SIR*IUS 2013

   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Andrew Chambers
Internal Audit – Serving Top Managements and Boards, an Analysis of Recent Developments
Notranja revizija – podpora poslovodstvu in organom nadzora, analiza zadnjih dosežkov
 
Natalija Doles Planinšek
Usmeritve pri pripravi poročila notranje revizije
Audit Report Writing Principles
 
Maja Hmelak in Uroš Žust
Vsebinski elementi listine o poslu s strokovnjakom za revizijo informacijskih sistemov in dajanje zagotovil
Content Elements of an Engagement letter with an IS audit and assurance professional
 
Milan Jagrič
Uspešno in učinkovito komuniciranje z deležniki
Effective and efficient communication with stakeholders
 
Dr. Franc Koletnik
Notranja revizija v luči obstoja in razvoja organizacije
Internal auditing in relation to an existing and developing business organisation
 
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Rules in Internal Auditing
 
Slavka Kavčič, Marjan Odar, Stanko Koželj
Razvitost računovodstva v slovenskih podjetjih – predstavitev in prvi izsledki raziskav, 1995–2011
Development of accounting in Slovenian companies – presentation and first research results, 1995–2011
 
   
Iz prakse za prakso  
Revizor informacijskih sistemov kot veščak poslovodstva in revizorjev veščak  
Strokovna pobuda Slovenskega inštituta za revizijo za spremembo in dopolnitev Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
 
Uporaba sodil pri revizijah smotrnosti  
Notranji revizor in revizor informacijskih sistemov  
Prenos nepremičnin na občino in plačilo komunalnega prispevka  
Obračun DDV-ja od prodaje nepremičnin v sodnem izvršilnem postopku  
Pridobitev lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev  
Pripoznavanje prihodkov pri podjetjih, ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov  
Knjiženje plač v skladu s priporočenim enotnim kontnim načrtom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije  
   
Novosti in obvestila  
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
Đorđe Mihajlović
Novela ZFPPIPP-E: glavne novosti insolventne zakonodaje
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Renato Burazer
Izzivi pri revidiranju testiranja programske opreme
Challenges of software testing audit
 
Peter Grasselli, Jožica Kržič
Priprava načrta ocenjevanja skladnosti delovanja informacijskih sistemov na osnovi COBIT®5
How to prepare COBIT®5 based information system compliance audit plan
 
Boštjan Kežmah
Obveznosti aktivnega preizkušenega revizorja informacijskih sistemov pri revidiranju osebnih podatkov
Obligations of active certified information system auditors when auditing
personal data
 
Rado Ključevšek
Skupno življenje in sinergija COBIT 5 in ISO/IEC 27001/27002
Coexistence and synergy of COBIT 5 and ISO/IEC 27001/27002
 
John Mitchell, PhD
Digital forensics: finding and preserving the hidden evidence
Računalniško preiskovanje (dobre, slabe in grde strani preiskovanja)
 
Andrej Zimšek
Upravljanje identitet
Identity management
 
Dr. Igor Pšunder
Mera kapitalizacije pri ocenjevanju vrednosti pravic na nepremičninah
Capitalization Rate in Real Property Appraisal
 
   
Iz prakse za prakso  
Poročanje o začetnih revizijskih poslih  
Strokovno mnenje Slovenskega inštituta za revizijo o načinu izvajanja Uredbe o izvajanju ukrepov za stabilnost bank (Uradni list RS, št. 22/2013)  
Vloga pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme pri urejanju registra osnovnih sredstev  
Uresničevanje notranjerevizijskih svetovalnih storitev v luči mednarodnih standardov notranjega revidiranja  
Revidiranje uspešnosti in učinkovitosti upravljanja tveganj  
Obravnava področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij na nadzornih svetih in upravnih odborih družb  
Pripoznavanje terjatev za odloženi davek za prenos neizrabljenih davčnih izgub v naslednje obdobje  
Računovodska obravnava usredstvenja lastnih učinkov in lastnih storitev  
   
Novosti in obvestila  
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Mateja Cimerman
Analitični postopki kot postopki ovrednotenja računovodskih informacij
Analytical Procedures as Accounting Information Evaluation Procedures
 
Dr. Meta Duhovnik
Revizorjevi postopki in revizorjevo poročanje pri posebnih vrstah revizije
The Auditor's Procedures and Reporting in the Case of Special Audits
 
Jimmy Helm
Fraud in Financial Statements and the Role of the Auditor
Prevare v računovodskih izkazih in vloga revizorja
 
Tina Kolenc Praznik
Pomembnost pri revidiranju
Audit materiality
 
Dr. Peter Podgorelec
Soglasja nadzornega sveta v zvezi z notranjerevizijsko dejavnostjo
Approval of the supervisory board in relation to internal auditing
 
Lidija Hauptman
Kontrolni okviri za davčne potrebe
Tax Control Frameworks
 
   
Iz prakse za prakso  
Pisne predstavitve poslovodstva  
Posplošena tržna vrednost  
Tveganja asimetričnih informacij  
Notranji revizor in obravnavanje tveganja prevare  
Skladnost spletnih mest s 157. členom ZEkom-1  
Davčni odtegljaj od obresti v tujini  
Izkazovanje popravkov vrednosti poslovnih terjatev v izkazu poslovnega izida  
Računovodska obravnava obojestransko opravljenih poslov  
Sestavitev začetne bilance stanja kmečkih gospodinjstev, ki bodo začela voditi poslovne knjige  
   
Novosti in obvestila  
Hilde Bloome
Audit Policy in Europe 
Revizijska politika v Evropi
 
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Karin Lušnic
Obravnava pribitkov za obvladovanje, ki se uporabljajo v praksi ocenjevanja vrednosti podjetij
Developments in control premiums in BV appraisal practice
 
Ivan Kebrič
Načrtovanje rasti podjetja
Estimating Growth
 
Dean Mikolič
Ocenjevanje vrednosti za namen iztisnitve po ZGD-1
Valuation for the squeeze-out purpose under the Slovene Companies Act (ZGD-1)
 
Slavko Stošicki
Vpliv gospodarskih razmer na ekonomsko zastaranje opredmetenih sredstev
Economic obsolescence of tangible assets due to the impact of economic conditions
 
Dr. Renato Vrenčur
Pravna opredelitev stvarnih pravic
The legal definition of property rights (JEL K11)
 
Danuška Bobek - Gospodarič*
Uporaba mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi s prilagoditvami transfernih cen v davčnih inšpekcijskih nadzorih
The use of bilateral conventions of avoiding double taxation in connection with transfer pricing adjustments in tax audit
 
   
Iz prakse za prakso  
Strokovna razlaga revizijskega sveta, povezana z mnenjem gospoda Rajka Pirnata  
Dopis banke slovenije z dne 3. 1. 2013 (oznaka 24.40-9/13-HK)  
Ocenjevanje vrednosti v skladu z uredbo o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank z vidika ocenjevanja vrednosti sredstev  
Proučevalni (analitični) postopki kot pomembno orodje notranje revizije  
Zmote in nedoslednosti pri uporabi temeljnih poslovno-ekonomskih in poklicnoetičnih pojmov  
Obvladovanje družbenih medijev v organizacijah  
Oblikovanje, zmanjšanje in odprava presežka iz prevrednotenja  
Knjiženje obveznosti za neizkoriščen letni dopust  
   
Obvestila  
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Mihael Kranjc
Kaj je (in kaj ni) prevarantsko računovodsko poročanje?
What is (and what isn't) financial statement fraud?
 
Dr. Barbara Mörec
Analiziranje podatkov iz računovodskih izkazov in izrazna moč EBIT, EBITDA
Analyzing data from the financial statements and the power of EBIT, EBITDA
 
Dr. Aleš Novak
Celostno poročanje
Integrated reporting
 
Evelina Novak
Računovodska in davčna vprašanja, povezana z vlaganji v raziskave in razvoj
Accounting and tax issues with respect to investments in research and development
 
Dr. Boštjan Delak
Način izvedbe pregleda informacijskega sistema
Approach to Information System Review
 
Mag. Žiga Stupica
Hierarhija pravnih aktov – 859. člen Obligacijskega zakonika glede na prvi odstavek 28. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije
Hierarchy of Legal Acts - Article 859 of the Slovene Code of Obligations with regard to Article 28(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union
 
   
Iz prakse za prakso  
Dve področji, ki zahtevata posebno pozornost pri reviziji računovodskih izkazov za leto 2012  
Redno letno poročanje revizijskih družb  
Sodelovanje in medsebojno komuniciranje pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme  
Uvrstitev pojma likvidacijska vrednost v stroko ocenjevanja vrednosti in povezava z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti  
Notranjega revizorja zares potrebujemo!  
Vloga notranjega revizorja pri krepitvi revizorjeve neodvisnosti in nepristranskosti  
Zagotavljanje skladnosti akreditirane programske opreme z enotnimi tehnološkimi zahtevami  
Davek na finančne storitve  
Predstavitev kontrolnega seznama za preverjanje dobre poslovne prakse v malih podjetjih  
Obravnava pomoči, ki jo humanitarne organizacije dajejo socialno ali kako drugače ogroženim fizičnim osebam  
   
Obvestila  
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
Sporočilo za javnost  
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Ema Čad
Bonitete in drugi dohodki fizičnih oseb z vidika obremenitve z dajatvami
Fringe benefits and other income of natural persons from the perspective of tax burdens
 
Karmen Demšar
Stalna poslovna enota v Sloveniji in problematika obračunavanja DDV-ja
Fixed establishment in Slovenia and the issue of VAT accounting
 
Brigita Franc
Določanje enotne konsolidirane davčne osnove – izziv EU na davčnem področju
Determination of Common Consolidated Corporate Tax Base – A Challenge for the EU in the Tax Field
 
Saša Jerman
Problematika obračunavanja DDV-ja pri cesiji in odkupu terjatev (nepravi in pravi faktoring)
The issue of VAT treatment of cession and purchase of debts (quasi and true factoring)
 
Darija Šinkovec
Učinkovito obvladovanje davčnih tveganj v gospodarskih družbah
Effective Tax Risk Management in Companies
 
Dr. Clemens Nowotny
Determination of the Tax Basis of a PE
The New OECD-Approach
 
   
Iz prakse za prakso  
Revizija v invalidskih podjetjih  
Revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov  
Vloga pooblaščenih ocenjevalcev v postopkih revidiranja  
Negotovosti, povezane z ocenjevanjem vrednosti  
Vloga notranjega revizorja pri vzpostavitvi in zagotavljanju procesa upravljanja, tveganj in usklajenosti v družbi  
Revizijske sledi v aplikativni programski opremi  
Davčna obravnava vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti  
Pripoznavanje sredstev v poslovnih knjigah samostojnega podjetnika posameznika  
Vrednotenje finančnih naložb pri sestavitvi letnega poročila za 2012  
   
Obvestila  
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije