Slovenski računovodski standardi (2016)

© Avtorske pravice, povezane z dokumenti, dostopnimi na tej strani, ima Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska 106, Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Uporabnik lahko uporablja njihovo vsebino izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Slovenski računovodski standardi (2016)
(Ur. l. RS, št. 95/2015 z dne 10. 12. 2015)

Slovenski računovodski standardi (2016) so bili sprejeti 22. oktobra in 16. novembra 2015. Inštitut je od ministrstva pristojnega za finance, ministrstva pristojnega za gospodarstvo in ministrstva pristojnega za kmetijstvo prejel soglasja k objavi standardov. Standardi so bili 3. decembra 2015 poslani Uradnemu listu v objavo.

Slovenski računovodski standard 15 (2019) – Prihodki (Ur. l. RS, 57/2018 z dne 24. 8. 2018).

Sklep o razveljavitvi SRS 38 (2006) (Uradni list RS, št. 98/2015)

Popravek Slovenskih računovodskih standardov 2016 (Ur. l. RS, št 74/2016)

Spremembe SRS 30 (2016)

Spremembe slovenskih računovodskih standardov 2016 (Ur. l. RS, št. 81/2018, z dne 14. 12. 2018)

Neuradno prečiščeno besedilo SRS 2016 (vključene spremembe do vključno objave v Ur. l. RS, št. 81/2018)


Pojasnila k SRS 2016

Pojasnilo 1 k SRS 2 (2016): Emisijski kuponi

Pojasnilo 1 k SRS 3 (2016): Izkazovanje in vrednotenje dolžniških finančnih instrumentov, ki se pod določenimi pogoji lahko spremenijo v lastniške (mezzanin naložbe)

Pojasnilo 1 k SRS 5 (2016): Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost

Pojasnilo 1 k SRS 11 (2016): Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe (Ur. l. RS, št. 81/2018, z dne 14. 12. 2018)