SIR*IUS 2014

   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Milan Jagrič
Delovni program posla in COSO 2013
Engagement Work Program and COSO 2013
 
Mag. Boštjan Kežmah
Z revizijo informacijskega sistema do odličnosti informacij
Towards Information Excellence with Information Systems Audit
 
Dr. Franc Koletnik
Preiskovanja za poslovne in sodne potrebe
Inquiries for business and judicial purposes
 
Maja Romih, Diana Žižek
Notranje revidiranje korporativnega upravljanja
Internal Auditing of Corporate Governance
 
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Rules in Internal Auditing
 
Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar
Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih – informacije za odločanje pri nabavni in naložbeni funkciji
Development of Managerial Accounting in Slovenian Companies – Information for Decision – Making on Purchasing and Investment Function
 
Mag. Stanka Šarc Majdič, mag. Jernej Šturm
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin za potrebe bank
Valuation of real estates for the needs of banks
 
   
Iz prakse za prakso  
Poročilo neodvisnega revizorja o preiskavi osnovnega seznama finančnih terjatev  
Odprava pridržka skladno s 185.a členom ZFPPIPP-ja  
Sodelovanje notranjega in zunanjega revizorja  
Združevanje denarnih sredstev v skupini (angl. Cash Pooling)  
Oblikovanje meril za odpisovanje poslovnih terjatev  
Obvezne sestavine izreka odločbe o prekršku  
Roki veljavnosti standardov na področju revidiranja informacijskih sistemov  
   
Novosti in obvestila  
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Dr. Boštjan Delak
Revizijska sled v informacijskih sistemih v teoriji in praksi
Information System Audit Trail in Theory and Praxis
 
Maja Hmelak, mag. Pavel Golob
Aktualne teme na področju spletnega kriminala
Malicious Code and Cybercrime in 2013
 
Marko Kavčič in Matjaž Pušnik
Skrite priložnosti za optimizacijo IT – upravljanje licenc
Hidden Opportunities for IT Optimization – Software Asset Management
 
Mag. Boštjan Kežmah
Uporaba COBIT 5 za upravljanje revizijskega posla
Use of COBIT 5 for Audit Engagement Governance
 
Urška Lah
Uvedba sistema za upravljanje pravic digitalnih vsebin v podjetje
Establishing a System of Digital Rights Management in a Company
 
Mag. Matjaž Kovač
Notranja revizija javnega naročanja pri neposrednih proračunskih uporabnikih
Internal Audit of Public Procurement in Direct Budget Users
 
Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar
Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih – informacije za prvo in drugo raven odločanja
Development of Management Accounting in Slovene Companies – Information for the first and the second decision-making levels
 
Steve Shaw
Fair Value (IFRS 13) for non-Financial Assets and Liabilities
Poštena vrednost (MSRP 13) nefinančnih sredstev in obveznosti
 
   
Iz prakse za prakso  
Izbira revizorja računovodskih izkazov  
Upoštevanje učinkov reorganizacije pri ocenjevanju vrednosti na osnovi MRS 36 – oslabitev sredstev  
Notranje kontrole v računovodstvu in vloga notranjega revizorja  
Računovodsko obravnavanje prihodkov od pospravljenih kmetijskih pridelkov  
Ugodnosti v obliki popustov pri nakupu blaga ali storitev z vidika dohodnine  
Revidiranje področja ikt v primeru zunanjega izvajanja  
   
Novosti in obvestila  
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
Mag. Karin Lušnic
Slovenski inštitut za revizijo je postal polnopravni član mednarodnega ocenjevalskega združenja TEGoVA – The European Group of Valuers' Associations
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Hilde Blomme
Audit policy 2014
A Step Towards a European Level Playing Field?

Revizijska politika 2014: Korak k poenotenju na evropski ravni?
 
Dr. Meta Duhovnik
Kaj nam prinaša evropska revizijska reforma?
Response to the European Audit Reform in Slovenia
 
Sanja Košir Nikašinovič
Revizorjevo obravnavanje popravkov napak iz preteklih let
Audit Procedures with Respect to the Correction of Prior Period Errors
 
Mag. Mojca Majič, Sanja Relić
Pregled kršitev hierarhije pravil revidiranja
Overview of the Violation of the Hierarchy of Auditing Rules
 
Barbara Nose
Odkrivanje prevar
Fraud Detection
 
Mag. Mitja Skitek
Revizorjevo poročanje po ZFPPIPP
Auditor's Reporting under the ZFPPIPP Act
 
Dr. Stanko Koželj, dr. Slavka Kavčič, dr. Marjan Odar
Razvitost računovodstva v slovenskih podjetjih – druge možne računovodske metode
Development of Accounting in Slovene Companies – Other Possible Accounting Methods
 
   
Iz prakse za prakso  
Obvladovanje tveganj pri revidiranju vrednotenja po pošteni vrednosti  
Pribitki in odbitki za obvladovanje ter odbitki za pomanjkanje tržljivosti pri ocenjevanju vrednosti podjetij  
Kdo naj izvaja notranje revidiranje  
Računovodsko obravnavanje obvez iz nedokončanih sodnih postopkov  
Izdajanje računov skladno z ZDDV-1  
Pogoji za uporabo instrumenta za zavarovanje davčne obveznosti in problematika njegove izbire  
Pregled področja upravljanja licenc računalniških programov  
   
Novosti in obvestila  
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Grega Hojnik
Merjenje ekonomskega zastaranja
Measuring Economic Obsolescence
 
Dr. Samo Javornik
Načrtovanje rasti podjetja
Business Growth Planning
 
Janez Kratnar
Analiza najgospodarnejše uporabe
Highest and the Best Use Analysis
 
Slavko Stošicki
Predpostavke pri ocenjevanju strojev in opreme
Assumptions in the Valuation of Machinery and Equipment
 
Roman Zidarn
Je uganka pribitka za tveganje naložb v majhna podjetja končno razrešena?
Is the Enigma of Size Premium Finally Resolved?
 
Dr. Marjan Odar, dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj
Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih (2)
(Organisation of of Accounting in Slovene Companies)
 
Dr. Franc Koletnik
Notranja revizija in obvladovanje sprememb
Internal Audit and Change Management
 
   
Iz prakse za prakso  
Revizorjev pregled poročila o oceni vrednosti premičnin  
Metodologija ocenjevanja likvidacijske vrednosti sredstev  
Notranje revidiranje družbenih omrežij  
Evidentiranje odsvojitve dolgoročnih finančnih naložb v odvisna podjetja pri posrednih proračunskih uporabnikih  
Zamenjava financiranja opredmetenih osnovnih sredstev, vzetih v finančni najem  
Davčni vidik vlaganj v drugo organizacijo  
Opredelitev obsega posla dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov  
   
Novosti in obvestila  
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Simon Čadež, Teja Černe
Analiza produkcije vrhunskega znanja v računovodstvu
Analysis of knowledge production in accounting
 
Samo Jereb
Javne dajatve in (ne)uporaba načela popolnosti proračuna v praksi
Public fees and (non)application of budget universality principle
 
Silva Koritnik Rakela, Mihael Kranjc
Zunajbilančne evidence in razkritja
Off-balance sheet records and disclosures
 
Barbara Mörec
Pasti pri analizi bilance stanja v današnjem poslovnem okolju
Pitfalls of the balance sheet analysis in the current business environment
 
Dr. Marjan Odar, Dr. Slavka Kavčič, Dr. Stanko Koželj
Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih
Organisation of accounting in Slovene companies
 
Marija Tomc Muc
Računovodska in davčna obravnava popravka napake iz preteklih let
Correction of material prior period errors in accounting and tax reports
 
Renato Vrenčur
Uveljavljanje stvarnopravnih zahtevkov v postopkih zaradi insolventnosti
Enforcement property law claims in insolvency proceedings
 
   
Iz prakse za prakso  
Revizorjev pregled poročila o oceni vrednosti finančne naložbe  
Ocena vrednosti zavarovanega premoženja v skladu z določbami 142.člena ZFPPIPP-ja ter ocena likvidacijske vrednosti sredstev dolžnika  
Dodana vrednost notranjega revidiranja  
Pripoznavanje prihodkov od omrežnin  
Računovodsko izkazovanje poslovnih dogodkov, ki se nanašajo na davčne postopke  
Računovodsko izkazovanje poslovnih dogodkov, ki se nanašajo na sodne postopke  
Davčna obravnava rezervacij za odpravnine ob upokojitvi  
Izkušnje Računskega sodišča RS pri določanju sodil pri izvajanju revizij na področju IT  
   
Novosti in obvestila  
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Karmen Demšar
Aktualna sodna praksa Vrhovnega sodišča RS v zvezi s pravico do odbitka DDV-ja ter davčnimi prevarami na področju DDV-ja
Current Supreme court case law in the Republic of Slovenia in regard to the right for VAT deduction and tax evasions subject to VAT
 
Marko Mehle
Uporaba metod za določanje transfernih cen
Application of Transfer Pricing Methods
 
Dr. Marjan Odar
Predstavitev nove računovodske direktive
Presentation of the new accounting directive
 
Blaž Pate
Postopek ugotavljanja rezidentstva za fizične osebe
Procedure for Determination of the Residency Status for Individuals
 
Andrejka Jost
Delovanje službe notranje revizije in BASEL III
Internal Audit Function and Basel III
 
   
Iz prakse za prakso  
Revizorjev pregled poročila o oceni vrednosti nepremičnin  
Predpostavke in posebne predpostavke pri ocenjevanju vrednosti  
Sodelovanje med pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti  
Merila za izbor izvajalcev zunanje presoje kakovosti notranje revizije  
Izvajanje notranjih presoj  
Razvrščanje najemov pri spremembi pogojev najemnih pogodb  
Računovodenje okoljskih dajatev  
Vrednotenje finančnih naložb pri sestavitvi letnega poročila za 2013  
Davčna obravnava odpisa finančnih naložb v kvalificirane obveznosti bank zaradi izrednih ukrepov za krepitev stabilnosti bank  
   
Novosti in obvestila  
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
Mag. Karin Lušnic
Novosti z redne konference MSOV (IVSC)
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije