Slovenski računovodski standardi (2016)

© Avtorske pravice, povezane z dokumenti, dostopnimi na tej strani, ima Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska 106, Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Uporabnik lahko uporablja njihovo vsebino izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Slovenski računovodski standardi (2016)
(Ur. l. RS, št. 95/2015 z dne 10. 12. 2015)

Slovenski računovodski standardi (2016) so bili sprejeti 22. oktobra in 16. novembra 2015. Inštitut je od ministrstva pristojnega za finance, ministrstva pristojnega za gospodarstvo in ministrstva pristojnega za kmetijstvo prejel soglasja k objavi standardov. Standardi so bili 3. decembra 2015 poslani Uradnemu listu v objavo.

Sklep o razveljavitvi SRS 38 (2006) (Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 28. 12. 2015)

Popravek Slovenskih računovodskih standardov 2016 (Ur. l. RS, št 74/2016 z dne 15. 11. 2016)

Spremembe SRS 30 (2016)  (Ur. l.  RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017)

Slovenski računovodski standard 15 (2019) – Prihodki (Ur. l. RS, 57/2018 z dne 24. 8. 2018).

Spremembe slovenskih računovodskih standardov 2016 (Ur. l. RS, št. 81/2018, z dne 14. 12. 2018)

 

Neuradno prečiščeno besedilo SRS 2016, Pojasnila k SRS 2016, PSR, Enotni kontni okvir in Priporočeni kontni načrt (vključene spremembe do vključno objave v Ur. L.RS, št. 81/2018)

 

ANGLEŠKI PREVOD SRS 2016
Slovenian Accounting Standard 2016 (Unofficial Consolidated text)