Izobraževanje iz točkovanja stanovanj

Na podlagi Pravilnika o programu izobraževanja in navodilu o usposabljanju za točkovanje stanovanj (Uradni list RS, št. 97/05, odslej Pravilnik) Slovenski inštitut za revizijo razpisuje izobraževanje iz točkovanja stanovanj za leto 2023. Kandidati, ki želijo opravljati preizkus znanja iz točkovanja stanovanj, morajo opraviti izobraževanje, ki traja 16 pedagoških ur. K izobraževanju se lahko prijavijo kandidati, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo gradbene, elektro, strojne ali arhitekturne smeri.

Predavanja bodo izvedena, če bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov.

Tisti, ki se želite vključiti v izobraževanje, pošljite prijavo na obrazcu, ki ga najdete na koncu te strani.

Prijavo skupaj s prilogami pošljite na
Slovenski inštitut za revizijo
,
Dunajska cesta 106,
1000 Ljubljana.

Kandidate, sprejete v izobraževanje, bomo o začetku in kraju predavanj pravočasno obvestili.

Stroški izobraževanja znašajo 208,31 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Ta znesek nakažite na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 80008.

Cena za preizkus znanja, ki se opravlja pisno in nato ustno pred tričlansko komisijo se določi v višini 110,17 € z vključenim DDV.

Če se kandidat izobraževanja ne udeleži po določenem razporedu in za svoj izostanek ne navede upravičljivih razlogov v skladu s 3. odstavkom 20. člena pravilnika, se šteje, da je od izobraževanja odstopil. Stroški izobraževanja se mu v takšnem primeru ne povrnejo.

Za vse informacije pokličite na številko 01 568 55 54 vsak dan med 11. in 13. uro.

 

Izobraževanje bomo organizirali:

Urnik za 20. in 21. 9. 2024
Prijavnica za predavanja
Prijavnica za preizkus znanja

 

Cenik izobraževanja in preizkusa znanja iz točkovanja stanovanj.
Pravilnik o programu izobraževanja in navodilu o usposabljanju za točkovanje stanovanj.

Seznam oseb, ki so uspešno opravile preizkus znanja iz točkovanja stanovanj.