SIR*IUS 2016

   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Milan Jagrič
Kdaj in kako obravnavati negotovost kot tveganja?
When and how consider uncertainties as risks?
 
Mag. Špela Kramberger in dr. Iztok Kolar
Organiziranost notranje revizije in neodvisnost notranjega revizijskega izvajalca v slovenskih občinah
Organization and independence of internal audit activity in Slovenian municipalities
 
Dr. Franc Koletnik
(Ne)prodornost notranjih revizorjev
Insightfulness (or lack thereof) of internal auditors
 
Mag. Blanka Vezjak
Notranja revizija na ravni povezanih družb
Group Internal Audit
 
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Rules in Internal Auditing
 
Dr. Samo Javornik
Na donosu zasnovan način ter vrednost pri uporabi kot dva različna pojma pri ocenjevanju vrednosti
The income approach and the value in use as two different concepts of valuation
 
Mag. Damjana Rant
Računovodstvo gospodinjstev skozi čas in njegove koristi
Household accounting trough time, and its benefits
 
   
Iz prakse za prakso  
Določanje velikosti gospodarske družbe v povezavi z obveznostjo revidiranja računovodskih izkazov  
Izdajanje osnutka poročila o oceni vrednosti in posodabljanje poročil o oceni vrednosti  
Notranjerevizijska temeljna listina pri proračunskem uporabniku  
Izkazovanje stavbne pravice v bilanci stanja  
Obvezna pojasnila in razkritja k računovodskim izkazom za majhne družbe  
Davčne posledice oblikovanja in porabe revalorizacijskih rezerv  
Ravnanje pri prejemu dokumentacije, ki je revidirana enota ne bi smela posedovati  
   
Novosti in obvestila  
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Dr. Boštjan Delak
Izzivi revizorjev informacijskih sistemov pri dajanju zagotovil pri logičnih dostopih
The information systems auditors' issues at the logical access audit assurance activities
 
Maja Hmelak
Razumevanje informacijskega okolja v reviziji računovodskih izkazov: spoznavanje informacijskega okolja in splošne kontrole
General Risk and Internal Control in Financial Auditing
 
Igor Karnet
Digitalizacija poslovanja bank
Digital Business in Banks
 
Kristjan Košič, Saša Kuhar, Katja Kous, Tina Schweighofer
Standardi in dobre prakse s področja razvoja medicinske programske opreme
Standards and guidance documents for medical software development
 
Vesna Štager
Prihodki nadzorne institucije in sankcioniranje kršitev v revizijski stroki v Nemčiji, Avstriji in Sloveniji
Revenues of supervisory institutions and sanctions for violations in Audit Profession in Germany, Austria and Slovenia
 
   
Iz prakse za prakso  
Revizorjeva presoja vrednotenja po pošteni vrednosti  
Ocenjevanje vrednosti premoženja s posebnim trgovalnim namenom  
Skladnost delovanja zunanjega izvajalca storitev notranjega revidiranja v proračunskem uporabniku z usmeritvami za državno notranje revidiranje – 2. del  
Razvrščanje in prerazvrščanje družb v velikostne razrede po ZGD-1  
Izpolnjevanje obrazca podatki iz izkaza poslovnega izida  
Davčne posledice prehoda na SRS 2016 za mikro družbe pri uporabi izjeme za rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi  
   
Novosti in obvestila  
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Marko Anžič
Revizorjeva vloga pri obvladovanju strateških tveganj, povezanih z informacijsko tehnologijo
Auditor's role in management of strategic risks, related to information technology
 
Hilde Blomme
Audit Reform Implementation in the EU: Where do We Stand?
Izvajanje revizijske reforme v EU: Kje smo?
 
Dr. Meta Duhovnik
Kako bo v prihodnosti poročal slovenski revizor?
How will a Slovenian auditor report in the future?
 
Mag. Karin Lušnic
Ocenjevanje vrednosti za potrebe računovodskega poročanja
Valuation for financial reporting purposes
 
Mag. Mitja Skitek
Posli preiskovanja in revidiranje poslov s povezanimi družbami
Engagements to review and auditing of related company transactions
 
Ema Vertačnik, dr. Maja Zaman Groff
Analiza cen začetnih revizijskih poslov v Sloveniji
Analysis of pricing initial audit engagements in Slovenia
 
Mag. Neca Stropnik, dr. Bojana Korošec
Razkritja slovenskih organizacij o intelektualnem kapitalu
Intellectual Capital Disclosures of Slovenian Organizations
 
   
Iz prakse za prakso  
Revizorjevo poročanje – veljavnost določil ZGD-1, uredbe (EU) 537/2014 in MSR  
Uporaba poročila o oceni vrednosti za načrt finančnega prestrukturiranja in za namene računovodskega poročanja  
Priprave na notranjo revizijo upravljanja tveganj investicijskega sklada pri družbi za upravljanje  
Računovodska obravnava vračil prispevkov delodajalca  
Pripoznavanje prihodkov pri prodajni transakciji s povratnim najemom v primeru finančnega najema  
Pripoznavanje prihodkov pri pogodbah o prodaji in ponovnem nakupu (odkupu) sredstev  
Obračun DDV-ja pri prodaji vozila, pri nabavi katerega je bil DDV obračunan od razlike v ceni po določbah za obdavčljive preprodajalce  
Pošiljanje plačilnih list po elektronski pošti  
   
Novosti in obvestila  
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Uroš Glavan
Nepremičninski skladi
Real Estate Investment Trusts
 
Dr. Samo Javornik
Ocenjevanje vrednosti podjetij v programih finančnega prestrukturiranja MRA
Valuing companies within MRA restructuring programs
 
Željko Markan
Ocenjevanje opreme v elektroenergetiki
Appraising Machinery and Equipment in Power Engineering
 
Mag. Jernej Šturm
Praktični vidiki ocenjevanja vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje
Practical aspects of the valuation of real property for the purpose of secured lending
 
Aleš Ž. Galunič, Goran Savič
Ocenjevalec – med lažjo in resnico
Valuer – between lie and the truth
 
Rebeka Živkovič, prof. dr. Polona Tominc
Ocenjevanje vrednosti stanovanj po načinu tržnih primerjav – model določanja prilagoditev cen primerljivih nepremičnin
Market approach to evaluation of real estate values – model of adjustements of comparable sales' prices
 
Dr. Peter Podgorelec
Razmerje med revizijsko komisijo in notranjim revizorjem po novelirani korporacijski zakonodaji (ZGD-1I)
Relationship between Audit Committee and Internal Auditor in Accordance with the Latest Amendments to the Companies Act (ZGD-1I)
 
Mag. Marija Kozmus Pusar
Odloženi davki
Deferred taxes
 
   
Iz prakse za prakso  
Revizorjevo poročanje o izvajanju dejavnosti zagotavljanja dela delavcev  
Članstvo notranjih revizorjev obvladujoče družbe v revizijskih komisijah odvisnih družb  
Računovodska obravnava terjatev do podjetnika  
Računovodsko in davčno obravnavanje prenosov stvarnega premoženja iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika posameznika  
Kako zmanjšamo revizijska tveganja z vključevanjem več revizorjev pri dajanju zagotovil  
   
Novosti in obvestila  
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Dušan Hartman
Najpogostejše pomanjkljivosti in napake pri izdelavi letnega poročila
Omissions and mistakes most commonly made in the preparation of the annual report
 
Robert Horvat, Bojana Korošec
Spremljanje gibanja zalog po SRS – dve različici metode tehtanih povprečnih cen
Inventory valuation systems in Slovene Accounting Standards – two versions of weighted average cost inventory valuation method
 
Mag. Igor Strnad
Obligacijski pravni posli s poudarkom na posebnostih pogodb
Civil legal transactions with an emphasis on the specifics of contracts
 
Dr. Stanko Čokelc, Vesna Štager, mag.
Cene revizijskih storitev
Audit prices
 
Dr. Samo Javornik
Nabavnovrednostni način v okviru ocenjevanja nadomestljive vrednosti
Replacement cost techniques in measuring the recoverable amount of an asset
 
Mag. Matjaž Kovač
Davčno potrjevanje računov in uvedba davčnih blagajn
Fiscal verification of invoices and introduction of fiscal cash registers
 
   
Iz prakse za prakso  
Revidiranje po določbah sprememb ZGD-1  
Delitev stvarnega premoženja na premično in nepremično premoženje  
Napredni način sodelovanja med nosilci in uporabniki notranjerevizijskih storitev  
Amortizacija dobrega imena po SRS 2016  
Računovodsko obravnavanje tožb delničarjev  
Vlaganje zahtevkov davčnih zavezancev iz tretjih držav za vračilo davka na dodano vrednost  
Ravnanje preizkušenega revizorja informacijskih sistemov pri ugotovljeni ranljivosti informacijskega sistema  
   
Novosti in obvestila  
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Mag. Joži Češnovar
Zakonitost ukrepov v boju proti utajam in zlorabam DDV (2)
Legality of Measures in the Fight against VAT Evasion and Abuses
 
Karmen Demšar
DDV pri črpanju nepovratnih sredstev
VAT issues in connection to subsidies
 
Marko Mehle
Vpliv vključenosti neopredmetenih sredstev pri določanju transfernih cen
The impact of intangible assets on transfer pricing
 
Ddr. Marian Wakounig
Ureditev finančnih sodišč v Republiki Avstriji
Regulation of financial court in the Republic of Austria
 
Peter Podgorelec
Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) – 2. del: Omejitve v zvezi z ustanavljanjem družb in druge novosti v korporacijskem pravu
The Act Amending the Companies Act (ZGD-1I) – Part 2: Limitations Pertaining to Establishing Companies And the Other Novelties in Company Law
 
Milan Jagrič
Usmeritve za povečanje prodornosti notranjega revidiranja
Policies for better penetration of internal audit
 
Mateja Pivk, Samo Peterlin, Roman Gomboc, mag. Črtomir Časar
Teoretični in praktični izzivi pri ocenjevanju tržne vrednosti terjatev do kupcev
Theoretical and practical challenges in estimating the market value of accounts receivables
 
Dr. Igor Pšunder
Kaj pove analiza najgospodarnejše uporabe?
What does the highest and best use analysis tell us?
 
   
Iz prakse za prakso  
Pregled poročila o odnosih do povezanih družb  
Opredelitev diskontne stopnje za diskontiranje stroškov stečajnega postopka v okviru Slovenskega poslovnofinančnega standarda 5 (SPS 5)  
Ocenjevanje vrednosti za namen računovodskega poročanja 2015  
Skladnost delovanja zunanjega izvajalca storitev z Usmeritvami za državno notranje revidiranje  
Uporaba standarda 2500 – Spremljanje napredovanja v praksi  
Uporaba računovodskega okvira po ZGD-1  
Razvrščanje nepremičnin med opredmetena osnovna sredstva ali naložbene nepremičnine  
Davčna obravnava aktuarskih dobičkov in aktuarskih izgub  
   
Novosti in obvestila  
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije