skupaj z ostalimi zahtevanimi dokumenti oddajo s klikom na gumb "Dodaj priponke".

O sprejemu bodo kandidati pisno obveščeni.

Kandidati se za izobraževanje lahko prijavijo do 6. novembra 2023.

Dodatne informacije dobite na Slovenskem inštitutu za revizijo. Pokličete nas lahko po telefonu 01 568 55 54 ali nam pišete na info@si-revizija.si.