SIR*IUS 2021

SIR*IUS 1/2022

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mojca Bartol Lesar
Stalna poslovna enota in DDV
Fixed establishment in VAT taxation
Mag. Rosana Dražnik
Pravila pri obračunavanju DDV-ja pri uvozu blaga
VAT at import procedures
Mag. Brigita Franc
Transferne cene v povezavi s prestrukturiranjem družb v skupini povezanih oseb
Transfer prices in connection with the restructuring of companies in a group of related parties
Jure Mercina
Davčni vidiki nagrajevanja zaposlenih v obliki delnic oz. delniških opcij
Tax aspects of granting employees stock units or stock option
Mag. Blaž Pate
Problematika uveljavljanja povračil stroškov v postopkih davčnega nadzora
Issue of cost reimbursement in tax inspection procedure
Mag. Boris Tuma
Zadovoljstvo uporabnikov poročil o oceni vrednosti nepremičnin – anketa
Survey – User Satisfaction of Real Estate Valuation Reports
 
Iz prakse za prakso
Ovrednotenje učinka nepopravljenih navedb preteklih obdobij na računovodske izkaze
Pregled sprememb v novih MSOV-jih, ki začnejo veljati 31. januarja 2022
Razvoj kompetenc notranjega revizorja
Pokrivanje izgube v pogodbenem koncernu
Evidentiranje vračil pomoči ob covidu-19
Oprostitev davčnega odtegljaja od izplačil dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije