Arhiv pravil stroke

Tu si lahko ogledate pravila stroke, ki niso več veljavna, so jih pa pooblaščeni ocenjevalci vrednosti uporabljali pri svojem delu v preteklosti.

Hierarhija standardov ocenjevanja vrednosti (Ur. l. RS, št. 47/04)

V skladu s hierarhijo pravil ocenjevanja vrednosti so določene tri ravni, in sicer:

b. Pojasnila strokovnega sveta Inštituta
Pojasnilo 1 k Slovenskim poslovnofinančnim standardom – Podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega ocenjevalca (Uradni list RS, št. 106/13, 18. 12. 2013)
Pojasnilo 1 k Slovenskim poslovnofinančnim standardom – Dajanje mnenj o skladnosti poročil o ocenjevanju vrednosti s slovenskimi poslovnofinančnimi standardi (Uradni list RS, št. 40/03; 30. 4. 2003)
Pojasnilo 2 k Slovenskim poslovnofinančnim standardom – Obvezne priloge k pisnim poročilom o ocenjevanju vrednosti podjetij (Uradni list RS, št. 40/03; 30. 4. 2003)
Pojasnilo 3 k Slovenskim poslovnofinančnim standardom – Podpis pisnega poročila o ocenjevanju vrednosti (Uradni list RS, št. 40/03; 30. 4. 2003)
Pojasnilo 4 k Slovenskim poslovnofinančnim standardom – Podrobnejša vsebina pisnega poročila o ocenjevanju vrednosti podjetij (Uradni list RS, št. 40/03; 30. 4. 2003)
Pojasnilo 5 k Slovenskim poslovnofinančnim standardom – Izvid ocenjevanja vrednosti(Uradni list RS, št. 54/05)
Pojasnilo 6 – Ocenjevanje vrednosti stvarnega premoženja države in občin (Uradni list RS, št. 91/05)
Pojasnilo 7 – Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom ZFPPIPP (Ur. l. RS, št. 33/2009; 30. 4. 2009)
Pojasnilo 8 – Opredelitev neodvisnega ocenjevalca vrednosti po Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti (MSOV) (Ur. l. RS, št. 86/2010)
c. Navodila Strokovnega sveta Inštituta
Navodilo 1 – Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah za zavarovano posojanje ter sestava, vsebina in oblika poročila o oceni vrednosti (Uradni list RS, št. 18/14, 14. 3. 2014)
Priloga 1 – Objekt
Priloga 1 – Etaža
Priloga 1 – Zemljišče
Priloga 2
Priloga 3
Spletni obrazec ocene tržne vrednosti nepremičninskih pravic