Obvestila sekcij - Ocenjevalci

10.6.2021

Na volitvah članov odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki so bile elektronsko izvedene 10. junija 2021 so bili v odbor preizkušenih pooblaščenih ocenjevalcev izvoljeni

• Matjaž Cirar
• Dr. Samo Javornik
• Jure Kern
• mag. Karin Lušnic
• dr. Igor Pšunder

Rok za pritožbe je 18. 6. 2021.

7.5.2021

Na podlagi 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) in 2. člena Pravilnika o izvedbi volitev odborov sekcij je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za imenovanje članov odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti.

1. Člane sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti se pozove, da do 1. junija 2021 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti.

2. Volilno zasedanje se skliče 10. junija 2021.

7.5.2021

Na podlagi 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) in 2. člena Pravilnika o izvedbi volitev odborov sekcij je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za imenovanje članov odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti.

1. Člane sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti se pozove, da do 1. junija 2021 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti.

2. Volilno zasedanje se skliče 10. junija 2021.

11.3.2021

Združenje bank Slovenije je v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo objavilo dopolnjen obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje s podatki o energetski izkaznici stavb.

Združenje bank Slovenije in Slovenski inštitut za revizijo sta pripravila novo verzijo obrazca za pripravo povzetka o oceni vrednosti nepremičnine za zavarovano posojanje.  Nov obrazec ob upoštevanju novih zahtev o zbiranju in poročanju podatkov o energetski učinkovitosti stavb s strani bank in hranilnic vključuje tudi podatek o tem, ali je ocenjevalec za ocenjevano nepremičnino pridobil energetsko izkaznico ter v kateri energetski razred (od A do G) se nepremičnina uvršča.

Obrazec, ki je bil prvič objavljen januarja 2019, predstavlja skrajšan povzetek cenitvenega poročila in omogoča enostavno ter pregledno seznanitev s ključnimi informacijami iz poročila. Standardiziran in poenoten povzetek poročila v .xls obliki uporabnikom (bančnim delavcem) in izvajalcem (ocenjevalcem vrednosti) olajša medsebojno komunikacijo, omogoča pa tudi standardizacijo in elektronski prenos podatkov o kreditnih zavarovanjih.

Povzetek cenitvenega poročila sicer v nobenem primeru ne nadomešča priprave poročila o oceni vrednosti, ki mora biti izdelano v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, ampak predstavlja povzetek bistvenih ugotovitev iz poročila in skupaj z njim tvori nedeljivo celoto.

Obvestilo za javnost je objavljeno tukaj.

25.3.2019

Združenje bank Slovenije je objavilo prenovljen obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje.

Nov obrazec ter navodila za njegovo izpolnitev sta objavljena na spletni strani ZBS, do njiju pa lahko dostopate preko naslednje povezave: Navodilo in obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnine za namen zavarovanega posojanja, 26.3.2019 oziroma preko rubrike z naslovom Smernice, pravila in navodila.

21.2.2019

Na podlagi drugega odstavka 16. člena v povezavi s 3. točko prvega odstavka 9. člena in drugega odstavka 90. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 in 84/18) je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 227. seji 30. 1. 2019 sprejel, Agencije za javni nadzor nad revidiranjem pa podala soglasje št. 10.00-02/2019 z dne 19. 2. 2019, Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti.

31.1.2019

Združenje bank Slovenije je v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo objavilo obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje

Obrazec predstavlja skrajšan povzetek cenitvenega poročila in omogoča enostavnejši ter preglednejši uvid v ključne informacije iz poročila. V nobenem primeru povzetek ne nadomešča priprave poročila o oceni vrednosti, ki mora biti izdelano v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, ampak predstavlja samo povzetek bistvenih ugotovitev iz poročila in skupaj z njim tvori nedeljivo celoto.

Obrazec je pripravila delovna skupina za zavarovanja pri ZBS v sodelovanju s predstavniki Slovenskega inštituta za revizijo. Namen je bil, da se s pripravo enotnega povzetka poročila tako uporabnikom (bančnim delavcem) kot izvajalcem (ocenjevalcem vrednosti) olajša medsebojno komunikacijo.

Navodilo in obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnine za namen zavarovanega posojanja najdete tukaj.

14.12.2018

Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti je na Ministrstvo za okolje in prostor poslal pobudo, da novo nastajajočo evidenco vrednotenja nepremičnin – EVN, dopolni še s posameznimi podatki, ki so pomembni za potrebe individualnega vrednotenja nepremičnin.

4.7.2018


Na podlagi prvega odstavka 16. člena v povezavi s 1. točko drugega odstavka 9. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 216. seji dne 23. 4. 2018 sprejel Slovenski poslovnofinančni standard (odslej SPS) 1 – Ocenjevanje vrednosti podjetijSPS 2 – Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninahSPS 3 – Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ter ostalih premičninSPS 8 – Ocenjevanje vrednosti za računovodsko poročanje in  Pojasnilo 1 – Podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega ocenjevalca. Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je na vse sprejete SPS in Pojasnilo podala soglasje št. 10.00-16/2018 z dne 3. 7. 2018. Novi SPS in Pojasnilo bodo stopili v veljavo 1. 9. 2018.

8.6.2018

Sklep o prenehanju Slovensko poslovnofinančnega standarda 6 je objavljen v Uradnem listu RS 39/2018, z dne 8. 6. 2018.

4.6.2018

Na podlagi prvega odstavka 16. člena v povezavi s 1. točko drugega odstavka 9. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter na podlagi soglasja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-14/2018 z dne 22. 5. 2018 je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo (odslej Inštitut) na svoji seji dne 4. 6. 2018 sprejel

SKLEP O PRENEHANJU SLOVENSKO POSLOVNOFINANČNEGA STANDARDA 6
Način izvajanja Uredbe o izvajanju ukrepov za stabilnost bank (Uradni list RS, št. 22/2013)

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Slovenski poslovnofinančni standard 6 Način izvajanja Uredbe o izvajanju ukrepov za stabilnost bank (Uradni list RS, št. 22/2013), sprejet 12. 12. 2013.

Pojasnilo Slovenski poslovnofinančni standard 6 Način izvajanja Uredbe o izvajanju ukrepov za stabilnost bank (Uradni list RS, št. 22/2013) preneha veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

26.2.2018

Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti je na svoji seji 13. 2. 2018 sprejel predloge prenovljenih
SPS 1 – Ocenjevanje vrednosti podjetij,
SPS 2 – Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah,
SPS 3 – Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ter ostalih premičnin,
SPS 8 – Ocenjevanje vrednosti za računovodsko poročanje in
Pojasnila 1 k SPS – Podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega ocenjevalca vrednosti.

Predlogi bodo v javni razpravi do vključno 15. 3. 2018. Pripombe lahko posredujete na predpisanem obrazcu na naslov Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@si-revizija.si.

12.6.2017

Na volitvah članov odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti so bili 8. junija 2017 v Rogaški Slatini v odbor izvoljeni naslednji kandidati: 

1. dr. Samo Javornik,
2. Jure Kern,
3. mag. Karin Lušnic,
4. Primož Povše,
5. Dr. Igor Pšunder.

Rok za pritožbe na postopek ter izid volitev je 16. 6. 2017. Pritožbe se pošljejo na Slovenski inštitut za revizijo.

11.4.2017

Na podlagi 35. in 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 70/01) je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za volitve članov odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti.

1. Člane sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti se pozove, da do 24. maja 2017 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti.
2. Volilno zasedanje se skliče 8. junija 2017.

12.10.2016

Slovenski inštitut za revizijo je na predsednika vlade, ministrico za finance in ministra za pravosodje naslovil pripombe glede ureditve področja ocenjevanja vrednosti, opredeljenega v predlogu zakona, ki je bil 10. 10. 2016 objavljen na spletnih straneh Vlade RS. Dopis je bil posredovan tudi v vednost Službi vlade za zakonodajo.

11.10.2016

Na spletnih straneh Vlade RS je bil 10. 10. 2016 objavljen predlog Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti, ki ga bo Vlada obravnavala na eni od prihodnjih sej.

27.9.2016

Slovenski inštitut za revizijo je na predsednika vlade ter več ministrov naslovil dopis, v katerem jim predstavljamo dileme, ki se pojavljajo glede ureditve področja ocenjevanja vrednosti v predlogu novega zakona o revidiranju.

15.7.2014

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji seji dne 9. 7. 2014 sprejel osnutek prenovljenega SPS 5 - Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi z določili Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), in ga daje v javno razpravo. Javna razprava traja do 29. avgusta 2014. Pripombe posredujte v tabeli na Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska 106 ali po elektronski pošti barbara.bolcina@si-revizija.si. Osnutek je nelektoriran.

7.5.2014

Slovenski inštitut za revizijo je Ministrstvu za pravosodje posredoval predloge za ureditev sodnih izvedencev in cenilcev.

28.11.2013

Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti je na svoji seji dne 28. 11. 2013 sprejel osnutek SPS 7, ki ga je pripravila delovna skupina, ki jo je imenoval strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo in ga daje v javno razpravo. Javna razprava traja do 30. decembra 2013. Pripombe posredujte v tabeli na Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska 106 ali po elektronski pošti barbara.bolcina@si-revizija.si. Osnutek je nelektoriran.

16.4.2013

Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti je na svoji seji 11. 4. 2013 sprejel predlog SPS 4 – Uporaba naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti. Predlog bo v javni razpravi do vključno 10. 5. 2013. Pripombe lahko posredujete pisno na naslov Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@si-revizija.si.