Javni poziv za kandidaturo za člana komisije za preizkus znanja iz točkovanja stanovanj

Javni poziv za kandidaturo za člana komisije za preizkus znanja iz točkovanja stanovanj

1. Na podlagi 10. člena Pravilnika o programu izobraževanja in navodilu o usposabljanju za točkovanje stanovanj (Uradni list RS, št. 97/05) Slovenski inštitut za revizijo predlaga člane komisij za preizkus znanja, s katerim ugotovi, ali je kandidat usposobljen za samostojno vodenje postopka točkovanja v skladu s pravilnikom, ki ureja merila za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb.

2. Kandidat za člana izpitne komisije mora

  • predložiti veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin oziroma dokazilo, da je imenovan za sodnega cenilca gradbene stroke; s tem dokaže, da je upravičen do kandidature;
  • posredovati tele podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za katerega je usposobljen; naziv organizacije, kjer je zaposlen, in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; izjavo, da je privolil v kandidaturo; kratko utemeljitev kandidature.

 

Na podlagi predložene dokumentacije bo Slovenski inštitut za revizijo oblikoval predloge za člane komisije za preizkus znanja iz točkovanja stanovanj in jih predal Ministrstvu za okolje in prostor, ki bo o njih odločalo.

Predloge z dokazili in podatki, navedenimi pod točko 2, pošljite na naslov
Slovenski inštitut za revizijo,
Dunajska 106,
1000 Ljubljana,
najpozneje 10 dni po objavi v Uradnem listu.

Nepopolnih predlogov ne bomo upoštevali.

Slovenski inštitut za revizijo
Številka 5/05
Ljubljana, 11. 10. 2005