SIR*IUS 2018

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mag. Mira Rataj Siročić
Zagotavljanje in svetovanje – kje smo danes in v katero smer gremo
Assurance and Consulting – Current Situation and Trends
Mag. Matej Drašček in dr. Adriana Rejc Buhovac
Quo vadis strateški management? Pretekli in sodobni trendi strateškega managementa
Quo Vadis Strategic Management? Past and Current Trends in Strategic Management
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Pronouncements in Internal Auditing
Mag. Blanka Vezjak
Katera znanja potrebuje notranji revizor, da dela prave stvari?
Which knowledge does an internal auditor need to do the right things?
Mag. Daniel Zdolšek
Razlike ter možna razmerja med dajanjem zagotovil in svetovanjem v notranji reviziji
Differences and Possible Relationships between Assurance and Consulting Services in Internal Audit
Renato Strojko
Funkcionalno in ekološko zastaranje generatorjev toplote
Functional and ecological obsolescence of heat generators in buildings
 
Iz prakse za prakso
Skladnost pogodbe z določbami uredbe GDPR za obdelovalce
Presojanje skladnosti objekta s pogoji iz gradbenega dovoljenja
Navzkrižno sklicevanje med delovnim programom, revizijskimi dokazi in ugotovitvami notranje revizije
Pojasnilo izračuna celotnega poslovnega izida skupaj z odhodki za obresti (ebit) in celotnega poslovnega izida, povečanega za amortizacijo in odhodke za obresti (EBITDA)
Pogoji za uveljavljanje pravice do odbitka DDV-ja in začetek teka roka za uveljavljanje odbitka DDV-ja
Praktični vidiki poročanja pri poslih dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov
 
Novosti in obvestila
Mag. Maja Hmelak
Globalne smernice za revizijo tehnologij – dobre prakse notranjih revizorjev
Mag. Maja Hmelak
Smernica GTAG – tveganja in kontrole informacijskih tehnologij
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Marko Anžič
Pasti revidiranja sistema upravljanja uporabniških pravic v informacijskem sistemu
Pitfalls in the management system audit of user IS access rights
Boštjan Kežmah
Pametne pogodbe
Smart Contracts
Dr. Matej Kovačič
Varnost mobilnih komunikacij
Mobile communications security
Matjaž Pušnik
Strojno učenje in revizija informacijskih sistemov
Machine learning and IT audit
Mag. Robert Horvat
Računovodenje popustov po novem MSRP 15 (2. del)
Accounting for discounts and price concessions using new IFRS 15 (2nd part)
 
Iz prakse za prakso
Skladnost pogodbe o revidiranju z določbami uredbe GDPR
Razmerje med investicijami in amortizacijo v gordonovem modelu rasti
Vloga revizijske komisije glede notranje revizije
Izrazna vrednost kazalnika čista donosnost kapitala
Pravnomočnost odmerne odločbe in naknadno ugotovljena kršitev materialnega zakona
Dokazi pri poslih dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Stanko Čokelc in Vesna Štager, mag. manag.
Dojemanje kakovosti revizijskih storitev v Sloveniji
Perceiving the quality of audit services in Slovenia
Dušan Hartman in Anita Pavlin
MSRP 16 – Najemi in spremembe uvoda v SRS, spremembe SRS 1, SRS 2 in SRS 6 zaradi najemov
IFRS 16 – Leases and changes of Introduction to SAS, changes of SAS 1, SAS 2 and SAS 6 due to changes in leases
Mag. Robert Horvat
Računovodenje popustov po novem MSRP 15 (1. del)
Accounting for discounts and price concessions using new MSRP 15 (1st part)
Mag. Mitja Skitek
Revizorjevo poročanje v skladu s prenovljenimi Mednarodnimi standardi revidiranja
Auditor’s reporting according to the revised International Standards on Auditing
 
Iz prakse za prakso
Obdelava osebnih podatkov pri revidiranju po ZREV-2 81
Izzivi pri ocenjevanju vrednosti premoženja s posebnim trgovalnim namenom
Kdaj vodja notranje revizije zaprosi za pomoč zunanjega izvajalca in na kaj mora paziti pri sklepanju posla
Ugotavljanje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev
Obravnava DDV-ja v zvezi s pojmom "prenos podjetja ali dela podjetja
Kibernetska varnost – možnost samoocenjevanja oziroma izvajanje dajanja zagotovil
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Matjaž Cirar
Ocenjevanje likvidacijske vrednosti v insolventnih postopkih
Evaluation of the liquidation value in insolvency proceedings
Mag. Ivan Kebrič, mag. Jernej Šturm
Ocenjevanje netvegane mere donosa ─ ocenjevanje vrednosti nepremičnin
Estimating risk-free rate – real estate valuation
Mag. Ivan Kebrič
Ocenjevanje deželnega tveganja
Measuring Country Risk
Dr. Urška Kežmah
Pravne pasti pri delu ocenjevalcev in njihova odškodninska odgovornost
Legal traps in the work of appraisers and their liability for damages
Mag. Marjeta Končar
Ocenjevanje neopredmetenih sredstev z metodo obdobnih presežnih donosov
Intangible asset valuation using multi period excess earnings method
Dr. Igor Pšunder, Jure Kern, Klemen Kavšek
Določanje mere kapitalizacije
Determining of capitalization rate
Mojca Bartol Lesar
prepoznavanje z DDV-jem obdavčljivih in neobdavčljivih transakcij (javni sektor in gospodarstvo) – II. del
Identifying taxable and non-taxable transactions for VAT purposes (public bodies and business entities) – Part II
 
Iz prakse za prakso
Uporaba naziva pooblaščeni revizor
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin pri fizičnih ali pravnih omejitvah uporabe ter stavbnih pravicah
Izzivi usklajenega delovanja notranje revizije v skupini organizacij
Obvezne sestavine letnega poročila notranje revizije pri proračunskem uporabniku – 2. del
Računovodsko evidentiranje rezervnega sklada v povezavi z začetnim računovodskim merjenjem in odtujevanjem pridobljenih zgradb
Internet stvari
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


a. Pojasnila Strokovnega sveta Inštituta
  Stališča Strokovnega sveta Inštituta
Stališče 1 – Zunanje opravljanje notranjerevizijskih storitev (Uradni list RS št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011)
Stališče 1 je terminološko usklajeno z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju 2013. Ker od 2017 veljajo novi Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, vas obveščamo, da je stališče v postopku prenove.
Sklep o prenehanju Stališča 1 – Zunanje opravljanje notranjerevizijskih storitev (Uradni list RS 23/2019)
d.
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mojca Bartol Lesar
Prepoznavanje z DDV-jem obdavčljivih in neobdavčljivih transakcij (javni sektor in gospodarstvo) – I. del
Identifying taxable and non-taxable transactions for VAT purposes (public bodies and business entities) – part I
Mag. Robert Horvat
SRS 15 (2019) – Prihodki po novem
SRS 15 (2019) – Key changes in revenue accounting
Mag. Saša Jerman
Računovodski vidik konverzije terjatev v kapital dolžnika
Accounting view of debt to equity transaction
Mag. Mojca Koder
Splošno o prevarantskem računovodskem poročanju
General information on fraudulent financial reporting
Mag. Blaž Pate
Aktualnosti pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb, rezidentov Slovenije v tujini in Republiki Sloveniji
Current issues in the taxation of income of natural persons, tax residents of theRepublic of Slovenia abroad and in the Republic of Slovenia
 
Iz prakse za prakso
Uporaba odstavka o poudarjanju zadeve in odstavka o drugih zadevah
Podlaga vrednosti pri ocenjevanju vrednosti zemljišč, ki so opredeljena kot zelene površine
Obvezne sestavine letnega poročila notranje revizije pri proračunskem uporabniku – 1. del
Izvedba občasnega samoocenjevanja notranje revizije
Evidentiranje prihodkov od zavarovalnin
Davčna obravnava obresti iz posojil med povezanimi osebami
Certifikacija lastne programske opreme za elektronsko hrambo pri javnopravnih osebah
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije

tical-align:top">Izvedbena navodila/Svetovalni napotki
SIR že od leta 1998 skrbi za prevode strokovnih pravil notranjega revidiranja, zato je tudi v letih 2017 in 2018 po objavi novih Izvedbenih navodil (od oktobra do decembra 2016), tako kot v letih pred tem, nemudoma pristopil k njihovemu prevodu. Prevode je pripravila ena najboljših slovenskih strokovnih prevajalk, ki s SIR in drugimi institucijami s področja računovodenja in revizije sodeluje že vrsto let. Strokovni pregled prevodov so opravili člani odbora Sekcije PNR. SIR pa je zagotovil tudi lektoriranje. Tako usklajeno in pripravljeno besedilo je SIR junija 2018 posredoval v potrditev še IIA – Slovenskemu inštitutu. Prevodi bodo objavljeni takoj, ko bo SIR za to pridobil soglasje IIA – Slovenskega inštituta.
(Objavljeno: 13. 9. 2018)

Tu so na razpolago svetovalni napotki in izvedbena navodila.

Izvedbena navodila

Izvedbeno navodilo 1000: Standard 1000 – Namen, pristojnost, odgovornost in naloga (nadomešča svetovalni napotek 1000)
Izvedbeno navodilo 1010: Standard 1010 – Pripoznanje opredelitve notranjega revidiranja, Kodeksa etike in Standardov v notranjerevizijski temeljni listini (datum objave 3. 10. 2016)
Izvedbeno navodilo 2110: Standard 2110 – Upravljanje organizacije (nadomešča svetovalne napotke 2110-1, 2110-2 in 2110-3)
Izvedbeno navodilo 2500: Standard 2500 – Spremljanje napredovanja (datum objave 3. 10. 2016)
Izvedbeno navodilo 2600: Standard 2600 – Sporočilo o sprejemanju tveganja (datum objave 3. 10. 2016)

Svetovalni napotki (veljavni 01.01.2009 ali kasneje)

Svetovalni napotek 1110-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 1111-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 1120-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 1130-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 1130.A1-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 1130.A2-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 1200-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 1210-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 1210.A1-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 1220-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 1230-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 1300-1 (datum objave 5. 10. 2015)
Svetovalni napotek 1310-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 1311-1 (datum objave 5. 10. 2015)
Svetovalni napotek 1312-1 (datum objave 5. 10. 2015)
Svetovalni napotek 1312-2 (datum objave 5. 10. 2015)
Svetovalni napotek 1312-3 (datum objave 5. 10. 2015)
Svetovalni napotek 1312-4 (datum objave 5. 10. 2015)
Svetovalni napotek 1320-1 (datum objave 5. 10. 2015)
Svetovalni napotek 1321-1 (datum objave 5. 10. 2015)
Svetovalni napotek 1322-1 (datum objave 5. 10. 2015)
Svetovalni napotek 2010-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2010-2 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2020-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2030-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2040-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2050-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2050-2 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2050-3 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2060-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2120-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2120-2 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2120-3 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2130-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2130.A1-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2130.A1-2 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2200-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2200-2 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2210-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2210.A1-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2230-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2240-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2300-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2320-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2320-2 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2320-3 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2320-4 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2330-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2330.A1-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2330.A1-2 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2330.A2-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2340-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2400-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2410-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2420-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2440-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2440-2 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2440.A2-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2500-1 (datum objave 22. 12. 2014)
Svetovalni napotek 2500.A1-1 (datum objave 22. 12. 2014)

 

 

 


Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mojca Bartol Lesar
Tristranski posli v luči najnovejše sodne prakse Sodišča Evropske unije
Triangulation in the light of the latest caselaw of the court of justice of the EU
Danuška Bobek - Gospodarič
Davčni odtegljaj od prikritega izplačila dobička pri inšpiciranju transfernih cen
Withholding tax from a hidden profit distribution in transfer pricing audit
Maja Damjanović, Smiljka Jurić-Arambašić
Oporezivanje nekretnina u hrvatskoj u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba – slovenskih poreznih rezidenata
Real estate related taxation in croatia in case real estate is owned by Slovenian tax-resident (physical and legal persons)
Mag. Brigita Franc
Transferne cene: dogovor o delitvi stroškov v. s. Plačilu za storitve
Transfer pricing: cost sharing agreement v.s. Payment for services
Danilo Marinović
Ali so odločbe o davčnih prekrških v zvezi s postopki davčnega inšpekcijskega nadzora preuranjene?
Are decisions on minor tax offenses concerning tax inspection supervising
proceedings premature?
Mirjam Črepinšek, Dr. Maja Zaman Groff
Analiza vpliva dolžine revizorjevega mandata na vrsto izdanega revizijskega mnenja v Sloveniji
The analysis of the effect of audit tenure on audit opinion in Slovenia
Mag. Daniel Zdolšek
Ključni poudarki delovnega okvira za upravljanje tveganj v organizaciji (COSO ERM, 2017)
Key points of the COSO ERM – enterprise risk management framework (2017)
 
Iz prakse za prakso
Poročanje o pregledu poslovnega poročila
Omejitev raziskav pri ocenjevanju vrednosti po MSOV 2017
Izvedba zunanje presoje kakovosti notranje revizije
Odprava pripoznanja rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
Uveljavljanje olajšav za raziskave in razvoj
Organizacijska neodvisnost pri poslih dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije