Notranji revizorji

Sekcija preizkušenih notranjih revizorjev, ustanovljena leta 1997, je slovensko strokovno združenje preizkušenih notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo (SIR). SIR sprejema Hierarhijo in pravila notranjega revidiranja, izobražuje preizkušene notranje revizorje, jih združuje ter jim pomaga z usmeritvami za delo.

Preizkušeni notranji revizorji si prizadevamo s svojim delom najbolje predstavljati stroko notranjega revidiranja. Naša strokovnost, ki smo jo izkazali v izobraževalnem programu, izkušnje, sprotno dodatno izobraževanje, pisanje in branje strokovnih prispevkov in usmeritev pomagajo nam in drugim, ki opravljajo notranje revidiranje, da smo najboljši.

Naša vizija je, da je SIR vodilna organizacija na področju notranjega revidiranja v Sloveniji in tisti, ki skrbi za razvoj te stroke.

Kaj je notranja revizija?
Kakšen je naš letni program dela?

Člani SIR-a smo imetniki strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor. Konec leta 2019 nas je bilo 251, od tega 100 aktivnih preizkušenih notranjih revizorjev, to je tistih, ki smo se tudi pisno zavezali, da bomo pri svojem delu spoštovali Kodeks poklicne etike notranjih revizorjev, delovali v skladu s pravili stroke, razvrščenimi v Hierarhijo pravil notranjega revidiranja, ter se nenehno strokovno izobraževali zato, da širimo svoje znanje, veščine in druge sposobnosti. Delo opravljamo na različnih področjih poslovanja.

Kako postati preizkušeni notranji revizor?

Preizkušeni notranji revizorji običajno opravljamo notranje revidiranje, kar pomeni, da dajemo zagotovila o upravljanju organizacije, upravljanju tveganj in kontrolnih postopkih (notranjem kontroliranju) in svetujemo. Delo opravljamo skladno s pravili stroke.

Dostop za člane SIR-a.

Kaj je notranja revizija?

Notranja revizija kot dejavnost obstaja v organizaciji zato, da krepi in ščiti njeno vrednost. Notranja revizija ima eno izmed ključnih vlog v organizaciji. Spodbuja izboljšave v organizaciji in takšno ravnanje organizacije, ki zagotavlja njen vzdržnostni uspeh in krepitev njene vrednosti.

Notranja revizija s svojimi aktivnostmi (vrhovnemu) poslovodstvu organizacije in organu nadzora pomaga pri upravljanju organizacije. V organizaciji izvaja notranje revidiranje – sistematičen in metodičen način dela, ki se vedno izvaja skladno s pravili notranjega revidiranja.

Z izvajanjem notranjega revidiranja (v ožjem pomenu) poslovodstvo in organ nadzora od notranje revizije dobita zagotovila o predmetu revidiranja, na primer zagotovilo o tem, da je upravljanje organizacije in njenih tveganj ter notranje kontroliranje v organizaciji uspešno. Zagotovila, ki jih daje notranja revizija, so neodvisna in nepristranska.

Notranja revizija lahko tudi svetuje poslovodstvu in organu nadzora v organizaciji.

Zaradi izvajanja notranjega revidiranja je notranja revizija prisotna stalno in povsod v organizaciji. Notranja revizija ima vpogled v poglobljeno razumevanje delovanja organizacije ter njeno(-e) strategijo(-e). S tem vpogledom in razumevanjem ima možnost dajati najboljša možna zagotovila in nasvete (pri svetovanju).

Notranje revidiranje opravljamo notranji revizorji. Čeprav se temeljna načela strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju ne spreminjajo, pa se stalno spreminja okolje, v katerem notranja revizija deluje. Preizkušeni notranji revizorji smo zato usposobljeni in preizkušeni strokovnjaki. Preizkušeni notranji revizorji se pri SIR-u izobražujemo (za pridobitev strokovnega naziva in kasneje nenehno strokovno izpopolnjujemo), združujemo ter pri njem dostopamo do gradiv o notranji reviziji.

Kako postati preizkušeni notranji revizor?


Sekcijo preizkušenih notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo (SIR) vodi Odbor.

Odbor pripravi letni program dela, predlaga sprejetje ali spremembo pravil notranjega revidiranja, njihovo hierarhijo, sprejme usmeritve in strokovne rešitve za delo notranjih revizorjev (na podlagi navodil in predloge), ki jih objavlja v reviji SIR*IUS, in opravlja druga dela.

Odbor spodbuja in poziva vse preizkušene notranje revizorje k aktivnemu sodelovanju pri delu Sekcije. Svoje pobude lahko pošljete na info@si-revizija.si.

Prav tako spodbujamo različna raziskovanja na področju notranje revizije. Izsledki raziskav o notranji reviziji pripomorejo k dodatnemu znanju o stroki notranjega revidiranja in notranji reviziji. Zato pozivamo k izvajanju raziskav s takšnim ciljem. Pišete lahko na info@si-revizija.si.

Petčlanski Odbor sekcije izvolijo preizkušeni notranji revizorji, vpisani v register pri SIR-u, z večino glasov na volilnem zasedanju sekcije. Trenutni Odbor je bil izvoljen 26. novembra 2020. Sestavljajo ga:

Predsednica:
Jasmina Mandžuka

Člani:
mag. Petra Finžgar
Tina Toman Pfajfar*
mag. Blanka Vezjak
dr. Daniel Zdolšek*

Opomba: * – Nadomestna člana, izvoljena na volilnem zasedanju sekcije dne 24. 11. 2022.

Poročilo o delu za leto 2021

Poročilo o delu za leto 2021.

 

Program dela za leto 2022

Odbor sekcije PNR je sprejel predlog programa dela za leto 2022, ki ga je sprejel Svet Inštituta.

Projekt 1

Izvedba izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor in izobraževanja za notranje revizorje v javnem sektorju.
Strokovni vodja projekta: mag. Andreja Istenič
Rok: stalna naloga


Projekt 2

Organizacija delavnic, seminarjev in drugih oblik funkcionalnega izobraževanja.
Strokovni vodji projekta: Jasmina Mandžuka, mag. Blanka Vezjak
Rok: stalna naloga


Projekt 3

Zagotavljanje člankov in strokovnih rešitev Iz prakse za prakso s področja notranje revizije v reviji reviji SIR*IUS.
Strokovni vodja projekta: mag. Petra Finžgar
Rok: stalna naloga


Projekt 4

Promocija sekcije navzven in aktivno sodelovanje s PNR in člani ostalih sekcij pri Inštitutu.
Strokovni vodja projekta: Jasmina Mandžuka in direktor SIR
Rok: stalna naloga


Projekt 5

Izvedba letne konference notranjih revizorjev.
Strokovni vodja projekta: člani odbora
Rok: november


Projekt 6

Sprejem pravil notranjega revidiranja.
Strokovni vodja projekta: Jasmina Mandžuka


Projekt 7

Aktivno vključevanje v oblikovanje zakonodaje in drugih predpisov za področje delovanja preizkušenih notranjih revizorjev in objava seznama predpisov in izpis delov členov, ki se v slovenski zakonodaji navezujejo na notranjo revizijo.
Strokovni vodja projekta: Darja Podobnik
Rok: stalna naloga


Projekt 8

Raziskovalna dela s področja notranjega revidiranja
Strokovni vodja projekta: mag. Andreja Istenič
Rok: stalna naloga


Projekt 9

Vzdrževanje spletne strani
Strokovni vodja projekta: mag. Petra Finžgar
Rok: stalna naloga


Projekt 10

Strokovno sodelovanje z IIA – Slovenskim inštitutom
Strokovni vodja projekta: mag. Petra Finžgar
Rok: stalna naloga


Opomba:
Predloge za posebne projekte odbora sekcije oz. vprašanja o projektih pošljite na info@si-revizija.si.