Pravila stroke

© Avtorske pravice
Vsebine na tej spletni strani so last Slovenskega inštituta za revizijo. Vse pravice pridržane. Informacije v spletnem mestu so predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Prepovedano je kakršno koli reproduciranje, razen izključno za osebno uporabo in v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah, zato se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Naveden mora biti tudi vir.

Na omenjenih straneh si lahko ogledate dokumente, ki so (večinoma) dostopni v elektronski obliki ter katerih vsebino morajo revizorji in pooblaščeni revizorji v skladu z zakonom o revidiranju upoštevati pri opravljanju revizij:

Hierarhija pravil revidiranja (Uradni list RS, št. 86/2009)
Spremembe Hierarhije pravil revidiranja (Uradni list RS, št. 14/2013)
Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS
Direktiva 2008/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil
Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2008 o zunanjem zagotavljanju kakovosti za zakonite revizorje in revizijska podjetja, ki opravljajo revizije subjektov javnega interesa
Direktiva 2014/56/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze
Prečiščen tekst Direktive 2006/43/ES (upoštevane spremembe v letih 2008, 2013 in 2014)
Uredba (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi Sklepa Komisije 2005/909/ES

a. Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18)
Avtentična razlaga določba Zakona o revidiranju
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 84/18; ZRev-2A)
Prečiščeno besedilo ZRev-2
b.

Mednarodni standardi revidiranja; povezava tudi prek spletne strani IFAC
Mednarodni standardi obvladovanja kakovosti
Mednarodni standardi poslov preiskovanja
Mednarodni standardi poslov dajanja zagotovil
Mednarodni standardi sorodnih storitev; povezava tudi prek spletne strani IFAC
Kodeks etike za računovodske strokovnjake – 2012; povezava tudi prek spletne strani IFAC

Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake 2018 (IFAC)

c. Drugi zakoni, ki urejajo revidiranje posameznih pravnih oseb oziroma druge oblike revizije, in predpisi, izdani na njihovi podlagi
d. Temeljna revizijska načela (Revizor 1/94)
• amandma (7. 2. 2006)
• čistopis (7. 2. 2006)
e. Kodeks etike zunanjih revizorjev

a. Mednarodna obvestila za revizijsko prakso
  MORP 1000 – Posebne presoje pri revidiranju finančnih instrumentov
b. Stališča in pojasnila revizijskega sveta Inštituta
  Stališče 1 (prenovljeno) – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu (Uradni list RS, št. 35/18)
Stališče 2 – Pregled poročila o odnosih do povezanih družb (Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016)
Stališče 3 – Revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov (Uradni list RS, št. 5/07)
Stališče 4 – Revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji (Uradni list RS, št. 5/07)
Stališče 5 – Revizijski pregled  letnega poročila družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 33/14)
Stališče 6 – Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki (Uradni list RS, št. 5/07)
Stališče 8 – Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah (Ur. l. RS, št. 5/2018)
Stališče 9 – Revidiranje po zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 33/14)
Stališe 10 – Revizorjevo poročanje o objektivni opravičenosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov (Uradni list RS, št. 25/09)
Stališče 11 – Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v borznoposredniških družbah (Uradni list RS, št. 22/10)
Stališče 12 – Pregled izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem (Uradni list RS, št. 22/10)
Stališče 13 – Okvir poštene predstavitve in primerjalne informacije v slovenskem pravnem redu (Uradni list RS, št. 54/10)
Stališče 14 – Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov z okvirom računovodskega poročanja (Uradni list RS, št. 24/2011)
Stališče 15 – Odstavek o poudarjanju zadeve v revizorjevem poročilu o računovodskih izkazih za leto 2011 (Uradni list RS, št. 2 /2012)
      Pojasnilo na podlagi 5. člena Stališča 15 
Stališče 16 - Revidiranje vrednotenja stvarnih vložkov oziroma finančnih naložb obvladujoče družbe v odvisne družbe, katerih edina lastnica je obvladujoča družba(Uradni list RS, št. 2 /2012)
Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji delodajalcev, ki zaposlujejo invalide (Uradni list RS, št. 47/2013)
Stališče 18 – Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada

 


a. Navodila Revizijskega sveta Inštituta
  Navodila za delovanje revizijskih družb (Revizor 1/94)

Navodilo za delovanje revizijskih družb 1 – Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov
Navodilo za delovanje revizijskih družb 2 – Katalog prepovedanih storitev
Navodilo za pripravo revizorjevega poročila po 6. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. list RS št. 71/99) (sprejet 8. 10. 99) Stalisce6.pdf
Navodilo 1 revizijskega sveta – Revizorjevi postopki pri preprečevanju pranja denarja
Smernice za analizo tveganja vpletenosti stranke v pranje denarja in financiranja terorizma ter smernice za identifikacijo politično izpostavljenih oseb
Navodilo 5 revizijskega sveta – Pojasnjevalni odstavek v revizorjevem poročilu o računovodskih izkazih za leto 2008

Priporočila Revizijskega sveta Inštituta

Vzorca pravilnikov za obvladovanje kakovosti
b. Metodološka gradiva in priročniki Inštituta
  Pomembnost pri oblikovanju dolgoročnih rezervacij ob prehodu na SRS 2006
Napotki za pripravo revizijske dokumentacije pri reviziji manjših organizacij (listalnik) | PDF)
Napotki za pripravo revizijske dokumentacije pri reviziji manjših organizacij
Pomembnost pri načrtovanju in izvajanju revizije
Opomnik za izvedbo postopkov pregleda poročil o oceni vrednosti podjetij za potrebe postopka revidiranja
Opomnik za izvedbo postopkov pregleda poročil o oceni vrednosti nepremičnin za potrebe postopka revidiranja
Opomnik za izvedbo postopkov pregleda poročil o oceni vrednosti strojev in opreme za potrebe postopka revidiranja
Nadzor nad porabo sredstev skladov EU