SIR*IUS 2018

   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Mojca Bartol Lesar
Tristranski posli v luči najnovejše sodne prakse Sodišča Evropske unije
Triangulation in the light of the latest caselaw of the court of justice of the EU
 
Danuška Bobek - Gospodarič
Davčni odtegljaj od prikritega izplačila dobička pri inšpiciranju transfernih cen
Withholding tax from a hidden profit distribution in transfer pricing audit
 
Maja Damjanović, Smiljka Jurić-Arambašić
Oporezivanje nekretnina u hrvatskoj u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba – slovenskih poreznih rezidenata
Real estate related taxation in croatia in case real estate is owned by Slovenian tax-resident (physical and legal persons)
 
Mag. Brigita Franc
Transferne cene: dogovor o delitvi stroškov v. s. Plačilu za storitve
Transfer pricing: cost sharing agreement v.s. Payment for services
 
Danilo Marinović
Ali so odločbe o davčnih prekrških v zvezi s postopki davčnega inšpekcijskega nadzora preuranjene?
Are decisions on minor tax offenses concerning tax inspection supervising
proceedings premature?
 
Mirjam Črepinšek, Dr. Maja Zaman Groff
Analiza vpliva dolžine revizorjevega mandata na vrsto izdanega revizijskega mnenja v Sloveniji
The analysis of the effect of audit tenure on audit opinion in Slovenia
 
Mag. Daniel Zdolšek
Ključni poudarki delovnega okvira za upravljanje tveganj v organizaciji (COSO ERM, 2017)
Key points of the COSO ERM – enterprise risk management framework (2017)
 
   
Iz prakse za prakso  
Poročanje o pregledu poslovnega poročila  
Omejitev raziskav pri ocenjevanju vrednosti po MSOV 2017  
Izvedba zunanje presoje kakovosti notranje revizije  
Odprava pripoznanja rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti  
Uveljavljanje olajšav za raziskave in razvoj  
Organizacijska neodvisnost pri poslih dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov  
   
Novosti in obvestila  
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije

 

   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Mojca Bartol Lesar
Prepoznavanje z DDV-jem obdavčljivih in neobdavčljivih transakcij (javni sektor in gospodarstvo) – I. del
Identifying taxable and non-taxable transactions for VAT purposes (public bodies and business entities) – part I
 
Mag. Robert Horvat
SRS 15 (2019) – Prihodki po novem
SRS 15 (2019) – Key changes in revenue accounting
 
Mag. Saša Jerman
Računovodski vidik konverzije terjatev v kapital dolžnika
Accounting view of debt to equity transaction
 
Mag. Mojca Koder
Splošno o prevarantskem računovodskem poročanju
General information on fraudulent financial reporting
 
Mag. Blaž Pate
Aktualnosti pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb, rezidentov Slovenije v tujini in Republiki Sloveniji
Current issues in the taxation of income of natural persons, tax residents of the Republic of Slovenia abroad and in the Republic of Slovenia
 
   
Iz prakse za prakso  
Uporaba odstavka o poudarjanju zadeve in odstavka o drugih zadevah  
Podlaga vrednosti pri ocenjevanju vrednosti zemljišč, ki so opredeljena kot zelene površine  
Obvezne sestavine letnega poročila notranje revizije pri proračunskem uporabniku – 1. del  
Izvedba občasnega samoocenjevanja notranje revizije  
Evidentiranje prihodkov od zavarovalnin  
Davčna obravnava obresti iz posojil med povezanimi osebami  
Certifikacija lastne programske opreme za elektronsko hrambo pri javnopravnih osebah  
   
Novosti in obvestila  
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije

 


 

Stran

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial

3

Mojca Bartol Lesar
Prepoznavanje z DDV-jem obdavčljivih in neobdavčljivih transakcij (javni sektor in gospodarstvo) – I. del
Identifying taxable and non-taxable transactions for VAT purposes (public bodies and business entities) – part I

5

Mag. Robert Horvat
SRS 15 (2019) – Prihodki po novem
SRS 15 (2019) – Key changes in revenue accounting

30

Mag. Saša Jerman
Računovodski vidik konverzije terjatev v kapital dolžnika
Accounting view of debt to equity transaction

41

Mag. Mojca Koder
Splošno o prevarantskem računovodskem poročanju
General information on fraudulent financial reporting

62

Mag. Blaž Pate
Aktualnosti pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb, rezidentov Slovenije v tujini in Republiki Sloveniji
Current issues in the taxation of income of natural persons, tax residents of the Republic of Slovenia abroad and in the Republic of Slovenia

82

 

 

Iz prakse za prakso

 

Uporaba odstavka o poudarjanju zadeve in odstavka o drugih zadevah

91

Podlaga vrednosti pri ocenjevanju vrednosti zemljišč, ki so opredeljena kot zelene površine

94

Obvezne sestavine letnega poročila notranje revizije pri proračunskem uporabniku – 1. del

96

Izvedba občasnega samoocenjevanja notranje revizije

100

Evidentiranje prihodkov od zavarovalnin

105

Davčna obravnava obresti iz posojil med povezanimi osebami

107

Certifikacija lastne programske opreme za elektronsko hrambo pri javnopravnih osebah

109

 

 

Novosti in obvestila

 

Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

111

Povzetki številke

Ogled revije


 

Stran

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial

3

Mojca Bartol Lesar
Prepoznavanje z DDV-jem obdavčljivih in neobdavčljivih transakcij (javni sektor in gospodarstvo) – I. del
Identifying taxable and non-taxable transactions for VAT purposes (public bodies and business entities) – part I

5

Mag. Robert Horvat
SRS 15 (2019) – Prihodki po novem
SRS 15 (2019) – Key changes in revenue accounting

30

Mag. Saša Jerman
Računovodski vidik konverzije terjatev v kapital dolžnika
Accounting view of debt to equity transaction

41

Mag. Mojca Koder
Splošno o prevarantskem računovodskem poročanju
General information on fraudulent financial reporting

62

Mag. Blaž Pate
Aktualnosti pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb, rezidentov Slovenije v tujini in Republiki Sloveniji
Current issues in the taxation of income of natural persons, tax residents of the Republic of Slovenia abroad and in the Republic of Slovenia

82

 

 

Iz prakse za prakso

 

Uporaba odstavka o poudarjanju zadeve in odstavka o drugih zadevah

91

Podlaga vrednosti pri ocenjevanju vrednosti zemljišč, ki so opredeljena kot zelene površine

94

Obvezne sestavine letnega poročila notranje revizije pri proračunskem uporabniku – 1. del

96

Izvedba občasnega samoocenjevanja notranje revizije

100

Evidentiranje prihodkov od zavarovalnin

105

Davčna obravnava obresti iz posojil med povezanimi osebami

107

Certifikacija lastne programske opreme za elektronsko hrambo pri javnopravnih osebah

109

 

 

Novosti in obvestila

 

Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

111

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Marko Anžič
Pasti revidiranja sistema upravljanja uporabniških pravic v informacijskem sistemu
Pitfalls in the management system audit of user IS access rights
 
Boštjan Kežmah
Pametne pogodbe
Smart Contracts
 
Dr. Matej Kovačič
Varnost mobilnih komunikacij
Mobile communications security
 
Matjaž Pušnik
Strojno učenje in revizija informacijskih sistemov
Machine learning and IT audit
 
Mag. Robert Horvat
Računovodenje popustov po novem MSRP 15 (2. del)
Accounting for discounts and price concessions using new IFRS 15 (2nd part)
 
   
Iz prakse za prakso  
Skladnost pogodbe o revidiranju z določbami uredbe GDPR  
Razmerje med investicijami in amortizacijo v gordonovem modelu rasti  
Vloga revizijske komisije glede notranje revizije  
Izrazna vrednost kazalnika čista donosnost kapitala  
Pravnomočnost odmerne odločbe in naknadno ugotovljena kršitev materialnega zakona  
Dokazi pri poslih dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov  
   
Novosti in obvestila  
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Mag. Mira Rataj Siročić
Zagotavljanje in svetovanje – kje smo danes in v katero smer gremo
Assurance and Consulting – Current Situation and Trends
 
Mag. Matej Drašček in dr. Adriana Rejc Buhovac
Quo vadis strateški management? Pretekli in sodobni trendi strateškega managementa
Quo Vadis Strategic Management? Past and Current Trends in Strategic Management
 
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Pronouncements in Internal Auditing
 
Mag. Blanka Vezjak
Katera znanja potrebuje notranji revizor, da dela prave stvari?
Which knowledge does an internal auditor need to do the right things?
 
Mag. Daniel Zdolšek
Razlike ter možna razmerja med dajanjem zagotovil in svetovanjem v notranji reviziji
Differences and Possible Relationships between Assurance and Consulting Services in Internal Audit
 
Renato Strojko
Funkcionalno in ekološko zastaranje generatorjev toplote
Functional and ecological obsolescence of heat generators in buildings
 
   
Iz prakse za prakso  
Skladnost pogodbe z določbami uredbe GDPR za obdelovalce  
Presojanje skladnosti objekta s pogoji iz gradbenega dovoljenja  
Navzkrižno sklicevanje med delovnim programom, revizijskimi dokazi in ugotovitvami notranje revizije  
Pojasnilo izračuna celotnega poslovnega izida skupaj z odhodki za obresti (ebit) in celotnega poslovnega izida, povečanega za amortizacijo in odhodke za obresti (EBITDA)  
Pogoji za uveljavljanje pravice do odbitka DDV-ja in začetek teka roka za uveljavljanje odbitka DDV-ja  
Praktični vidiki poročanja pri poslih dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov  
   
Novosti in obvestila  
Mag. Maja Hmelak
Globalne smernice za revizijo tehnologij – dobre prakse notranjih revizorjev
 
Mag. Maja Hmelak
Smernica GTAG – tveganja in kontrole informacijskih tehnologij
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije