Pravila stroke

© Avtorske pravice
Vsebine na tej spletni strani so last Slovenskega inštituta za revizijo. Vse pravice pridržane. Informacije v spletnem mestu so predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Prepovedano je kakršno koli reproduciranje, razen izključno za osebno uporabo in v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah, zato se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Naveden mora biti tudi vir.

 

Na omenjenih straneh si lahko ogledate dokumente, ki jih morajo pri svojem delu upoštevati pooblaščeni revizorji

Pravila stroke revidiranja

Pravila stroke revidiranja

Direktive

Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS
Direktiva 2008/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil
Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2008 o zunanjem zagotavljanju kakovosti za zakonite revizorje in revizijska podjetja, ki opravljajo revizije subjektov javnega interesa
Direktiva 2014/56/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze
Prečiščen tekst Direktive 2006/43/ES (upoštevane spremembe v letih 2008, 2013 in 2014)
Uredba (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi Sklepa Komisije 2005/909/ES

Zakon o revidiranju

Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18)
Avtentična razlaga določba Zakona o revidiranju
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 84/18; ZRev-2A)
Prečiščeno besedilo ZRev-2

Mednarodni standardi revidiranja

Mednarodni standardi revidiranja; povezava tudi prek spletne strani IFAC
Mednarodni standardi obvladovanja kakovosti
Mednarodni standardi poslov preiskovanja
Mednarodni standardi poslov dajanja zagotovil
Mednarodni standardi sorodnih storitev; povezava tudi prek spletne strani IFAC
Kodeks etike za računovodske strokovnjake – 2012; povezava tudi prek spletne strani IFAC

Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake 2018 (IFAC)

Mednarodna obvestila za revizijsko prakso

MORP 1000 – Posebne presoje pri revidiranju finančnih instrumentov

Navodila Revizijskega sveta Inštituta

Priporočila Revizijskega sveta Inštituta
Vzorca pravilnikov za obvladovanje kakovosti

Metodološka gradiva in priročniki Inštituta

Napotki za pripravo revizijske dokumentacije pri reviziji manjših organizacij
Pomembnost pri načrtovanju in izvajanju revizije
Opomnik za izvedbo postopkov pregleda poročil o oceni vrednosti podjetij za potrebe postopka revidiranja
Opomnik za izvedbo postopkov pregleda poročil o oceni vrednosti nepremičnin za potrebe postopka revidiranja
Opomnik za izvedbo postopkov pregleda poročil o oceni vrednosti strojev in opreme za potrebe postopka revidiranja
Nadzor nad porabo sredstev skladov EU

Domača in tuja strokovna literatura

IAASB: Audit Considerations in Respect of Going Concern in the Current Economic Environment (januar, 2009)
IAASB: Challenges in Auditing Fair Value Accounting Estimates in the Current Market Environment (oktober, 2008)
IAASB: Emerging Practice Issues Regarding the Use of External Confirmations in an Audit of Financial Statements (november, 2009)
Evropska komisija: Certificates Issued by External Auditors – Guidance Notes for Beneficiaries and Auditors (julij, 2010)
IFAC: Guide to Quality Control for Small and Medium-Sized Entities, Second Edition (julij, 2010)
IFAC: Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities, Second Edition (oktober, 2010)