SIR*IUS 2018

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mag. Mira Rataj Siročić
Zagotavljanje in svetovanje – kje smo danes in v katero smer gremo
Assurance and Consulting – Current Situation and Trends
Mag. Matej Drašček in dr. Adriana Rejc Buhovac
Quo vadis strateški management? Pretekli in sodobni trendi strateškega managementa
Quo Vadis Strategic Management? Past and Current Trends in Strategic Management
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Pronouncements in Internal Auditing
Mag. Blanka Vezjak
Katera znanja potrebuje notranji revizor, da dela prave stvari?
Which knowledge does an internal auditor need to do the right things?
Mag. Daniel Zdolšek
Razlike ter možna razmerja med dajanjem zagotovil in svetovanjem v notranji reviziji
Differences and Possible Relationships between Assurance and Consulting Services in Internal Audit
Renato Strojko
Funkcionalno in ekološko zastaranje generatorjev toplote
Functional and ecological obsolescence of heat generators in buildings
 
Iz prakse za prakso
Skladnost pogodbe z določbami uredbe GDPR za obdelovalce
Presojanje skladnosti objekta s pogoji iz gradbenega dovoljenja
Navzkrižno sklicevanje med delovnim programom, revizijskimi dokazi in ugotovitvami notranje revizije
Pojasnilo izračuna celotnega poslovnega izida skupaj z odhodki za obresti (ebit) in celotnega poslovnega izida, povečanega za amortizacijo in odhodke za obresti (EBITDA)
Pogoji za uveljavljanje pravice do odbitka DDV-ja in začetek teka roka za uveljavljanje odbitka DDV-ja
Praktični vidiki poročanja pri poslih dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov
 
Novosti in obvestila
Mag. Maja Hmelak
Globalne smernice za revizijo tehnologij – dobre prakse notranjih revizorjev
Mag. Maja Hmelak
Smernica GTAG – tveganja in kontrole informacijskih tehnologij
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Marko Anžič
Pasti revidiranja sistema upravljanja uporabniških pravic v informacijskem sistemu
Pitfalls in the management system audit of user IS access rights
Boštjan Kežmah
Pametne pogodbe
Smart Contracts
Dr. Matej Kovačič
Varnost mobilnih komunikacij
Mobile communications security
Matjaž Pušnik
Strojno učenje in revizija informacijskih sistemov
Machine learning and IT audit
Mag. Robert Horvat
Računovodenje popustov po novem MSRP 15 (2. del)
Accounting for discounts and price concessions using new IFRS 15 (2nd part)
 
Iz prakse za prakso
Skladnost pogodbe o revidiranju z določbami uredbe GDPR
Razmerje med investicijami in amortizacijo v gordonovem modelu rasti
Vloga revizijske komisije glede notranje revizije
Izrazna vrednost kazalnika čista donosnost kapitala
Pravnomočnost odmerne odločbe in naknadno ugotovljena kršitev materialnega zakona
Dokazi pri poslih dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Stanko Čokelc in Vesna Štager, mag. manag.
Dojemanje kakovosti revizijskih storitev v Sloveniji
Perceiving the quality of audit services in Slovenia
Dušan Hartman in Anita Pavlin
MSRP 16 – Najemi in spremembe uvoda v SRS, spremembe SRS 1, SRS 2 in SRS 6 zaradi najemov
IFRS 16 – Leases and changes of Introduction to SAS, changes of SAS 1, SAS 2 and SAS 6 due to changes in leases
Mag. Robert Horvat
Računovodenje popustov po novem MSRP 15 (1. del)
Accounting for discounts and price concessions using new MSRP 15 (1st part)
Mag. Mitja Skitek
Revizorjevo poročanje v skladu s prenovljenimi Mednarodnimi standardi revidiranja
Auditor’s reporting according to the revised International Standards on Auditing
 
Iz prakse za prakso
Obdelava osebnih podatkov pri revidiranju po ZREV-2 81
Izzivi pri ocenjevanju vrednosti premoženja s posebnim trgovalnim namenom
Kdaj vodja notranje revizije zaprosi za pomoč zunanjega izvajalca in na kaj mora paziti pri sklepanju posla
Ugotavljanje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev
Obravnava DDV-ja v zvezi s pojmom "prenos podjetja ali dela podjetja
Kibernetska varnost – možnost samoocenjevanja oziroma izvajanje dajanja zagotovil
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Matjaž Cirar
Ocenjevanje likvidacijske vrednosti v insolventnih postopkih
Evaluation of the liquidation value in insolvency proceedings
Mag. Ivan Kebrič, mag. Jernej Šturm
Ocenjevanje netvegane mere donosa ─ ocenjevanje vrednosti nepremičnin
Estimating risk-free rate – real estate valuation
Mag. Ivan Kebrič
Ocenjevanje deželnega tveganja
Measuring Country Risk
Dr. Urška Kežmah
Pravne pasti pri delu ocenjevalcev in njihova odškodninska odgovornost
Legal traps in the work of appraisers and their liability for damages
Mag. Marjeta Končar
Ocenjevanje neopredmetenih sredstev z metodo obdobnih presežnih donosov
Intangible asset valuation using multi period excess earnings method
Dr. Igor Pšunder, Jure Kern, Klemen Kavšek
Določanje mere kapitalizacije
Determining of capitalization rate
Mojca Bartol Lesar
prepoznavanje z DDV-jem obdavčljivih in neobdavčljivih transakcij (javni sektor in gospodarstvo) – II. del
Identifying taxable and non-taxable transactions for VAT purposes (public bodies and business entities) – Part II
 
Iz prakse za prakso
Uporaba naziva pooblaščeni revizor
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin pri fizičnih ali pravnih omejitvah uporabe ter stavbnih pravicah
Izzivi usklajenega delovanja notranje revizije v skupini organizacij
Obvezne sestavine letnega poročila notranje revizije pri proračunskem uporabniku – 2. del
Računovodsko evidentiranje rezervnega sklada v povezavi z začetnim računovodskim merjenjem in odtujevanjem pridobljenih zgradb
Internet stvari
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mojca Bartol Lesar
Prepoznavanje z DDV-jem obdavčljivih in neobdavčljivih transakcij (javni sektor in gospodarstvo) – I. del
Identifying taxable and non-taxable transactions for VAT purposes (public bodies and business entities) – part I
Mag. Robert Horvat
SRS 15 (2019) – Prihodki po novem
SRS 15 (2019) – Key changes in revenue accounting
Mag. Saša Jerman
Računovodski vidik konverzije terjatev v kapital dolžnika
Accounting view of debt to equity transaction
Mag. Mojca Koder
Splošno o prevarantskem računovodskem poročanju
General information on fraudulent financial reporting
Mag. Blaž Pate
Aktualnosti pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb, rezidentov Slovenije v tujini in Republiki Sloveniji
Current issues in the taxation of income of natural persons, tax residents of theRepublic of Slovenia abroad and in the Republic of Slovenia
 
Iz prakse za prakso
Uporaba odstavka o poudarjanju zadeve in odstavka o drugih zadevah
Podlaga vrednosti pri ocenjevanju vrednosti zemljišč, ki so opredeljena kot zelene površine
Obvezne sestavine letnega poročila notranje revizije pri proračunskem uporabniku – 1. del
Izvedba občasnega samoocenjevanja notranje revizije
Evidentiranje prihodkov od zavarovalnin
Davčna obravnava obresti iz posojil med povezanimi osebami
Certifikacija lastne programske opreme za elektronsko hrambo pri javnopravnih osebah
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mojca Bartol Lesar
Tristranski posli v luči najnovejše sodne prakse Sodišča Evropske unije
Triangulation in the light of the latest caselaw of the court of justice of the EU
Danuška Bobek - Gospodarič
Davčni odtegljaj od prikritega izplačila dobička pri inšpiciranju transfernih cen
Withholding tax from a hidden profit distribution in transfer pricing audit
Maja Damjanović, Smiljka Jurić-Arambašić
Oporezivanje nekretnina u hrvatskoj u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba – slovenskih poreznih rezidenata
Real estate related taxation in croatia in case real estate is owned by Slovenian tax-resident (physical and legal persons)
Mag. Brigita Franc
Transferne cene: dogovor o delitvi stroškov v. s. Plačilu za storitve
Transfer pricing: cost sharing agreement v.s. Payment for services
Danilo Marinović
Ali so odločbe o davčnih prekrških v zvezi s postopki davčnega inšpekcijskega nadzora preuranjene?
Are decisions on minor tax offenses concerning tax inspection supervising
proceedings premature?
Mirjam Črepinšek, Dr. Maja Zaman Groff
Analiza vpliva dolžine revizorjevega mandata na vrsto izdanega revizijskega mnenja v Sloveniji
The analysis of the effect of audit tenure on audit opinion in Slovenia
Mag. Daniel Zdolšek
Ključni poudarki delovnega okvira za upravljanje tveganj v organizaciji (COSO ERM, 2017)
Key points of the COSO ERM – enterprise risk management framework (2017)
 
Iz prakse za prakso
Poročanje o pregledu poslovnega poročila
Omejitev raziskav pri ocenjevanju vrednosti po MSOV 2017
Izvedba zunanje presoje kakovosti notranje revizije
Odprava pripoznanja rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
Uveljavljanje olajšav za raziskave in razvoj
Organizacijska neodvisnost pri poslih dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije